(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 marca 2014 r.

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2014”.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 marca 2014 r.
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2014”.
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U.2013. 594 j.t.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.2013.856 j.t.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2014”, stanowiący załącznik do
  niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: D3DF4A75-9E2D-463F-8EC0-DB03ABE4F932. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXVIII/264/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2014”
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne
  § 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich,
  w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych
  Gminy Łączna.
  § 2. Celami programu jest:
  1) Zapobieganie bezdomności zwierząt,
  2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt,
  3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
  oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
  4) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz poszukiwanie właścicieli dla tych zwierząt,
  5) Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie ich,
  6) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
  § 3. Realizatorami Programu są:
  1) Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej,
  2) Policja, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości
  i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych
  w odrębnych przepisach,
  3) Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
  4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
  przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
  5) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
  zwierzętom.
  Rozdział 2.
  Zapobieganie bezdomności zwierząt
  W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Gminy Łączna przewiduje
  realizację następujących zadań:
  1) Przyjmowanie przez Wydział Techniczny zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,
  2) Umieszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie
  internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń tut. Organu i sołectw.
  Id: D3DF4A75-9E2D-463F-8EC0-DB03ABE4F932. Podpisany Strona 1
  3) Przekazywanie bezdomnych zwierząt, przebywających tymczasowo pod opieką Gminy,
  do adopcji.
  4) Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji lub kastracji
  posiadanych zwierząt,
  5) Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi
  zwierzętami w zakresie:
  ü prowadzenia wspólnych akcji, zmierzających do znalezienia bezdomnym
  zwierzętom nowych właścicieli,
  ü wymiany informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt,
  w celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki.
  Rozdział 3.
  Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt
  W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację
  następujących zadań:
  1) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
  pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym
  właścicielom,
  2) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom zwierząt,
  3) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których nie ma możliwości
  znalezienia właścicieli,
  4) Prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację zwierząt domowych jako
  najskuteczniejszej metody walki z nad populacją zwierząt niechcianych.
  Rozdział 4.
  Edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
  właścicieli zwierząt domowych
  W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących
  zadań:
  1) Rozprowadzanie przez Urząd Gminy materiałów edukacyjnych w formie ulotek,
  plakatów itp.,
  2) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie internetowej
  Urzędu Gminy kącika adopcyjnego,
  3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu
  zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt,
  4) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  5) Zachęcanie nauczycieli w placówkach oświatowych z terenu Gminy
  do włączania w treści programowe z dziedziny ochrony środowiska zagadnień
  związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych
  i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania
  populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
  Id: D3DF4A75-9E2D-463F-8EC0-DB03ABE4F932. Podpisany Strona 2
  Rozdział 5.
  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
  W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację
  następujących zadań:
  1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które prowadzone będzie w zależności od potrzeb,
  na zgłoszenie mieszkańców, Policji, organizacji społecznych bądź zarządców
  nieruchomości (zgodnie z zasadami i warunkami wyłapywania zwierząt określonymi
  uchwałą Nr 27/VI/2002 Rady Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2002 r.),Wykonanie
  odłowu bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łączna poprzez Gabinet Weterynaryjny
  ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów reprezentowany przez Agnieszkę Łochowską
  oraz Hotel dla psów „BAROS” ul. Berezów 76 C, 26-130 Suchedniów reprezentowany
  przez Macieja Glijer.
  2) Zapewnienie wyłapanym zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej, poprzez Gabinet
  Weterynaryjny w Skarżysku Kamiennej, ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko
  Kamienna, reprezentowanym przez lek. wet. Jerzego Zajączkowskiego.
  3) Zapewnienie bezdomnym wyłapanym zwierzętom, schronienia i wyżywienia poprzez
  hotel dla psów „BAROS” ul. Berezów 76 C, 26-130 Suchedniów reprezentowany przez
  Macieja Glijer.
  4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych poprzez Gabinet
  Weterynaryjny w Skarżysku Kamiennej, ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko
  Kamienna, reprezentowanym przez lek. wet. Jerzego Zajączkowskiego.
  5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających
  tymczasowo pod opieką Gminy,
  6) Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym, które zapewni właściwą opiekę
  zwierzętom gospodarskim, odebranym czasowo właścicielowi, bądź porzuconym na
  terenie gminy Łączna, poprzez prywatne gospodarstwo Pani Mirosławy Nowińskiej
  w miejscowości Zalezianka 89A, 26-140 Łączna.
  7) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
  z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
  Rozdział 6.
  Opieka nad wolno żyjącymi kotami
  Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
  granicami gminy Łączna realizuje się przy współpracy Gminy
  z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
  1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
  2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
  3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
  4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
  5) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.
  Id: D3DF4A75-9E2D-463F-8EC0-DB03ABE4F932. Podpisany Strona 3
  Rozdział 7.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
  planuje się realizację następujących zadań:
  1) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie
  obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach oraz innych obowiązków ustalonych
  w odrębnych przepisach,
  2) Egzekwowanie, przy współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku corocznego
  szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
  3) Sukcesywne wyłapywanie z terenu gminy zwierząt chorych, kontuzjowanych,
  agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
  a także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
  Rozdział 8.
  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
  1) Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łączna.
  2) W 2014 roku Gmina Łączna zapewniła w budżecie kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście
  tysięcy złotych) na zadania określone niniejszym Programem tj.:
  · wyłapywanie bezdomnych zwierząt 3000 zł,
  · zapewnienie całodobowej opieki lekarsko- weterynaryjnej 3000zł,
  · wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 2500 zł,
  · dokarmianie kotów wolno żyjących 500 zł,
  · zapewnienie schronienia i wyżywienia dla bezdomnych zwierząt 6000zł,
  Id: D3DF4A75-9E2D-463F-8EC0-DB03ABE4F932. Podpisany Strona 4
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003
  r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) Rada Gminy corocznie do 31 marca, ustala program opieki nad
  zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym „Programie…” działań ma na celu
  zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Łączna,
  a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.
  Na podstawie art. 11a ust 7 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt projekt
  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
  gminyŁączna w roku 2014” został przekazany do konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
  organizacjamispołecznymi,których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także z dzierżawcami
  i zarządcami obwodów łowieckich, działającychna obszarze gminy.
  Id: D3DF4A75-9E2D-463F-8EC0-DB03ABE4F932. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1358
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 2179 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna