(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXIX/266/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 maja 2014 r.

  w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXXIX/266/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 9 maja 2014 r.
  w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr 6/II/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003 roku
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna, w § 3 uchyla się ust. 2.
  § 2. W Statucie Gminy Łączna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 6/II/2003 Rady
  Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:
  1) Zmienia się § 34 ust 1, nadając mu brzmienie :
  „Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”;
  2) Zmienia się § 34 ust 2, nadając mu brzmienie :
  „Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada na pierwszej
  sesji.”;
  3) W § 48 Statutu uchyla się ust 3.
  4) Zmienia się § 56 ust 1, nadając mu brzmienie :
  „Sesję przygotowuje – ustalając projekt porządku obrad, miejsce i termin rozpoczęcia
  sesji – Przewodniczący, zapewniając radnym dostarczenie niezbędnych materiałów,
  w tym projektów uchwał.”;
  5) Zmienia się § 56 ust 2, nadając mu brzmienie :
  „Sesje zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.”;
  6) Zmienia się § 62 ust 2, nadając mu brzmienie:
  „W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje
  Wiceprzewodniczący, upoważniony przez Przewodniczącego.”;
  7) zmienia się § 78 ust 2 nadając mu brzmienie:
  „Przebieg sesji i komisji Rady można utrwalać na elektronicznym nośniku pamięci,
  a jego zapis przechowuje się do czasu zatwierdzenia protokołu z danej sesji lub
  komisji Rady.”;
  8) zmienia się treść § 79 ust 4, słowa „i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej” zastępuje
  się na „i przesłuchaniu zapisu nagrania.”
  9) Zmienia się § 96 ust 2, nadając mu brzmienie:
  „Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący pełnią dyżury nie rzadziej niż raz
  w miesiącu w ustalonym dniu w siedzibie Rady.”.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Id: 50939596-AD87-43BE-AB8D-DF73DF44BC5E. Podpisany Strona 1
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt
  1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 9 mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Łącznej,
  następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Stanisław Starz
  Id: 50939596-AD87-43BE-AB8D-DF73DF44BC5E. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014r.
  Liczne nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym na przestrzeni ostatnich
  lat powodują konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym Statucie
  Gminy.
  Z uwagi na fakt, że wyłącznie Rada Gminy Łączna jest kompetentna do
  wprowadzenia w/w zmian w Statucie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
  celowe i zasadne.
  Id: 50939596-AD87-43BE-AB8D-DF73DF44BC5E. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1401
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 2030 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna