A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Odpowiedź na petycję mieszkańców
» Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


  1. Stanowisko pracy:
  Młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna.

  2. Wymagania niezbędne:
  Spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ,tj.:
  - obywatelstwo polskie,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
  - wykształcenie co najmniej średnie,
  - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - nieposzlakowana opinia,
  - minimum roczny staż pracy w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  – o pracownikach samorządowych.


  3. Wymagania dodatkowe:
  a) obsługa pakietów MS Office,
  b) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość,
  c) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, tj. m.in. :
  - ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  o bateriach i akumulatorach, o odpadach, o ochronie środowiska, ustawy o egzekucji w administracji,
  - kodeksu postępowania administracyjnego,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
  oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
  d) preferowany kandydat :
  - z doświadczeniem w zakresie gospodarki odpadami, mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,
  - z wykształceniem wyższym o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja samorządowa
  lub innym odpowiadającym zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku, lub wykształceniem średnim
  w zakresie wymienionym powyżej,
  - ze znajomością oprogramowania Podatki i Opłaty Gminne.

  4. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
  a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy Łączna,
  b) obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,
  c) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
  d) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
  e) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia;
  f) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  g) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna (w tym sprawdzanie stanu faktycznego w terenie),
  h) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  i) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
  j) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,
  k) opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  l) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna,
  ł) prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych współpraca z Wydziałem Finansowym w tym zakresie,
  m) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  n) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  o) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy Łączna : Wydział Techniczny,
  c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,


  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.


  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 7 lipca 2014r. do godz. 15.00
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961 , kom. 691 399 473 ”


  Data wprowadzenia: 2014-06-26 1459
  Data upublicznienia: 2014-06-26
  Art. czytany: 2318 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna