(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2013
 • SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok

  I. SPRAWOZDANIE ROCZNE
  z wykonania budżetu Gminy Łączna
  za 2013 rok


  Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XXV/190/2013 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 stycznia 2013 roku stanowił kwotę:
  * Po stronie dochodów 15 230 000 zł
  - dochody bieżące 13 682 170 zł
  - dochody majątkowe 1 547 830 zł
  * Po stronie wydatków 16 685 000 zł
  - wydatki bieżące 12 927 243 zł
  - wydatki majątkowe 3 757 757 zł


  Po dokonanych zmianach w 2013 roku:

  * plan dochodów na 31.12.2013 roku wynosił 16 230 942,89 zł
  w tym:
  - dochody bieżące 14 585 452,89 zł
  - dochody majątkowe 1 645 490,00 zł
  Plan dochodów wg ich źródła przedstawia się następująco:
  - dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym
  od osób fizycznych) 4 858 762,00 zł
  - subwencje 6 395 467,00 zł
  - dotacje celowe na zadania zlecone 2 046 528,89 zł
  - dotacje celowe na zadania własne 640 581,00 zł
  - pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych
  pozyskane z innych źródeł 2 289 604,00 zł

  * plan wydatków na 31.12.2013 roku wynosił 17 685 942,89 zł
  w tym:
  - wydatki bieżące 13 824 325,89 zł
  - wydatki majątkowe 3 861 617,00 zł


  Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok. Zmiany dochodów dotyczyły m.in: zwiększenie dotacji na zwrot płatności części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wprowadzenie zmian wynikających ze zmian dotacji wg decyzji wojewody świętokrzyskiego dotyczących pomocy społecznej, zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, przeniesienia wydatków w ramach działów.
  Zmiany wydatków wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.


  DOCHODY
  Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 14.890 876,38 zł na planowane 16 230 942,89 zł, co stanowi 91,7 %,

  STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

  L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonan. % do ogółem wykonanych dochodów
  1. Dochody własne gminy w tym, udziały w podat. dochodowym od osób fizycznych 4 858 762,00
  4 316 546,78
  88,8
  28,9
  2. Subwencja ogólna 6 395 467,00 6 426 422,00 100,5 43,2
  3. Dotacje celowe na zadania zlecone 2 046 528,89 2 018 879,67 98,6 13,6
  4. Dotacje celowe na zadania własne
  640 581,00
  615 101,90
  96,0
  4,1
  5. Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł
  2 289 604,00
  1 513 926,03
  66,1 10,2
  OGÓŁE M DOCHODY 16 230 942,89 14.890 876,38 91,7 100,00

  Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2013 roku na poziomie 91,7 % jest prawidłowa.
  Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Dochody bieżące: Plan 14 585 452,89 zł, wykonanie 14 109 104,30 zł, tj. 96,7 % planu

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 39 313,89 zł wykonanie 39 313,84 zł tj. 100,0 % planu.
  Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 22 440,89 zł, refundacja środków na zrealizowany w 2012 roku projekt „Remont pomieszczeń obiektu pełniącego funkcję świetlicy w Klonowie” w kwocie 16 872,95 zł.
  DZIAŁ 020
  LEŚNICTWO
  Na plan 1 000,00 zł wykonanie 1 054,50 zł tj. 105,5 % planu
  Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 2 000,00 zł wykonanie 1 680,50 zł tj. 84,0 % planu
  Dochody w tym dziale dotyczą opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych.
  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 60 200,00 zł – wykonanie 57 671,73 zł tj. 95,8 % planu.
  W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd 5.284,00 zł
  - wpływy z różnych opłat – koncesja za wydobycie gazu i ropy naftowej 4 219,21 zł
  - dzierżawa gruntów gminnych 4 6 903,29 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw 1 265,23 zł

  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 82 472 zł wykonanie 82 472 zł tj. 100,0 % planu
  Dochód w kwocie 82.472,00 zł dotyczy zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków.

  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 48 998,00 zł, wykonanie 50 063,79 zł tj. 102,2 % planu.
  Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
  - dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
  z zakresu administracji rządowej 42.398,00 zł,
  - dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł
  Rozdział: 75023 Urzędy Gmin
  - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 4 454,19 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – premie dla pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy - 3 200,75 zł,
  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 909,00 zł wykonanie 909,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 909 zł,
  DZIAŁ 756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  Na plan 4 390 440,00 zł wykonanie 3 983 812,58 zł tj. 90,7 % planu.
  Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Na plan 1 000 zł wykonanie 528,00 zł tj. 52,8 % planu, środki z Urzędów Skarbowych.
  Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
  Na plan 974 600,00 zł wykonanie 1.006 920,80 zł tj. 103,3 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 928 277,00 zł tj. 103,1 % planu
  - podatek rolny 880,00 zł tj. 88,0 % planu
  - podatek leśny 64 381,00 zł tj. 107,3 % planu.
  - podatek od środków transportowych 3 808,00 zł tj. 95,2 % planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 478,00 zł , koszty upomnienia 96,80 zł.
  Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
  Na plan 516 600,00 zł wykonanie 531 223,01 zł tj. 102,8 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 216 233,13 zł tj. 103,0 % planu
  - podatek rolny 161 711,35 zł tj. 101,1 % planu
  - podatek leśny 12 118,97 zł tj. 93,2 % planu
  - podatek od środków transportowych 58 939,60 zł tj. 98,2 % planu
  - podatek od spadków i darowizn 23 301,00 zł, tj. 155,3 % planu
  - wpływy z opłaty targowej 164,00 zł, tj.164,0 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 49 170,50 tj. 98,3 % planu
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 2 471,92 zł tj. 130,1 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 112,54 zł tj. 107,8 % planu,
  Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
  Na plan 958 300,00zł wykonanie 585 578,77 zł tj. 61,1 % planu, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 9 069 zł tj. 100,8 % planu
  - wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 682,51 zł tj. 93,4 % planu
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 384 037,80 zł, tj. 57,4 % planu
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 118 328,90 zł tj. 60,8 % planu
  - za zajęcie pasa drogowego wg decyzji 7 276,46 zł. tj.
  - odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 6 184,10 zł..
  Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
  Na plan 1 939 940 zł wykonanie 1 859 562,00 zł tj. 95,9 % planu w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 863 536,00 zł tj. 96,4 % planu, przekazywany przez
  Ministerstwo Finansów
  - podatek dochodowy od osób prawnych -3 974,00 nadpłata do zwrotu do Urzędów Skarbowych.
  DZIAŁ 758
  RÓŻNE ROZLICZENIA
  Na plan 6 395 467,00 zł wykonanie 6 426 422,00 zł tj. 100,5 % planu
  Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 4 281 264,00 zł wykonanie 4 281 264,00 zł tj. 100,0 % planu.
  Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Wykonanie 30 955,00 zł. Planu nie wprowadzono, ponieważ pismo zwiększające subwencję wpłynęło do Gminy dnia 30 grudnia, czyli po terminie ostatniej Sesji Rady Gminy.
  Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 2 005 690,00 zł wykonanie 2 005 690,00 zł tj.100,00 % planu
  Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 108 513,00 zł wykonanie 108 513,00 zł tj. 100,00 % planu

  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 176 472,00 zł wykonanie 131 988,10 zł tj. 74,8 % planu.
  Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
  - czynsz z tytułu najmu lokali 14 448,12 zł tj. 55,6 % planu
  - odpłatność za przedszkole 70 916,94 zł tj. 83,4 % planu
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 957,99 zł,
  - opłaty za wymianę legitymacji szkolnych 142,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 2 467,05 zł,
  - dotacja do oddziałów przedszkolnych 9 522,00 zł,
  - dotacja do przedszkoli 33 534,00 zł
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 464 640,00 zł wykonanie 2 428 452,79 zł tj. 98,5 % planu.
  Rozdział:85202 Domy pomocy społecznej
  Na plan 6 000,00 zł wykonanie 6 400,00 zł tj. 106,7 % planu
  - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS.
  Rozdział:85206 Wspieranie rodziny
  Na plan 32 405,00 zł wykonanie 27 023,36 zł tj. 83,4 % planu
  - dotacja na asystenta rodziny
  Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 1 950 847,00 zł wykonanie 1 921 755,51 zł tj. 98,5 % planu.
  - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie
  1 893 459,84 zł, tj. 98,6 % planu.
  - dochody dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w kwocie 14 763,40 zł, tj.113,6 % planu.
  - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 1 757,27 zł, tj. 39,1 % planu
  - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 11 775,00 zł, tj. 94,2 % planu
  Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
  w zajęciach w centrum integracji społecznej.
  Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych gminie.
  Na plan 25 932,00 zł wykonanie 25 508,90 zł tj. 98,4 % planu.
  Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 96 150,00 zł wykonanie 96 150,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 77 311,00 zł,
  - dotacja jako wkład własny na realizację projektu 18 839,00 zł.
  Rozdział: 85216 Zasiłki stałe.
  Na plan 157 527,00 zł wykonanie 156 744,27 zł tj. 99,5 % planu
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych 156 744,27 zł, tj. 99,5 % planu,
  Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej
  Na plan 76 086,00 zł wykonanie 75 177,94 zł tj. 98,8 % planu.
  - dotacja na zadania własne 74 298,50 zł, tj. 98,8 %
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 879,44 zł, tj. 103,5 %
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 119 693,00 zł wykonanie 119 692,81 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 71 595 zł,
  - dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 48 097,81 zł
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 781 241,00 zł wykonanie 769 607,44 zł tj. 98,5 % planu
  Dochody w tym rozdziale to środki z dotacji celowej na:
  - realizację przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Dziś szansą na lepsze jutro” 159 414,53 zł,
  - realizację przez UG programów „Wyrównywanie szans w gminie Łączna” 128 376,47 zł, oraz „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki” 6 240 zł, projekt „Bajkowy świat” - 475 250 zł, oraz odsetki a, vista w kwocie 326,44 zł.
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 132 300,00 zł - wykonanie 132 300,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na stypendia dla uczniów – 117 175 zł,
  - dotacja na wyprawkę szkolną 15 125 zł.

  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 10 000 zł – wykonanie 3 356,03 zł tj. 33,6 % planu
  Środki pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Dochody majątkowe: Plan 1 645 490,00 zł, wykonanie 781 772,08 zł, tj. 47,5 % planu

  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 838 002,00 zł ,wykonanie 735 458,26 zł, tj. 87,8 % planu .
  - dotacja na współfinansowanie zadania „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” 681 458,26 zł .
  - kwota 54 000 zł zwrot środków z rachunku niewygasających wydatków.

  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł , nie dokonano sprzedaży działek gminnych mimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu.
  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 304 318 zł – wykonanie 8 313,82 zł, tj. 2,7 % planu.
  - dochody dotyczą realizacji niewielkiego etapu inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego”, który zaplanowany jest do realizacji już kolejny rok.
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 38 000 zł, wykonanie 38 000 zł, tj. 100,0 % planu.
  - Środki z dotacji na wydatki majątkowe przy realizacji projektu „ Wyrównywanie szans w gminie Łączna”.
  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 365 170 zł, wykonanie 0 zł.
  Planowane środki dotyczyły dotacji na realizacje projektu „ Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”, zadanie rozpoczęło się w miesiącu grudniu 2013 r., częściowe rozliczenie i wpływ dotacji nastąpi w 2014 roku.

  Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - dochodów z Urzędu Skarbowego,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.
  Stan należności pozostałych do zapłaty (zaległości) gminy na koniec 2013 roku wynosi 303 502,44 zł, są to zaległości podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości z tytułu czynszów najmu lokali, oraz odsetki od nich, zaległości od dochodów wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego.
  Zaległości te wynoszą:
  Podatek od nieruchomości osób prawnych 441,00 zł
  Podatek od osób fizycznych:
  1. Podatek od nieruchomości 119 577,51 zł
  2. Podatek rolny 22 802,58 zł 3. Podatek leśny 1 908,24 zł
  4. Podatek od środków transportowych 43 590,20 zł
  5. Podatek od spadków i darowizn i inne z Urzędów Skarbowych 6 410,00 zł
  6. Czynsz od najmu lokali i odsetki 83 937,37 zł
  7. Czynsz dzierżawy i odsetki 8 248,96 zł
  8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 326,00 zł
  9. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 6 260 58 zł

  Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 4 256,30 zł
  Celem likwidacji powstających zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia , wezwania do zapłaty, oraz wystawiane tytuły wykonawcze.
  Niektóre zaległości dotyczące najmu lokali systematycznie wzrastają z powodu braku skuteczności działań komorniczych.


  W 2013 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.  WYDATKI
  Wydatki w 2013 roku wyniosły 15 543 500,35 zł na plan 17 685 942,89zł
  co stanowi 87,9 % planu.
  W/w kwota odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2013r.
  Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 i Nr 2a wykonania wydatków wynika, że:
  ▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę 12 945 642,64 zł, na plan 13 824 325,89 zł, tj. 93,6 % planu
  ▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2 597 857,71 zł, na plan 3 861 617,00 zł, tj. 67,3 % planu

  Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Wydatki bieżące:

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 123 470,89 zł wykonano 114 808,74 zł tj. 93,0 % planu.
  Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  Na plan 77 230,00 zł wykonanie 68 861,59 zł tj. 89,2 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 480 zł umowa zlecenie za opracowanie kosztorysu budowlanego ( budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd , Łączna).
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67 381,59 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Klonowie 45.000 zł, usługa geodezyjna, oraz zakup części do remontu wodociągu w Zajamniu 22 381,59 zł.
  Rozdział 01030 Izby rolnicze.
  Na plan 3 300 zł wykonanie 3 235,00 zł tj. 98,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3 235 zł (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
  Rozdział 01095 Pozostała działalność.
  Na plan 42 940,89 zł , wykonanie 42 712,15 zł tj. 99,5 % planu.
  Wydatki dotyczyły grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 42 712,15 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 440,02 zł (wydatki na zakup art. przemysłowych)
  - różne opłaty i składki , ( zwrot części podatku akcyzowego 22 440,89 zł,
  składki członkowskie za przynależność do Związków – 19 831,24 zł).
  DZIAŁ 400
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
  Na plan 84 800 zł wykonano 84 800 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 84 800 zł
  – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody 84 800 zł.
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 314 100,00 zł wykonano 296 876,59 zł tj. 94,5 % planu.
  Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy
  Na plan 13 000,00 zł – wykonanie 12 800,00 zł tj. 98,5 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 12 800,00 zł
  - zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego : MPK -12 800 zł, )
  Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe
  Na plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -800 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).
  Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 10 500 zł wykonanie 10 335,40 zł tj. 98,4 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -10 335,40 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)
  Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
  Na plan 289 800,00 zł wykonanie 272 941,19 zł tj. 94,2 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 800,64 zł
  - wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 155 996,27 zł, w tym:
  - składki na PFRON 10 965,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 20 343,73 zł ( kruszywo, zakup koszy, rur, paliwo i części do kosiarki).
  - zakup usług remontowych – 72 960,10 zł ( remont drogi w miejscowości Podzagnańszcze, naprawa rowów przy drogach gminnych, naprawa dróg. )
  - zakup usług pozostałych 47 592,38 zł ( transport kruszywa, usługi koparką, wykonanie oznakowań poziomych, udrażnianie rowów przy drogach )
  - odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych 4 135,06 zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 73 999,98 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 144,30 zł

  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 48 000 zł, wykonanie 39 036,97 zł tj. 81,3 %.

  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
  Na plan 48 000 zł, wykonanie 39 036,97zł tj. 81,3 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 036,97 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 021,72 zł ( zakup materiałów do remontu schodów w budynku po byłej szkole w Klonowie),
  - zakup energii 6 450,46 zł ( za energię elektryczną w 3 budynkach po zlikwidowanych szkołach).
  - zakup usług pozostałych 29 946,76 zł ( wykonanie monitoringu w budynku po byłej szkole w Łącznej, usługa geodezyjna, ochrona budynku, ogłoszenie w prasie, odszkodowania za przejęte grunty, opłaty notarialne),
  - opłaty za telefon 618,03 zł
  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 90 772 zł, wykonanie 7 531,20 zł tj. 8,3 % planu
  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
  Na plan 82 472 zł wykonanie 0 zł , środki zaplanowane na zapłatę należności za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego . Do końca roku 2013 urbanista przez kolejny rok nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przedstawił dokumentów umożliwiających zapłatę za wykonaną usługę.
  Rozdział 71035 Cmentarze
  Na plan 1 660,00 zł wykonanie 908,16 zł tj. 54,7 %
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 908,16 zł
  Wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.
  Rozdział 71095 Pozostała działalność.
  Na plan 6.640,00 zł wykonanie 6 623,04 zł tj. 99,7 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 623,04 zł zakup materiałów na remont mogiły, oraz bieżące utrzymanie pomników żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej,
  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 1 498 698,00 zł wykonanie 1 483 708,16 zł tj. 99,0 % planu.
  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
  Na plan 53 248,00 zł wykonanie 52 912,12 zł tj. 99,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 398 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 514,12 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 483,31 zł, (zakup druków, zakup artykułów na organizację uroczystości 50-lecia pożycia związku małżeńskiego)
  - zakup usług pozostałych 8 030,81 zł, (obsługa serwisowa oprogramowania Micropesel, konserwacja systemu USC, zakup mebli).
  Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Plan 115 200 zł – wykonanie 114 737,68 zł tj. 99,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 014,87 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 819,87 zł ( art. spożywcze i pozostałe)
  - usługi pozostałe 1 195 zł ( usługi transportowe)
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 722,81 zł ( diety Rady Gminy)
  Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Na plan 1 255 840 zł wykonanie 1243 697,97 zł tj. 99,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 061 429,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 812 450,22 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 381,54 zł
  - składka ZUS 146 226,63 zł
  - składka FP 14 966,37 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 21 405,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181 980,41 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 33 122,79 zł (materiały biurowe , środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , druki, tusze do drukarek, papier ksero i inne).
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej 40 122,64 zł
  - zakup usług remontowych 4 500 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 000 zł
  - zakup usług pozostałych 34 626,73 zł, ( usługi pocztowe , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczątek , zakup mebli i inne).
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 804,84 zł,
  - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 5 019,27 zł
  - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 7 853,39 zł
  - podróże służbowe krajowe 16 308,34 zł , ( delegacje służbowe , ryczałty samochodowe )
  - odpisy na ZFŚS 25 091,11 zł,
  - koszty odszkodowania 4 520,00 zł,
  - szkolenia 6 598,30 zł
  - różne opłaty i składki 1 413,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 287,80 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP
  Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 19 500 zł, wykonanie 19 456,43 zł tj. 99,8 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 456,43 zł (materiały promocyjne, usługi transportowe na występy KGW oraz młodzieży promujące gminę, wydruk kalendarzy).
  Rozdział: 75095 Pozostała działalność
  Na plan 54 910 zł wykonanie 52 903,96 zł tj. 96,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 755,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków) ,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 732,29 zł ( wydatki związane
  z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień).
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15 416,67 (diety sołtysów).

  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 909,00 zł wykonanie 909,00 zł tj. 100,0 % planu.
  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .
  Na plan 909,00 zł, wykonanie 909,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909 zł (za sporządzanie list wyborczych- środki z dotacji).

  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 95 904,98 zł wykonanie 61 964,82 zł tj. 64,6 % planu.
  Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.
  Na plan 62 904,98 zł wykonanie 61 964,82 zł tj. 98,5 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 376,00 zł - wynagrodzenie konserwatora - kierowcy
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 097,34 zł ,w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 982,62 zł ( paliwo, zakup umundurowania i części do samochodu OSP)
  - energia elektryczna 15 546,61 zł, ( energia elektryczna i cieplna),
  - zakup usług zdrowotnych 830,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 1 161,71 zł ( wykonie półek do agregatów, przegląd samochodów, nabijanie butli z tlenem i inne)
  - wyjazdy służbowe 170,40 zł
  - opłaty i składki 2 406 zł ( ubezpieczenia samochodu i członków OSP )
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 587,10 zł jako ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 15 904,38 zł dotacja jako wkład własny w realizację dwóch projektów dot. remontu pomieszczenia OSP , oraz organizacji dożynek gminnych.
  Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
  Na plan 33 000,00 zł wykonanie 0 zł.
  DZIAŁ 757
  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  Na plan 270 000 zł, wykonanie 224 927,48 zł , tj. 83,3 % planu
  * w grupie wydatki na obsługę długu 224 927,48 zł jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Plan na 2013 rok wynosił 6 376 939 zł, wykonanie 6 036 497,80 zł tj. 94,7 % planu.
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
  Na plan 3 292 075,00 zł wykonanie wynosi 3 236 447,66 zł tj. 98,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 469 752,59 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 251 528,64 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 35 241,25 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 375,52 zł
  - zakup energii 6 816,15 zł
  - zakup usług remontowych 59 754,50 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 950,00 zł
  - zakup usług pozostałych 29 810,28 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 701,76 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 4 862,68 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 519,78 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 906,72 zł
  - podatek od nieruchomości 276,00zł
  - szkolenia 2 700,00 zł
  - ubezpieczenia 1 614 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 800,39 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli).
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 392 366,04 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.
  Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
  Na plan 235 032,00 zł, wykonanie 207 044,46 zł tj. 88,1 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 097,27 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 866,52 zł, w tym:
  - zakup energii 1 174,92 zł
  - zakup usług pozostałych 598,38 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 681,48 zł
  - inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek 5 411,74 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 080,67 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ).
  Rozdział 80104 Przedszkola.
  Na plan 288 853,00 zł wykonanie wynosi 231 651,86 zł tj. 80,2 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 140,03 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 926,39 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3 301,11 zł
  - zakup energii 1 911,69 zł,
  - zakup usług remontowych 9 902,20 zł ( remont podłogi)
  - zakup usług pozostałych 1 038,10 zł
  - podróże służbowe krajowe 118,29 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 965,00 zł
  - inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek 1 690 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 585,44 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80110 Gimnazja
  Na plan 2 173 700,00 zł wykonanie wynosi 2 007 146,13 zł tj. 92,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 160,43 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 503 191,45 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 85 347,31 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 142,61 zł
  - zakup energii 301 519,15 zł
  - zakup usług remontowych 17 152,70 zł
  - zakup usług zdrowotnych 540,00 zł
  - zakup usług pozostałych 30 494,45 zł
  - podróże służbowe krajowe 2 308,50 zł
  - różne opłaty i składki 5 945,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 628,18 zł
  - inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek 113,55 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 794,25 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
  Na plan 326 200,00 zł wykonanie wynosi 303 564,78 zł tj. 93,1 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 264,10 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 242 300,68 zł ( dowóz uczniów do szkół)
  Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
  Na plan 8 300,00 zł, wykonanie wynosi 4 165,39 zł tj. 50,2 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 165,39 zł ( dokształcanie nauczycieli)
  Rozdział 80195 Pozostała działalność.
  Na plan 52 779,00 zł wykonanie wynosi 46 477,52 zł tj. 88,1 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320,00 zł wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 437,76 zł, ( odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli ),
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 2 719,76 zł dotacja na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

  DZIAŁ 851
  OCHRONA ZDROWIA
  Na plan 76 710,00 zł wykonanie wynosi 52 674,04 zł tj. 68,7 % planu.
  Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
  Na plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 026,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 026 zł
  Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
  Na plan 70 710,00 zł wydatkowano 50 648,04 zł tj. 71,6 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 077,60 zł ( wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 570,44 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3 105,02 zł
  - zakup usług pozostałych 12 508,51 zł (programy profilaktyczne, kolonie)
  - różne opłaty i składki (opłata biegłego sądowego) 240,00 zł,
  - przejazdy na terapię 180,88 zł
  - odpis socjalny profilaktyka 536,03 zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 10 000 zł (dotacja celowa przekazana dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin , w których występuje problem alkoholowy ( podmioty wyłonione w drodze konkursu).
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 866 884,02 zł wykorzystano 2 807 335,78 zł tj. 97,9 % planu.
  Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
  Na plan 91 800,00 zł wykonanie 86 849,36 zł tj. 94,6 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 86 849,36 zł ( dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).
  Rozdział 85206 Pomoc rodzinie
  Na plan 32 405,00 zł wykonanie 27 023,36 zł tj. 83,4 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 023,36 zł
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 1 937 847,00 zł wykonano 1 906 992,11 zł tj. 98,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 115,10 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 654,40 zł,
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 780 222,61 zł ( wypłata świadczeń rodzinnych)
  Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
  w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na plan 26 172,00 zł wykonano 25 508,90 zł tj. 97,5 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 508,90 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne ).
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 119 409,00 zł wykonanie 119 409,00 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 570,00 zł ( zasiłki celowe)
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 18 839 zł – realizacja projektu POKL.
  Rozdział 85216 Zasiłki stałe
  Na plan 157 527,00 zł wykonanie 156 744,27 zł tj. 99,5 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 744,27 zł ( wypłata zasiłków stałych)
  Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  Na plan 7 192,02 zł wykonanie 6 742,01 zł tj. 93,7 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 742,01 zł opłata za pobyt dzieci
  w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym.
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
  Na plan 338 290,00 zł wykonanie 335 711,44 zł tj. 99,2 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 763,93 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 62 158,64 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 17 099,67 zł
  - zakup energii 2 878,44 zł
  - zakup usług pozostałych 22 381,87 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 593,44 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 023,49zł
  - opłaty czynszowe 5 602,92 zł
  - delegacje służbowe 2 550,49 zł
  - odpis na ZFŚS 5 299,32 zł
  - szkolenia 2 650,00 zł, inne 79,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 788,87 zł
  Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na plan 5 049,00 zł wykonanie 4 257,52 zł tj. 84,3 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 257,52 zł
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 151 193,00 zł - wykonanie 138 097,81 zł tj. 91,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 397,81 zł,
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 700,00 zł- dożywianie
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 882 378,00 zł wykonano 805 424,29 zł tj. 91,3 % planu.
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 805 424,29 zł, w tym :
  - realizacja przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'- kwota 159 414,53 zł,
  - realizacja przez Urząd Gminy programów:
  * „ Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki” kwota 9 594,00 zł
  * „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” kwota 104 131,47 zł
  - realizowany przez Zespół Szkół w Łącznej projekt „Bajkowy świat” kwota 532 284,29 zł
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 166 600,00 zł wykonanie 166 600,00 zł. tj. 100,0 % planu.
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
  • w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 166 600,00 zł, w tym 151 475,00 zł wypłata stypendiów uczniom , oraz zakup podręczników dla uczniów 15 125,00 zł.
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 774 460,00 zł wykonano 617 436,80 zł tj. 79,7 % planu.
  Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
  Na plan 149 300,00 zł wykonanie wynosi 149 279,97 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 680,00 zł za koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Kamionkach.
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 129 599,97 zł ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków ).
  Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami.
  Na plan 193 800,00 zł wykonanie 125 624,31 zł. tj. 64,8 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266,00 zł ( prowizja sołtysów)
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125 358,31 zł , w tym:
  - zakup materiałów i usług -12 273,11 zł, ( zakup komputerów, licencji, oprogramowania, stacji dokującej),
  - zakup usług pozostałych 113 085,20 zł ( za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, konserwacja oprogramowania)
  Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
  Na plan 11 300,00 zł wykonanie 9 524,53 zł. tj. 84,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 524,53 zł (wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, oraz z Urzędu Gminy)
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
  Na plan 374 089,00 zł – wykonanie 317 220,11 zł tj. 84,8 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 317 220,11 zł, w tym:
  - oświetlenie uliczne 122 711,50 zł,
  -oświetlenie węzła Zalezianka i MOP 152 886,44 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 41 622,17 zł
  Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  Na plan 29 221,00 zł – wykonanie 0 zł .
  W 2013 roku nie dokonano odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
  Rozdział 90095 Pozostała działalność.
  Na plan 16 750,00 zł wykonanie 15 787,88 zł tj. 94,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 787,88 zł ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt).

  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 79 700,00 zł, wykonanie 75 841,09 zł tj. 95,2 % planu.
  Rozdział 92116 Biblioteki.
  Na plan 65 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie dotacja na zadania bieżące 65 000,00 zł ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)
  Rozdział 92195 Pozostała działalność
  Na plan 14 700,00 zł wykonanie 10 841,09 zł , tj. 73,7 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 700,00 zł umowa zlecenie za wykonanie gminnej ewidencji zabytków,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 141,09 zł , wydatki przeznaczone na organizacje dożynek gminnych.
  DZIAŁ 926
  KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Na plan 74 000,00 zł wykonanie 69 269,88 zł tj. 93,6% planu.
  Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Na plan 44 000,00 zł wykonanie 43 223,19 zł tj. 98,2 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 223,19 zł ( wydatki Szkolnego Koła Sportowego )
  * w grupie dotacja na zadania bieżące – 35 000 zł ( dotacja celowa do ULKS Łączna)
  Rozdział 92695 Pozostała działalność
  Na plan 30 000,00 zł wykonanie 26 046,69 zł tj. 86,8 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 046,69 zł ( zapewnienie opieki ratownika oraz zakup piasku na plaże przy zbiorniku Jaśle, wykonanie chodnika przy boisku sportowym).

  Wydatki majątkowe

  Wykonanie 2 597 857,71zł, na plan 3 861 617,00 zł, tj. 67,3 % planu.

  Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 160 000,00 zł wykonano 13 053,74 zł, tj. 8,2 % planu
  Kwota 13 053,74 zł przekazana do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na spłatę pożyczki i odsetek w WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji w miejscowości Osełków ”.
  Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z przejęciem przez gminę z dniem 28.06.2013 roku długu ze ZGGŚ w kwocie 348 618,75 zł.
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 1 777 460,00 zł wykonano 1 772 777,07 zł, tj.99,7 % planu
  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
  Na plan 1 777 460,00 zł wykonano 1 772 777,07 zł , z tego realizacja inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” , oraz odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ww. drogi.

  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 366 518,00 zł wykonanie 9 780,96 zł, tj. 2,7 % planu
  Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą wykonania niewielkiego zakresu inwestycji pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
  Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego .

  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 800 000,00 zł wykonanie 758 095,94 zł tj. 94,8 % planu
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
  Na plan 800 000,00 zł wykonanie 758 095,94 zł tj. 94,8 % planu - budowa kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Łącznej.

  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 38 000,00 zł wykonanie 38 000 zł tj. 100,0 % planu
  Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków majątkowych przy realizacji projektu
  „ Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

  DZIAŁ 900
  GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 6 200,00 zł wykonanie 6 150 ,00 zł tj. 99,2 % planu
  W rozdziale gospodarka odpadami zakupiono kolektor danych niezbędny do odczytywania kodów kreskowych przy odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców.

  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 713 439,00 zł wykonanie 0 zł
  Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łącznej z przeznaczeniem na cele kulturalne”. W miesiącu grudniu 2013 roku podpisano umowę z wykonawcą, prace rozpoczęły się w miesiącu lutym 2014 roku, a zatem fakturowanie i płatności dotyczyć będą roku budżetowego 2014.  REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
  Wykonane w 2013 roku to:
  1. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle 1 720 010,07 zł
  2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 9 780,96 zł
  3. Budowa kanalizacji Czerwona Górka Jęgrzna – pożyczka WFOŚiGW 13 053,74 zł
  4. Zakupy majątkowe przy realizacji projektu „ Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” 38 000 zł
  5. Budowa kotłowni węglowej 758 095,94 zł
  6. Budowa drogi w miejscowości Klonów -projekt 25 584,00 zł
  7. Budowa drogi w miejscowości Zajamnie -projekt 27 183,00
  8. Zakup kolektora danych 6 150,000 zł
  Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 2, 3, 4.

  WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

  W 2013 roku wykonanie dotyczące realizacji projektów wynosiło:
  * projekt „ Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” kwota 1 720 010,07 zł,
  * projekt „ e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst.” kwota
  9 780,96 zł
  * projekt :” Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki” kwota 9 594,00 zł
  * projekt „ Dziś szansą na lepsze jutro” kwota 178 253,53 zł
  * projekt „ Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” kwota 142 131,47 zł
  * projekt „ Bajkowy Świat” kwota 532 284,29 zł
  Realizację projektów przedstawiono w Załączniku Nr 5.


  PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

  Przychody w 2013 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 386 505 zł, zaś z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 215 895,00 zł.
  Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 1 860 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 215 895,81 zł.
  Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie
  1 147 400 zł, wykonanie 1 171 134,56 zł
  Realizację przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 6.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

  Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:
  - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców.
  - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  Realizację dochodów i wydatków za 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7.
  Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody
  - 50 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjne od dłużnika alimentacyjnego i 40 %lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie
  14 763,40 zł.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Gmina realizuje w ramach porozumień:
  1. Ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich Bodzentyn – realizacja projektu budowa kanalizacji na terenie Gminy Łączna – spłata odsetek do WFOŚiGW kwota 13 053,74 zł.
  Realizację w/w dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 i Nr 8.

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
  Realizację w/w dochodów za 2013 roku przedstawia załącznik Nr 10.

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH

  Realizację w/w dochodów za 2013 roku przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 11.

  DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

  Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, oraz dopłatę do odśnieżania
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
  • finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy
  - dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
  - pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola
  w gminie Zagnańsk
  Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku przedstawiają Załączniki
  Nr 11, Nr 12, Nr 13.


  Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2013 roku zamknęło się deficytem
  w wysokości 652 623,97 zł, na planowany deficyt 1 455 000,00 zł.

  Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 6 895 818,75 zł.

  Wskaźnik obciążenia długiem w stosunku do dochodów na koniec 2013 roku wynosi 46,3 % przy dopuszczalnym 60% i nie narusza warunków wynikających z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

  Wskaźnik spłaty długu i jego obsługi w stosunku do dochodów na koniec 2013 roku wynosi 9,1 % przy dopuszczalnym 15% i nie narusza warunków wynikających z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

  Dnia 28 czerwca 2013 r. gmina przejęła dług w kwocie 348 618,75 zł z tytułu pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – etap 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łączna” zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łączna nr XXX/211/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  Sporządziła: Alicja Miernik  Łączna, dnia 05.03.2014 r.
  II. INFORMACJA
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
  o finansach publicznych za 2013 rok.


  Uchwałą Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022.
  Zmiany w zakresie WPF dokonywane były uchwałami Rady Gminy.
  Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/238/2013 z dnia
  30 grudnia 2013 r.

  Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2022. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, których termin realizacji mija w 2016 roku, oraz
  prognozą kwoty długu do roku 2022 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

  WPF określa dla każdego roku budżetowego:
  - dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna , w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
  - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
  - wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki,
  - przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
  - kwotę długu Gminy Łączna, oraz sposób finansowania spłaty długu,
  - objaśnienia przyjętych wielkości.

  Dane , o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2013 i wykonania za
  2013 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku ’’.

  Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Łączna..

  W załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

  1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

  1.1 Projekt pn. „Bajkowy świat” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Łącznej . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 8 do „ Informacji
  o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku.
  Realizacja projektu przebiega prawidłowo. W 2013 roku utworzono dwa oddziały przedszkolne, realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich zakończy się
  w 2014 roku, przy jednoczesnym dwuletnim obowiązku kontynuowania przedsięwzięcia.

  1.2 Projekt pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowany przez Urząd Gminy.
  Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 7 do „ Informacji
  o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku.
  Realizacja projektu przebiega prawidłowo.

  1.3 Projekt pn. „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle”- realizowany przez Urząd Gminy. Inwestycja zakończona , rozliczona. Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku”.

  1.4 Projekt pn. „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Rozpoczęto niewielki zakres realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego . Wielkość planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku”.

  1.5 Projekt pn. ”e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku.

  1.6 Projekt pn. „Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele kulturalne” realizowany przez Urząd Gminy w Łącznej . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w miesiącu grudniu 2014r, planowane rozpoczęcie prac w miesiącu lutym 2014 r.

  2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

  2.1 Zadania pn. „ Budowa kanalizacji Czerwona Górka Jęgrzna - Osełków „. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 3 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku”.

  2.2 Zadanie pn. „Budowa kanalizacji Łączna-Gózd „ inwestycja zaplanowana do realizacji od 2014 roku.

  2.3 Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji Występa - Zaleziana- Jaśle- Stawik „
  Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 3 pod poz.2. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2013 roku”.

  Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.
  Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.  Sporządziła: Alicja Miernik
  Łączna, dnia 05.03.2014 r.


  Data wprowadzenia: 2014-06-02 1005
  Data upublicznienia: 2014-06-02
  Art. czytany: 4220 razy

  » załącznik - rozmiar: 206848 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Joanna Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna