(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Zamierzenia, strategie i programy
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej


  Strategia
  Bezpieczeństwa Narodowego
  Rzeczypospolitej Polskiej
  Warszawa 2014
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
  5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
  zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego
  Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dokument ten zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego
  Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r.
  5
  Spis treści
  WSTĘP 7
  Rozdział I
  Polska jako podmiot bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  1.1. Polska w E uropie i świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  1.2. Interesy narodowe i cele strategiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1.3. Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego 13
  Rozdział II
  Środowisko bezpieczeństwa Polski 17
  2.1. Wymiar globalny 17
  2.2. Wymiar regionalny . 20
  2.3. Wymiar krajowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Rozdział III
  KO NCEPCJA DZIA ŁAŃ STRATE GICZ NYCH.
  STRATE GIA OPERAC YJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  3.1. Działania obronne 29
  3.2. Działania ochronne 33
  3.3. Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  3.4. Działania gospodarcze w sferze bezpieczeństwa 40
  Rozdział IV
  KO NCEPCJA PRZ YGOTO WAŃ STRATE GICZ NYCH.
  STRATE GIA PREPARAC YJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  4.1. Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym . 43
  4.2. Podsystem obronny . 45
  4.3. Podsystemy ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  4.4. Podsystemy społeczne 52
  4.5. Podsystemy gospodarcze 54
  ZAKOŃCZE NIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  7
  WSTĘP
  1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentem
  dotyczącym bezpieczeństwa państwa, opracowywanym i zatwierdzanym
  zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r.
  poz. 461, z późn. zm.). Strategia w sposób całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa
  narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania
  na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji
  państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Kluczową
  sprawą jest ich właściwa integracja w systemie bezpieczeństwa narodowego.
  2. P rezentowany dokument identyfikuje interesy narodowe i cele strategiczne
  w dziedzinie bezpieczeństwa, w zgodzie z zasadami i wartościami zawartymi
  w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Określa potencjał bezpieczeństwa
  narodowego oraz ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym,
  regionalnym i krajowym, a także prognozuje jego trendy rozwojowe.
  Przedstawia działania państwa niezbędne dla osiągnięcia zdefiniowanych
  interesów i celów oraz wskazuje kierunki i sposoby przygotowania systemu
  bezpieczeństwa narodowego.
  3. Z apisy dokumentu są zbieżne ze strategiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
  (NATO ) i Unii Europejskiej (UE) oraz dokumentami strategicznymi
  tworzącymi nowy system zarządzania rozwojem kraju, w szczególności
  ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz koncepcją przestrzennego
  zagospodarowania kraju. W przygotowaniu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
  Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano wyniki Strategicznego Przeglądu
  Bezpieczeństwa Narodowego zakończonego w 2012 r. – pierwszego tak szeroko
  zakrojonego projektu analitycznego odnoszącego się do stanu systemu
  bezpieczeństwa narodowego i kierunków jego rozwoju.
  9
  Rozdział I
  Polska jako podmiot
  bezpieczeństwa
  4. R zeczpospolita Polska jest samodzielnym podmiotem bezpieczeństwa,
  suwerennie określającym własne interesy narodowe i cele strategiczne. Wynikają
  one z doświadczeń historycznych, istniejących warunków politycznoustrojowych
  oraz potencjału, jakim dysponuje państwo.
  1.1. Polska w Europie i świecie
  5. Polska jest demokratycznym państwem prawnym z gospodarką rynkową,
  przestrzegającym wiążącego ją prawa międzynarodowego. Polska wzmacnia
  swój potencjał bezpieczeństwa narodowego, aby zapewnić stabilny rozwój
  kraju oraz poprawę warunków życia obywateli. Jest aktywnym uczestnikiem
  współpracy międzynarodowej i rozwija przyjazne stosunki oraz współpracę
  z państwami bliższego i dalszego sąsiedztwa.
  6. Członkostwo w euroatlantyckich i europejskich strukturach współpracy
  wzmacnia bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. NATO stanowi najważniejszą
  formę polityczno-wojskowej współpracy Polski z sojusznikami. Unia
  Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski i umacnia jej pozycję
  w świecie. Najważniejszym partnerem pozaeuropejskim Polski pozostają
  Stany Zjednoczone Ameryki.
  7. W międzynarodowej polityce bezpieczeństwa systematycznie rośnie znaczenie
  współpracy regionalnej. Dla Polski kluczowymi ugrupowaniami w tym
  zakresie są Trójkąt Weimarski i Grupa Wyszehradzka. W ich ramach dobrze
  rozwijają się także dwustronne relacje polityczno-wojskowe z tworzącymi je
  10
  państwami. Poszukiwane są nowe płaszczyzny współdziałania między innymi
  z L itwą, Łotwą, Estonią i Grupą Nordycką oraz Rumunią, a także w innych
  regionach Europy.
  8. Rzeczpospolita Polska wspiera reformy państw Partnerstwa Wschodniego
  oraz opowiada się za ich ściślejszym powiązaniem z UE i NATO . Punktem
  wyjścia tych działań są zasady wolności, demokracji, gospodarki rynkowej
  oraz otwartej perspektywy integracyjnej z euroatlantyckimi instytucjami je
  wyrażającymi. Jako sąsiad Federacji Rosyjskiej Polska stoi na stanowisku, że
  zarówno stosunki dwustronne, jak i stosunki NATO -Rosja i UE-Rosja powinny
  rozwijać się w oparciu o pełne poszanowanie prawa międzynarodowego,
  w tym suwerenności i integralności terytorialnej państw, a także swobody
  wyboru własnej ścieżki rozwoju i sojuszy politycznych i wojskowych.
  9. Polska jest wiarygodnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych
  (ONZ), odpowiedzialnej za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
  oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w E uropie
  (OB WE), istotnego elementu europejskiego systemu kooperatywnego bezpieczeństwa.
  10. Na miarę swoich możliwości oraz interesów, jako część wspólnoty międzynarodowej,
  Polska angażuje się w rozwiązywanie problemów globalnych.
  Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z pozaeuropejskimi partnerami oraz rozwija
  z nimi obustronnie korzystną współpracę polityczną i gospodarczą.
  1.2. Interesy narodowe i cele strategiczne
  11. Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo państwa i obywateli poprzez
  stwarzanie warunków do realizacji interesów narodowych i osiągania
  celów strategicznych. Interesy narodowe określa art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
  Polskiej. Z nich wynikają interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa,
  do których należą:
  • dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa zapewniającym
  gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom, w tym odstraszania,
  obrony i ochrony przed nimi oraz likwidowania ich następstw;
  11
  • silna pozycja międzynarodowa Polski i członkostwo w wiarygodnych systemach
  bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich życia
  i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych dla
  nich dóbr (materialnych i niematerialnych);
  • zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności i praw, bez
  szkody dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa państwa oraz zapewnienie
  tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego;
  • zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego
  i gospodarczego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska
  naturalnego oraz warunków życia i zdrowia ludności jako podstawy
  bytowania.
  12. Z powyższego układu interesów wynikają odpowiadające im cele strategiczne
  w dziedzinie bezpieczeństwa:
  • utrzymywanie i demonstrowanie gotowości zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
  narodowego do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań,
  redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom;
  • doskonalenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego,
  a zwłaszcza jego elementów kierowania, w tym zapewnienie niezbędnych
  zasobów i zdolności;
  • rozwój potencjału obronnego i ochronnego adekwatnego do potrzeb i możliwości
  państwa oraz zwiększenie jego interoperacyjności w ramach NATO
  i UE;
  • wzmocnienie gotowości i zdolności NATO do kolektywnej obrony oraz
  spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa; budowanie silnej pozycji
  Polski w obu tych organizacjach;
  • rozwijanie bliskiej współpracy ze wszystkimi sąsiadami oraz budowanie
  partnerskich relacji z innymi państwami, w tym służących zapobieganiu
  i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów międzynarodowych;
  • promowanie na arenie międzynarodowej zasad prawa międzynarodowego
  oraz uniwersalnych wartości, takich jak: demokracja, prawa człowieka
  12
  i wolności obywatelskie, a także podnoszenie w polskim społeczeństwie
  świadomości praw człowieka i obywatela;
  • zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego poprzez doskonalenie krajowego
  systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, powiadamiania,
  ostrzegania o zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk żywiołowych
  oraz katastrof, a także wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych
  w zakresie systemu ochrony ludności oraz obrony cywilnej;
  • doskonalenie i rozwój krajowego systemu zarządzania kryzysowego w kierunku
  zapewnienia jego wewnętrznej spójności i integralności oraz umożliwienia
  niezakłóconej współpracy w ramach systemów zarządzania kryzysowego
  organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem;
  • ochrona granic Polski, stanowiących zewnętrzną granicę UE; przeciwdziałanie
  przestępczości zorganizowanej, w tym gospodarczej; ochrona porządku
  publicznego;
  • udoskonalenie rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania i zwalczania
  terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia;
  • zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej
  w cyberprzestrzeni;
  • zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego
  oraz innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodarki,
  a także stabilności finansowej państwa;
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa klimatycznego
  oraz ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych,
  w szczególności zasobów wodnych, a także kształtowanie zagospodarowania
  przestrzennego kraju w sposób zwiększający odporność na różnorakie
  zagrożenia, w szczególności militarne, naturalne i technologiczne;
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;
  • prowadzenie efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowanie polityki migracyjnej
  do nowych wyzwań;
  • pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwiększanie
  kompetencji obywateli pozwalających na właściwe reagowanie
  w sytuacjach kryzysowych.
  13
  13. I nteresy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa przekładane
  są na strategiczne działania i zadania, stosownie do warunków bezpieczeństwa
  oraz możliwości ich wykonania.
  1.3. Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego
  14. Potencjał bezpieczeństwa narodowego służy realizacji interesów narodowych
  i osiąganiu celów strategicznych. Jego wzmacnianie wyraża dbałość
  o bezpieczeństwo Polski i jest wkładem w umacnianie zdolności obronnych
  NATO i UE.
  15. System bezpieczeństwa narodowego obejmuje siły, środki i zasoby
  przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze, odpowiednio
  zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu
  kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych
  (obronny i ochronne) oraz podsystemów wsparcia (społeczne i gospodarcze).
  16. Podsystem kierowania jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa
  narodowego. Tworzą go organy władzy publicznej i kierownicy jednostek
  organizacyjnych, wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem
  narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz
  procedurami funkcjonowania i stosowną infrastrukturą. Jego fundamentem
  są trwałe zasady ustrojowe. Szczególna rola w kierowaniu bezpieczeństwem
  narodowym przypada Parlamentowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
  i R adzie Ministrów. Istotnym elementem podsystemu kierowania bezpieczeństwem
  narodowym jest zarządzanie kryzysowe.
  17. Podsystemy wykonawcze to siły i środki przewidziane do realizacji
  zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji
  organów kierowania bezpieczeństwem. Dzielą się one na podsystemy:
  operacyjne (obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze).
  Podsystemy operacyjne przeznaczone są do wykorzystywania szans, podejmowania
  wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze
  polityczno-militarnym i pozamilitarnym. Podsystemy społeczne
  i gospodarcze zasilają je odpowiednimi zdolnościami i zasobami.
  14
  18. Konieczność rozwoju potencjału obronnego jest powszechnie akceptowana.
  Główny element potencjału obronnego stanowią profesjonalne Siły
  Zbrojne RP . Ich bezprecedensowa w swojej skali modernizacja techniczna,
  którą zabezpiecza ustawowo zagwarantowane, stabilne i długoterminowe finansowanie
  potrzeb obronnych państwa, prowadzi do pozyskania nowoczesnego
  sprzętu wojskowego oraz poszerzenia zdolności operacyjnych. Procesy
  modernizacyjne obejmują również różne aspekty funkcjonowania polskiej
  dyplomacji, służb specjalnych działających na rzecz obronności oraz polskiego
  przemysłu obronnego i związanego z nim potencjału naukowo-badawczego.
  Konsekwentnie realizowana polityka bezpieczeństwa, stanowiąca integralną
  część polskiej polityki zagranicznej, sprzyja wzmacnianiu potencjału obronnego
  w wymiarze militarnym i niemilitarnym.
  19. Zróżnicowany wewnętrznie potencjał ochronny wspiera państwo w realizacji
  zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Tworzony jest on przez:
  wymiar sprawiedliwości; służby specjalne; państwowe służby, straże i inspekcje
  wyspecjalizowane w ochronie porządku publicznego, służby ratownictwa
  i ochrony ludności; elementy zarządzania kryzysowego; Straż Graniczną;
  Służbę Celną; podmioty sektora prywatnego (firmy ochrony osób i mienia);
  organizacje pozarządowe (zwłaszcza społeczne organizacje ratownicze). Istotną
  rolę odgrywają tu podmioty odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa
  cybernetycznego oraz za przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu.
  20. Potencjał społeczny, w tym kapitał ludzki, jest ważnym czynnikiem
  warunkującym wzrost gospodarki narodowej, sprawność państwa, aktywność
  społeczeństwa obywatelskiego oraz ogólną poprawę jakości życia obywateli.
  Nowoczesny system edukacji publicznej i szkolnictwa wyższego, a także upowszechnienie
  różnych form uczenia się przez całe życie służą wykształceniu
  społeczeństwa aktywnego i mobilnego. Istotnym elementem rozwoju kapitału
  ludzkiego i społecznego jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa.
  21. Potencjał gospodarczy. W ostatnich dwóch dekadach gospodarka Polski
  rozwijała się w sposób ciągły. Stały wzrost Produktu Krajowego Brutto
  przekłada się na poprawę warunków życia społeczeństwa i zbliżanie wskaź15
  ników gospodarki narodowej do poziomu średniego PKB w Unii Europejskiej.
  Aktywność inwestycyjna polskich firm za granicą oraz rosnący eksport
  świadczą o rozwoju i coraz większej konkurencyjności polskiej gospodarki.
  22. Energetyka jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa narodowego.
  Do głównych czynników bezpieczeństwa energetycznego należy
  dostęp do surowców energetycznych, w tym poza granicami kraju, dywersyfikacja
  źródeł i kierunków dostaw paliw oraz budowa nowych mocy w oparciu
  o zróżnicowane technologie wytwarzania, pozwalająca na zrównoważenie
  krajowego popytu na energię. Polityka energetyczna Polski ukierunkowana
  jest na zapewnienie właściwego rozwoju infrastruktury wytwórczej, przesyłowej
  i magazynowej oraz stymulowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne
  technologie i produkty, a także ograniczenia zależności od dostaw
  surowców energetycznych.
  23. System transportowy. Nowoczesna sieć drogowa i kolejowa, rozwinięta
  sieć śródlądowych dróg wodnych, lotnisk, portów morskich oraz infrastruktura
  dostępu do tych portów, a także sprawny system transportu publicznego
  umożliwiają rozwój polskiej gospodarki i wzmacniają jej powiązanie z gospodarką
  światową. Są także ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego
  oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju. Nowoczesna infrastruktura
  transportowa, unowocześniony park taborowy oraz integralne systemy
  zarządzania przewozami obniżają koszty w gospodarce, przyczyniając się jednocześnie
  do obniżenia presji na środowisko. Systematyczna poprawa infrastruktury
  transportowej będzie stanowiła jedno z podstawowych wyzwań dla
  rozwoju państwa.

  17
  Rozdział II
  Środowisko
  bezpieczeństwa Polski
  24. Współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje zacieranie się
  granic między jego wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym, militarnym
  i pozamilitarnym. Globalizacja i rosnąca współzależność często skutkują nieprzewidywalnością
  zjawisk, których zasięg nie jest już ograniczony barierami
  geograficznymi, systemami politycznymi i gospodarczymi. Nadal obecne są
  wyzwania i zagrożenia typu militarnego. Bezpieczeństwo Polski będzie zależało
  od jej zdolności do efektywnej realizacji interesów narodowych i osiągania
  celów strategicznych w obecnych i prognozowanych warunkach bezpieczeństwa.
  Dotyczy to w szczególności wykorzystania szans i sprostania
  wyzwaniom o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, asymetrycznym
  i transsektorowym, które są konsekwencją wzajemnie na siebie oddziałujących
  procesów i zjawisk politycznych, militarnych, ekonomiczno-społecznych,
  demograficznych i środowiskowych.
  2.1. Wymiar globalny
  25. Procesy globalizacji, tworzenie się wielobiegunowego porządku politycznego,
  zagrożenia militarne oraz szereg wyzwań o charakterze asymetrycznym
  wpływają na bezpieczeństwo i stabilność państw. W połączeniu z dysproporcjami
  rozwojowymi oraz rywalizacją międzypaństwową wzmagają one ryzyko
  wystąpienia konfliktów, sporów i napięć. Nie zniknęła groźba konfliktów
  o charakterze regionalnym i lokalnym.
  26. Organizacja Narodów Zjednoczonych – jedyna struktura powołana
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa globalnego, ma szczególną pozycję
  w systemie organizacji międzynarodowych. Niekorzystnym zjawiskiem są
  18
  występujące w jej ramach obszary dysfunkcjonalności, niedecyzyjności oraz
  rywalizacji państw i grup regionalnych, co skutkuje obniżeniem legitymizacji
  i efektywności jej działań. Podstawowe znaczenie będzie miało podniesienie
  skuteczności i wiarygodności ONZ jako źródła legitymizowanych prawnie
  działań społeczności międzynarodowej w różnych sferach bezpieczeństwa
  globalnego.
  27. Problemem globalnym pozostaną skutki działań państw pozostających
  poza systemem współpracy międzynarodowej, niestosujących się (lub czyniących
  to selektywnie) do norm prawa międzynarodowego. Podważanie powszechnie
  legitymizowanych norm pokojowego współistnienia państw prowadzi
  do osłabienia współczesnego porządku międzynarodowego.
  28. Niepokój budzi postępujące w ostatnich latach podważanie wiarygodności
  porozumień rozbrojeniowych, w tym dotyczących nieproliferacji
  broni masowego rażenia. Wiąże się to z groźbą jej niekontrolowanego rozwoju,
  powstania nowego wyścigu zbrojeń czy uzyskania dostępu do tego typu
  broni przez ugrupowania terrorystyczne.
  29. Problemem bezpieczeństwa światowego pozostanie utrzymywanie się
  porządków autorytarnych i postaw konfrontacyjnych, nieposzanowanie
  zasad prawa międzynarodowego, standardów demokratycznych, praw
  człowieka, mniejszości etnicznych i religijnych. W przypadkach niektórych
  państw autorytarnych wiąże się to ze stworzeniem atrakcyjnych modeli
  gospodarczych, które rzucają wyzwanie systemom zachodniej demokracji
  i gospodarki rynkowej. Zwiększa to odpowiedzialność społeczności międzynarodowej
  za wspieranie i upowszechnianie demokracji, praworządności
  i bezpieczeństwa. Polska transformacja ustrojowa jest niezmiennie przykładem
  i źródłem dobrych praktyk dla państw przekształcających swoje systemy
  polityczne, prawne i gospodarcze.
  30. Zagrożeniami dla globalnego bezpieczeństwa pozostaną międzynarodowy
  terroryzm i zorganizowana przestępczość jako składniki niestabilności
  i konfliktów wewnętrznych oraz źródła takich patologii, jak: przemyt
  broni, materiałów jądrowych i podwójnego zastosowania, handel narkoty19
  kami i ludźmi, porwania dla okupu oraz nielegalne operacje finansowe. Wyzwanie
  stanowią też niekontrolowane migracje ludności, wywołane zarówno
  przez konflikty, jak i mające swe źródło w problemach natury gospodarczej
  i społecznej.
  31. Wraz z pojawieniem się nowych technologii teleinformatycznych oraz
  rozwojem sieci Internet pojawiły się nowe zagrożenia, takie jak cyberprzestępczość,
  cyberterroryzm, cyberszpiegostwo, cyberkonflikty
  z udziałem podmiotów niepaństwowych i cyberwojna, rozumiana jako
  konfrontacja w cyberprzestrzeni między państwami. Obecne trendy rozwoju
  zagrożeń w cyberprzestrzeni wyraźnie wskazują na rosnący wpływ poziomu
  bezpieczeństwa obszaru domeny cyfrowej na bezpieczeństwo ogólne kraju.
  Przy rosnącym uzależnieniu od technologii teleinformatycznych konflikty
  w cyberprzestrzeni mogą poważnie zakłócić funkcjonowanie społeczeństw
  i państw.
  32. Istotnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego stają się
  różne formy ekstremizmu o podłożu politycznym, religijnym, etnicznym,
  społeczno-ekonomicznym i innym. Są one szczególnie niebezpieczne, gdy
  wykorzystują terroryzm jako instrument działania. Zjawisko ekstremizmu
  może mieć zorganizowany charakter, jak również wynikać z działań pojedynczych
  osób.
  33. W konsekwencji dynamicznego rozwoju społecznego, gospodarczego
  i technologicznego świata wyzwaniem staje się wzrost zapotrzebowania
  na energię, żywność i wodę pitną. Surowce energetyczne i metale ziem
  rzadkich występują często na obszarach niestabilnych politycznie, lub stają
  się narzędziami realizacji celów politycznych państw eksporterów. Rosnący
  popyt na żywność jest konsekwencją obserwowanej w wielu częściach świata
  eksplozji demograficznej, zmian klimatu oraz nierównomiernego rozwoju gospodarczego.
  Prowadzi to do wzrostu cen żywności i niezdolności niektórych
  państw do zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności. Kurczące się zasoby
  wody pitnej oraz znaczne zanieczyszczenie jej ujęć mogą w przyszłości stać
  się przyczyną konfliktów i wojen.
  20
  2.2. Wymiar regionalny
  34. Bezpieczeństwo Europy determinowane będzie przez cztery główne czynniki:
  NATO , Unię Europejską, strategiczną obecność USA na kontynencie
  europejskim oraz relacje z R osją. Istotne jest, by ewolucja bezpieczeństwa
  w E uropie sprzyjała spójności i solidarności oraz rozwojowi zdolności obronnych
  NATO i UE, a nie obniżeniu poziomu ambicji państw członkowskich
  w tej mierze. Utrzymanie adekwatnego poziomu zdolności obronnych oraz
  wola polityczna do realizacji zobowiązań z dziedziny bezpieczeństwa będą
  zapobiegały organizacji procesów bezpieczeństwa według kryteriów różnych
  prędkości.
  35. W przewidywalnej przyszłości Europa pozostanie kontynentem o zróżnicowanych
  zagrożeniach w wymiarze militarnym – większość państw
  prowadzi pogłębioną współpracę polityczno-wojskową i należy do struktur
  współpracy wielostronnej (NATO i UE). Mimo to nie brak dziś w E uropie
  źródeł potencjalnej destabilizacji, wynikających ze sporów politycznych
  i terytorialnych, napięć etnicznych i religijnych, mogących przybrać charakter
  konfliktów zbrojnych. Jedynie trwałe rozwiązania pokojowe i stałe wsparcie
  wspólnoty międzynarodowej dają szansę na rozwiązanie konfliktów i eliminację
  ryzyka otwartej konfrontacji.
  36. W sąsiedztwie Polski istnieje ryzyko konfliktów o charakterze regionalnym
  i lokalnym, mogących angażować ją pośrednio lub bezpośrednio. Polska
  nie jest też wolna od form nacisku politycznego wykorzystującego argumentację
  wojskową. W jej najbliższym otoczeniu występuje duże skupienie
  potencjałów wojskowych, także o konfiguracji ofensywnej. Zagrożenia dla
  Polski mogą w niesprzyjających okolicznościach przyjąć charakter niemilitarny
  i militarny. W przypadku zagrożeń militarnych mogą one przybrać postać
  zagrożeń kryzysowych oraz wojennych, to jest konfliktów zbrojnych o różnej
  skali – od działań zbrojnych poniżej progu klasycznej wojny, do mniej prawdopodobnego
  konfliktu na dużą skalę.
  21
  37. NATO pozostanie najważniejszym sojuszem polityczno-wojskowym oraz
  gwarantem bezpieczeństwa Polski. Kluczową sprawą jest utrzymanie przez
  Sojusz Północnoatlantycki pełnego spektrum zdolności wojskowych i politycznych
  oraz solidarności sojuszniczej, gwarantujących realizację jego podstawowej
  misji – kolektywnej obrony, a także podejmowanie innych zadań
  wynikających z ewolucji jego otoczenia.
  38. Unia Europejska i rozwijana w jej ramach Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
  i O brony (WPB iO) będą stanowiły istotny czynnik bezpieczeństwa
  Polski. Dalszy rozwój WPB iO zależy od postępu procesów integracyjnych
  w Unii Europejskiej, intensyfikacji współdziałania UE i NATO , politycznej
  woli budowy zdolności obronnych oraz aktywnego zaangażowania operacyjnego
  UE w swoim sąsiedztwie. Ważne jest dążenie do rozwijania w ramach
  Unii Europejskiej współpracy w zakresie urzeczywistniania Przestrzeni Wolności,
  Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, w szczególności w obszarze wymiaru
  sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W interesie Polski jest ambitne
  podejście do tych wyzwań.
  39. Utrzymywanie się tendencji spadkowej wielkości budżetów obronnych
  państw NATO i UE będzie negatywnie wpływać na zdolności do działania
  obu organizacji. Szansą dla poprawy tego stanu może być wzmocnienie strategicznej
  i operacyjnej współpracy NATO i UE w sferze bezpieczeństwa.
  40. Reorientacja amerykańskiej polityki zagranicznej w kierunku Azji
  i P acyfiku oraz ewolucja priorytetów USA w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego
  będą wpływały na stan relacji transatlantyckich. Istotne jest
  utrzymanie znaczącego i trwałego zaangażowania Stanów Zjednoczonych
  w sprawy bezpieczeństwa europejskiego, w ramach NATO i relacji dwustronnych.
  Ważne jest również odpowiednie zaangażowanie we współpracę transatlantycką
  ze strony państw europejskich, które powinny zwiększać swoją
  odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa oraz rozwijać adekwatne zdolności
  i zasoby.
  41. Relacje Rosji z Z achodem pozostaną ważnym czynnikiem oddziałującym
  na bezpieczeństwo Polski, regionu i E uropy. Odbudowywanie mocarstwowo22
  ści Rosji kosztem jej otoczenia oraz nasilanie się jej konfrontacyjnej polityki,
  czego przykładem jest konflikt z Ukrainą, w tym aneksja Krymu, negatywnie
  rzutuje na stan bezpieczeństwa w regionie.
  42. Zmiany zachodzące w sferze bezpieczeństwa zwiększają znaczenie
  współpracy regionalnej, zarówno w wymiarze politycznym, jak i obronnym.
  Pogłębiona kooperacja subregionów Europy w dziedzinie bezpieczeństwa,
  w tym obrony, pozostanie korzystna polityczne i gospodarczo. Nie może
  ona jednak zastąpić rozwiązań sojuszniczych i ogólnoeuropejskich w tym
  względzie.
  43. Wyzwaniem dla europejskiej polityki bezpieczeństwa stają się procesy
  zachodzące w państwach wschodniego sąsiedztwa UE, połączone z silną
  polityczną, wojskową i gospodarczą presją Rosji realizującej własne interesy.
  Dotyczy to przede wszystkim stanu demokracji i kierunków transformacji
  ustrojowej, potencjału militarnego, procesów reintegracyjnych obejmujących
  między innymi sferę obronności, a także konfliktów lokalnych i regionalnych
  sprzyjających utrwalaniu stanu niestabilności w tym regionie. Korzystny byłby
  szeroki udział jego państw w procesach integracji europejskiej, umacniających
  bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie, opartych o zasady poszanowania
  suwerenności państwowej i integralności terytorialnej.
  44. Poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa europejskiego jest także sytuacja
  w regionie Afryki Północnej i B liskiego Wschodu, jak również utrzymujący
  się potencjał niestabilności na Bałkanach.
  45. W sferze bezpieczeństwa kooperatywnego nadal istotną rolę odgrywa potencjał
  Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jako forum
  dyskusji politycznych i praktycznych działań służących rozwiązywaniu sytuacji
  konfliktowych. OB WE dysponuje szerokim instrumentarium rozwiązywania
  sytuacji kryzysowych, ale jego faktyczna efektywność zależna jest od
  zaangażowania państw uczestniczących. Pogłębiające się podziały w E uropie
  powodują, że w najbliższych latach nie należy spodziewać się poprawy funkcjonowania
  tej organizacji.
  23
  46. Negatywnym zjawiskiem jest osłabienie reżimu kontroli zbrojeń
  konwencjonalnych i systemu środków budowy zaufania w Europie,
  czy też instrumentalne wykorzystywanie zapisów dokumentów OB WE w tej
  dziedzinie w celu legitymizacji nierzadko intensywnej działalności wojskowej.
  Kryzys wokół Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Traktat
  CFE) pozostaje nierozwiązany i należy zakładać, iż stan ten nie ulegnie
  zmianie w dłuższej perspektywie. Będzie to miało swoje negatywne konsekwencje
  dla bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania na obszarze OB WE.
  47. Znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni będzie rosło, podobnie
  jak odpowiedzialność państw za jej ochronę i obronę. Istotne znaczenie
  dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni
  ma polityka organizacji i struktur współpracy międzynarodowej,
  w pracach których Polska uczestniczy oraz współpraca dwustronna z wybranymi
  państwami, w szczególności z państwami NATO i UE.
  48. Starzenie się ludności państw europejskich będzie powodowało obciążenia
  dla finansów publicznych. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymusza
  na Unii Europejskiej, w tym i na Polsce, wypracowanie wspólnych rozwiązań
  dotyczących migracji, doskonalenie standardów w zakresie polityki
  rodzinnej państw członkowskich, a także upowszechnienie polityki aktywnego
  i zdrowego starzenia. W interesie Polski jest, aby polityka migracyjna UE
  nie dyskryminowała państw Partnerstwa Wschodniego i umożliwiała napływ
  wysoko wykwalifikowanych pracowników.
  49. Wskutek zależności państw Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych,
  niezbędne będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  poprzez nieprzerwane oraz zdywersyfikowane źródła dostaw gazu ziemnego
  i ropy naftowej. Wyzwaniem będą również skutki ograniczenia transportu ropy
  naftowej przez terytorium Polski do państw Europy Środkowej, podobnie jak
  importu tego surowca do Polski przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.
  Szansą będzie budowa wspólnego europejskiego rynku energii, utrzymanie solidarnych
  zachowań państw członkowskich, służących stworzeniu jednolitych
  reguł i instrumentów podnoszących bezpieczeństwo energetyczne. Wyzwaniem
  dla Polski będzie zapewnienie efektywnych warunków instytucjonalnych
  24
  i prawnych dla poszukiwań i eksploatacji surowców ze złóż niekonwencjonalnych
  oraz dla rozwoju energetyki jądrowej, której znaczna część cyklu paliwowego
  zlokalizowana jest na obszarze UE, a wykorzystywany na jej potrzeby
  uran znajduje się głównie w krajach stabilnych politycznie.
  50. Zachowanie różnorodności biologicznej jest ważnym celem polityki
  europejskiej. Jednym z narzędzi jego realizacji jest sieć obszarów Natura 2000,
  chroniąca gatunki i siedliska o znaczeniu wspólnotowym. Istotne jest włączanie
  problematyki różnorodności biologicznej do innych polityk i uwzględnienie
  kosztów jej utraty w rachunku ekonomicznym.
  2.3. Wymiar krajowy
  51. P ogarszająca się sytuacja demograficzna, spowodowana malejącym
  przyrostem naturalnym i emigracją zarobkową, staje się coraz poważniejszym
  wyzwaniem rozwojowym Polski. Wiąże się to z rozlicznymi zagrożeniami,
  w tym związanymi z niedoborem siły roboczej, znacznym obciążeniem dla
  systemu ubezpieczeń społecznych oraz z koniecznością zapewnienia warunków
  dla wydłużenia aktywności zawodowej i społecznej osób starszych.
  52. Barierą dla dalszego rozwoju jest także utrzymujące się zjawisko długotrwałego
  bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, a co za tym idzie
  rozwarstwienia społecznego i nierównego dostępu do dóbr i usług. Szansą
  na zwiększenie spójności społecznej będą działania aktywizujące, umożliwiające
  powszechne uczestnictwo w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego.
  53. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli współkształtuje bezpieczeństwo
  narodowe. Wpływają na nie nasilające się zmiany demograficzne, zmiany
  warunków środowiskowych oraz rozwój nowych technologii.
  54. Utrzymywać się będą wyzwania dla bezpieczeństwa powszechnego
  i porządku publicznego, w tym te związane z ochroną ludności, bezpieczeństwem
  imprez masowych i ruchu drogowego oraz przestępczością zorganizowaną,
  gospodarczą, narkotykową i handlem ludźmi.
  25
  55. Międzynarodowy charakter terroryzmu oraz intensywność jego przejawów
  sprawiają, że Polska nie jest wolna od tego typu zagrożeń. Szczególnie
  niebezpieczne mogą okazać się pojedyncze osoby lub małe grupy osób wykorzystujące
  metody terroru jako narzędzia do realizowania własnych celów
  o podłożu politycznym, społecznym, ekonomicznym lub religijnym.
  56. Rosnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej oraz członkostwo
  w NATO i UE wpływają na zwiększone zainteresowanie obcych służb wywiadowczych
  naszym krajem. Ewentualne nieuprawnione ujawnienie czy
  kradzież informacji niejawnych oraz innych chronionych prawem danych
  może spowodować straty dla bezpieczeństwa narodowego i interesów Rzeczypospolitej
  Polskiej.
  57. Bezpieczne funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Rzeczypospolitej
  Polskiej jest warunkiem niezakłóconego działania całego
  państwa. Wyzwaniem pozostaje zapewnienie dostępności, integralności
  i poufności danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
  administracji publicznej oraz brak jednolitych zabezpieczeń teleinformatycznych.
  Istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ma niewystarczająca
  wiedza użytkowników o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz
  konieczność rozwiązania dylematu pomiędzy wolnością osobistą i ochroną
  praw jednostki, a stosowaniem środków służących zachowaniu bezpieczeństwa
  państwa.
  58. Korupcja stanowi barierę dla dalszego rozwoju Polski i wyzwanie dla
  jej bezpieczeństwa ekonomicznego. Obszary szczególnie nią zagrożone to:
  infrastruktura, informatyzacja administracji publicznej, wykorzystywanie
  środków unijnych, służba zdrowia, obronność, energetyka oraz ochrona środowiska.
  59. Bezpieczny system finansowy, oparty na zrównoważonych w średnim
  okresie finansach publicznych, z instytucjami finansowymi zbudowanymi
  adekwatnie do wyzwań czasu, jest jednym z najważniejszych instrumentów
  stabilnego rozwoju państwa.
  26
  60. Wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego jest uzależnienie krajowej
  gospodarki od dostaw surowców energetycznych z jednego źródła oraz wahania
  cen tych surowców spowodowane wydarzeniami na rynkach międzynarodowych.
  Na sektor energetyczny coraz silniej będzie oddziaływała polityka regulacyjna
  UE, tworząc wyzwania finansowe oraz ograniczenia swobody działania
  w sferze energetycznej. Do poprawy bezpieczeństwa energetycznego
  przyczyni się dywersyfikacja dróg i źródeł dostaw surowców, z wykorzystaniem
  złóż niekonwencjonalnych, źródeł wytwarzania, między innymi w oparciu
  o energetykę jądrową, a także zapewnienie stabilności dostaw energii poprzez
  rozwój infrastruktury wytwórczej i sieciowej.
  61. Niezadowalająca konkurencyjność polskiej gospodarki jest wyzwaniem
  dla bezpieczeństwa. Innowacyjność, rozwój oparty na wiedzy, e-biznes oraz
  tworzenie korzystnych warunków organizacyjnych, finansowych i prawnych
  dla działalności gospodarczej stwarzają szansę szybkiej poprawy sytuacji.
  62. Przemysł pozostaje kluczowym czynnikiem budowania dobrobytu
  i mocnej pozycji Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej. Wyzwaniem
  będzie utrzymanie silnej krajowej bazy przemysłowej. W warunkach
  nowoczesnej gospodarki rośnie udział sektora usług w tworzeniu PKB . Konkurencyjna,
  nowoczesna i przyjazna środowisku gospodarka umożliwi obniżenie
  cen i kosztów oraz tworzenie nowych, lepszych dóbr i usług.
  63. Dekapitalizacja majątku narodowego, w szczególności infrastruktury
  przemysłowej, energetycznej, transportowej oraz mieszkaniowej, może
  powodować wzrost zagrożenia katastrofami o podłożu technicznym. Szczególną
  uwagę należy zwrócić na jej elementy zaliczane do infrastruktury krytycznej.
  27
  Rozdział III
  KO NCEPCJA DZIA ŁAŃ STRATE GICZ NYCH.
  STRATE GIA OPERAC YJNA
  64. Interesy narodowe i cele strategiczne Polski w powiązaniu z diagnozą
  środowiska bezpieczeństwa narodowego określają priorytety polityki bezpieczeństwa
  i obronnej. Wskazują one na potrzebę zrównoważonego umiędzynarodowienia
  i samodzielności w zakresie bezpieczeństwa Polski, w tym
  zwiększenia strategicznej odporności kraju na różnego rodzaju zagrożenia.
  65. Główny kierunek działań strategicznych w tym zakresie określają trzy
  priorytety polityki bezpieczeństwa, do których należą:
  • zapewnienie gotowości i demonstracja determinacji do działania
  w sferze bezpieczeństwa i obrony oraz wzmocnienie narodowych
  zdolności obronnych, ze szczególnym traktowaniem tych obszarów
  bezpieczeństwa narodowego, w których sojusznicze (wspólne) działania
  mogą być utrudnione (sytuacje trudnokonsensusowe);
  • wspieranie procesów służących wzmocnieniu zdolności NATO
  do kolektywnej obrony, rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
  i Obrony UE, umacnianie strategicznych partnerstw (w tym
  z USA) oraz strategicznych relacji z partnerami w regionie;
  • wspieranie i selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej,
  realizowanych na podstawie norm prawa międzynarodowego,
  mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych źródeł
  zagrożeń, reagowanie na zaistniałe kryzysy oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu
  się.
  66. W ramach pierwszego priorytetu Polska koncentruje wysiłki strategiczne
  głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa własnych obywateli oraz terytorium
  państwa, wsparciu obrony państw sojuszniczych zgodnie z przyjętymi
  umowami międzynarodowymi, a następnie na udziale w reagowaniu
  na zagrożenia poza terytorium sojuszniczym. Podstawowy warunek tworzy
  społeczne przyzwolenie oraz polityczne porozumienie co do nadrzędnego
  traktowania spraw bezpieczeństwa narodowego w polityce państwa.
  Determinacja, zdolność i gotowość do działania, oparte na szerokim konsensusie
  politycznym, wzmacniają siłę Polski w stosunkach międzynarodowych,
  konieczną zarówno do przyciągania sojuszników i partnerów, jak i odstraszania
  potencjalnych przeciwników. Umożliwiają też skuteczne reagowanie na
  presję czy szantaż polityczno-militarny. Ważnymi instrumentami gwarantującymi
  społeczne i polityczne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa są:
  edukacja obywatelska, dialog społeczny, współpraca parlamentarna, a także
  Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
  67. W ramach drugiego priorytetu Polska będzie koncentrowała się na działaniach
  służących konsolidacji NATO wokół funkcji obronnej, w tym
  strategicznemu wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu. Zmierzają one do
  rozwoju praktycznych mechanizmów kolektywnej obrony, a zwłaszcza adekwatne
  do zagrożeń kształtowanie zdolności wojskowych. Duże znaczenie
  dla bezpieczeństwa Polski ma także rozwój i spójność polityczna Unii Europejskiej.
  Działania państwa polskiego będą ukierunkowane na pogłębianie
  procesów integracyjnych UE w dziedzinie bezpieczeństwa, tak aby
  dysponowała ona adekwatnym potencjałem bezpieczeństwa, w tym obronnym.
  W interesie Polski jest poprawa strategicznej współpracy między
  NATO a UE – wzmocnienie spójności politycznej oraz zwiększenie skuteczności
  w działaniu. Pośród strategicznych partnerstw Polski priorytetowe
  znaczenie ma współpraca ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Polska
  będzie zabiegała o jak najszerszą obecność wojskową USA w E uropie, w tym
  w P olsce oraz będzie wspierała działania na rzecz zachowania amerykańskich
  gwarancji dla bezpieczeństwa Europy. Będzie także aktywnie działała na
  rzecz wzmacniania podmiotowości państw Europy Wschodniej, zwłaszcza
  objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego UE. Z sąsiadami Polski
  rozwijane będą stosunki z wykorzystaniem różnych form współpracy. W re-
  28
  29
  lacjach z Federacją Rosyjską istotne będzie rozwiązywanie spraw trudnych
  z uwzględnieniem standardów prawa międzynarodowego. Punktem wyjścia
  dla kształtowania stosunków NATO z R osją powinny być: analiza sojuszniczych
  interesów bezpieczeństwa, przestrzeganie norm prawa międzynarodowego
  oraz zasady pragmatyzmu i wzajemności. Rozwijana będzie współpraca
  regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Konieczne będzie intensyfikowanie
  relacji z państwami o rosnącej pozycji międzynarodowej.
  68. Realizacja trzeciego priorytetu wymaga podjęcia działań na rzecz wzmocnienia
  ONZ, kontynuacji starań o dokonanie przeglądu norm prawa międzynarodowego
  oraz wzmacniania skuteczności reżimów i regulacji w obszarze
  kontroli zbrojeń i rozbrojenia, w tym środków budowy zaufania i bezpieczeństwa.
  W wymiarze regionalnym istnieje potrzeba odbudowy znaczenia
  OBWE, choć proces ten wymaga konstruktywnego podejścia wszystkich
  państw członkowskich. Ważną formą udziału w działaniach społeczności
  międzynarodowej jest uczestnictwo w operacjach poza granicami kraju. Działania
  wojskowe powinny być wzmacniane poprzez zaangażowanie cywilne,
  w tym poprzez pomoc rozwojową.
  69. Zgodnie z przyjętymi priorytetami Polska organizuje i prowadzi następujące
  rodzaje działań strategicznych w sferze bezpieczeństwa: działania obronne,
  ochronne oraz w sferze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego.
  3.1. Działania obronne
  70. Istotą działań obronnych jest stałe utrzymywanie gotowości do skutecznego
  reagowania na zagrożenia dla niepodległości i nienaruszalności terytorialnej
  Rzeczypospolitej Polskiej. Do działań uzupełniających należy aktywne
  wykorzystywanie szans i uprzedzające redukowanie ryzyk w dziedzinie bezpieczeństwa,
  między innymi poprzez udział w międzynarodowych wysiłkach
  na rzecz ograniczania źródeł zagrożeń, w tym w międzynarodowych operacjach
  bezpieczeństwa. Służą temu: działania dyplomatyczne na rzecz bezpieczeństwa,
  działania wojskowe, działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze
  w sferze obronnej oraz funkcjonowanie naukowo-przemysłowego potencjału
  obronnego.
  30
  71. Działania dyplomatyczne służą zapewnieniu korzystnych warunków
  międzynarodowych, możliwie najpełniej gwarantujących realizację szeroko
  pojętych interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Stałym kierunkiem aktywności
  polskiej dyplomacji w obszarze bezpieczeństwa są działania służące
  wzmacnianiu wiarygodności i skuteczności kolektywnej obrony oraz siły
  odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego, wsparciu dla usprawnienia
  WPB iO UE w wymiarze polityczno-strategicznym, instytucjonalnym i operacyjnym
  oraz poprawie strategicznej współpracy między NATO a UE. Równie
  ważnym zadaniem dyplomacji jest kształtowanie efektywnej współpracy
  dwustronnej i wielostronnej, w tym: dalsze wzmacniane ugrupowań
  regionalnych, które współtworzy Polska – głównie Trójkąta Weimarskiego
  i Grupy Wyszehradzkiej; rozwijanie potencjału współpracy między innymi
  z L itwą, Łotwą, Estonią i państwami nordyckimi oraz Rumunią; poszerzenie
  spektrum współpracy dwustronnej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
  przy jednoczesnej intensyfikacji współpracy polityczno-wojskowej; wspieranie
  reform państw Europy Wschodniej, zwłaszcza w ramach Partnerstwa
  Wschodniego UE; kształtowanie stosunków z R osją na zasadach wzajemności,
  przejrzystości oraz respektowania suwerenności państw sąsiednich;
  rozszerzanie relacji partnerskich ze wschodzącymi mocarstwami, w tym
  dialog w sprawach bezpieczeństwa.
  72. Istotnym obszarem zainteresowania jest kontrola zbrojeń konwencjonalnych
  i system środków budowy zaufania w E uropie. Kontynuowane będą
  działania na rzecz przełamania impasu wokół Traktatu CFE, jego wzmocnienia,
  modernizacji i rozbudowy. Konieczne jest utrzymanie i umacnianie aktywnej
  pozycji Polski w systemie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Dotyczy
  to także ograniczenia ryzyka rozwoju nowych dziedzin proliferacji (np.
  poprzez Inicjatywę na Rzecz Nieproliferacji Broni Masowego Rażenia – PSI).
  73. Działania w sferze militarnej ukierunkowane są na utrzymywanie
  i demonstrowanie wszechstronnej gotowości państwa do skutecznego reagowania
  na militarne zagrożenia dla niepodległości i integralności terytorialnej
  Polski. Zadania w tym zakresie wykonują przede wszystkim Siły Zbrojne
  RP , które są gotowe do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowania
  obrony państwa i przeciwstawienia się agresji zbrojnej; wspierania podsys31
  temów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu;
  udziału w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej, w tym
  w międzynarodowych działaniach z dziedziny zarządzania kryzysowego.
  W misji obrony państwa mieści się również wypełnianie funkcji militarnego
  odstraszania, poprzez demonstrowanie gotowości do obrony siłami utrzymywanymi
  w czasie pokoju oraz gotowości do ich mobilizacyjnego rozwinięcia
  w razie wojny.
  74. Główne zadania Sił Zbrojnych RP , nadające kierunek działalności planistycznej
  i szkoleniowej w czasie pokoju, dotyczą zapewnienia zdolności
  państwa do: obrony i przeciwstawienia się agresji; utrzymywania gotowości
  do realizacji zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności
  granic; prowadzenia strategicznej operacji obronnej na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej; udziału w działaniach antyterrorystycznych w kraju
  i poza granicami; udziału w operacji obronnej poza obszarem państwa odpowiednio
  do zobowiązań sojuszniczych w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego;
  prowadzenia działalności rozpoznawczej i wywiadowczej.
  W operacji obronnej na terytorium kraju szczególne zadania przewidzieć należy
  dla oddziałów i pododdziałów Wojsk Specjalnych oraz formacji Narodowych
  Sił Rezerwowych.
  75. W celu wypełnienia misji związanej ze wspieraniem podsystemów
  ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu
  Siły Zbrojne RP utrzymują zdolność do realizacji zadań polegających
  na: monitorowaniu i ochronie przestrzeni powietrznej oraz wsparciu ochrony
  granicy państwowej na lądzie i morzu; prowadzeniu działalności rozpoznawczej
  i wywiadowczej; monitorowaniu skażeń promieniotwórczych,
  chemicznych i biologicznych na terytorium kraju; oczyszczaniu terenu
  z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia
  wojskowego; prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych; pomocy
  władzom państwowym, administracji publicznej oraz społeczeństwu w reagowaniu
  na zagrożenia (sytuacje kryzysowe) oraz likwidacji ich skutków.
  W tym ostatnim zadaniu szczególną rolę spełniać powinny formacje Narodowych
  Sił Rezerwowych, wydzielane w razie potrzeby do użycia przez
  wojewodów.
  32
  76. Uczestnictwo w działaniach na rzecz stabilizacji sytuacji międzynarodowej
  oraz w międzynarodowych misjach i operacjach zarządzania kryzysowego
  wymaga utrzymywania przez Siły Zbrojne RP adekwatnych sił i środków
  wspierających udział w różnych typach operacji i misji zarządzania kryzysowego
  (pokojowych, reagowania kryzysowego, pomocy humanitarnej)
  prowadzonych przez NATO , UE, ONZ oraz innych operacjach wynikających
  z porozumień międzynarodowych, a także współpracy wojskowej w zakresie
  rozwoju i stosowania środków budowy zaufania i bezpieczeństwa.
  77. Cyberprzestrzeń stała się kolejnym środowiskiem walki zbrojnej. Siły
  Zbrojne RP muszą dysponować zdolnościami defensywnymi i ofensywnymi
  w tej sferze, tak aby realizować funkcję odstraszania potencjalnego przeciwnika.
  W szczególności muszą być one gotowe, samodzielnie i we współpracy
  z sojusznikami, do prowadzenia operacji ochronnych i obronnych na większą
  skalę w razie cyberkonfliktu lub cyberwojny.
  78. Działania służb specjalnych w sferze obronnej. Podstawową misją
  służb wywiadu w sferze obronnej jest uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie,
  przetwarzanie i przekazywanie informacji organom państwa odpowiedzialnym
  za bezpieczeństwo narodowe o istniejących i potencjalnych zagrożeniach Rzeczypospolitej
  Polskiej, jej interesów oraz obywateli. Działania wywiadowcze obejmują
  także: identyfikowanie i monitorowanie szans oraz ryzyk dla bezpieczeństwa
  narodowego; wspieranie Sił Zbrojnych RP uczestniczących w operacjach poza
  granicami kraju; monitorowanie międzynarodowego obrotu bronią oraz proliferacji
  broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia; obserwację działań
  związanych z polityką energetyczną i surowcową; zwiększanie własnych możliwości
  poprzez współpracę z sojusznikami oraz koalicjantami. Zadaniem służb
  kontrwywiadu w sferze obronnej jest przeciwdziałanie: szpiegostwu, zamachom
  na jednostki wojskowe oraz obiekty lub urządzenia o znaczeniu obronnym, korupcji
  w obszarze produkcji dla obronności państwa i naruszeniom ochrony informacji
  niejawnych, jak również szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego.
  Istotnym zadaniem w tym obszarze jest także zapewnienie bezpieczeństwa
  badań naukowych i prac rozwojowych zlecanych przez Siły Zbrojne RP oraz inne
  jednostki resortu obrony narodowej, a także zabezpieczanie produkcji i obrotu
  towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym.
  33
  79. Produkcja obronna. Polski przemysłowy potencjał obronny – istotny
  element gospodarczej sfery bezpieczeństwa – powinien być w maksymalnym
  stopniu angażowany w proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP ,
  a w szczególności w realizowane przez resort obrony narodowej priorytetowe
  programy modernizacyjne. Działania te powinny być uzupełnione przez
  mechanizmy wspierania rozwoju podmiotów sektora obronnego, w tym
  małych i średnich przedsiębiorców oraz dążenie do wyrównywania różnic
  w rozwoju produkcji i potencjału obronnego w skali europejskiej pozwalającej
  na zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłowego potencjału
  obronnego.
  3.2. Działania ochronne
  80. Istotą działań ochronnych jest zapewnienie warunków dla utrzymywania
  ładu konstytucyjnego, wewnętrznej stabilności państwa, bezpieczeństwa powszechnego
  i porządku publicznego, zarówno wspólnych, jak i indywidualnych
  zasobów materialnych i niematerialnych, a także funkcjonowania infrastruktury
  krytycznej. Działaniem uzupełniającym powinno być uczestnictwo
  w promowaniu na arenie międzynarodowej oraz krzewienie w społeczeństwie
  polskim zasad i świadomości należytego korzystania z praw i wolności
  człowieka i obywatela.
  81. Nadrzędnym celem działań wymiaru sprawiedliwości jest eliminowanie
  źródeł zagrożeń dla swobody korzystania z praw i wolności oraz
  konsekwentne ściganie i karanie sprawców ich naruszeń. W tym zakresie
  szczególne znaczenie ma zapewnienie przez państwo sprawnego funkcjonowania
  sądów i prokuratury, terminowe prowadzenie postępowań i rozstrzyganie
  spraw oraz zagwarantowanie skutecznego wykonania orzeczeń.
  Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom jest również
  zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, dzięki uproszczeniu
  i uelastycznieniu procedur prawnych. Konstytucyjne gwarancje ochrony
  praw i wolności będą w pełni realizowane, gdy instytucje wymiaru sprawiedliwości
  staną się powszechnie dostępne, szybkie w działaniu oraz przyjazne
  dla obywateli.
  34
  82. Osłona kontrwywiadowcza ukierunkowana jest na ochronę porządku
  konstytucyjnego i demokratycznego ustroju przed naruszeniami stabilności
  państwa oraz operacyjne rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski,
  wynikających z działalności obcych służb specjalnych. Do głównych zadań
  kontrwywiadu w tym zakresie należy zaliczyć: skuteczne rozpoznawanie potencjalnych
  i realnych zagrożeń oraz zapobieganie im za pomocą dostępnych
  metod operacyjnych i procesowych; bieżący monitoring i analizę sytuacji w obszarze
  zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa; prowadzenie
  działań profilaktycznych, szczególnie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  koordynację działań i współpracy z innymi komponentami systemu bezpieczeństwa
  narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotami zagranicznymi
  i międzynarodowymi zgodnie z zobowiązaniami sojuszniczymi.
  83. Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu. Globalny
  zasięg i skala zjawiska terroryzmu stanowią poważne wyzwanie dla
  większości organów międzynarodowych i państwowych. Do najważniejszych
  zadań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu i ekstremizmu
  należą: rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń terrorystycznych dla Polski
  i jej obywateli w kraju i za granicą; wykrywanie i neutralizacja zagrożeń terrorystycznych,
  w tym fizyczne zwalczanie terroryzmu; eliminowanie źródeł
  finansowania terroryzmu; ściganie karne sprawców zagrożeń terrorystycznych,
  zgodnie z prawem krajowym oraz obowiązującymi Polskę normami
  prawa międzynarodowego; rozpoznawanie źródeł terroryzmu i symptomów
  radykalizacji zachowań i zapobieganie im; współpraca międzynarodowa
  dwu- i wielostronna na szczeblu politycznym, operacyjnym, analitycznym
  i prawno-karnym w obszarze zwalczania terroryzmu; profilaktyka antyterrorystyczna,
  rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, polityka medialna
  i informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach, edukacja społeczna.
  Istotnym elementem działań jest też poprawa bazy prawnej i implementacja
  dokumentów międzynarodowych do prawa krajowego.
  84. Zapewnienie bezpieczeństwa Polski w cyberprzestrzeni, w tym
  bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, to jedno z podstawowych
  zadań w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Powinno być ono
  realizowane zarówno poprzez rozwój zdolności do działań defensywnych
  35
  (obejmujących ochronę podmiotów działających w cyberprzestrzeni oraz samej
  cyberprzestrzeni), jak i ofensywnych. Szczególnie ważna jest: współpraca
  i koordynacja działań ochronnych z podmiotami sektora prywatnego – przede
  wszystkim finansowego, energetycznego, transportowego, telekomunikacyjnego
  i opieki zdrowotnej; prowadzenie działań o charakterze prewencyjnym
  i profilaktycznym w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni; wypracowanie
  i stosowanie właściwych procedur komunikacji społecznej w tym zakresie;
  rozpoznawanie przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni i zapobieganie
  im oraz ściganie ich sprawców; prowadzenie walki informacyjnej
  w cyberprzestrzeni; współpraca sojusznicza, także na poziomie działalności
  operacyjnej służącej do aktywnego zwalczania cyberprzestępstw, w tym
  wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w celu podnoszenia skuteczności
  i efektywności działań krajowych.
  85. Bezpieczeństwo informacyjne, w tym ochrona informacji niejawnych,
  to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania systemu bezpieczeństwa
  państwa. Strategiczne zadania w tym zakresie obejmują: zapewnienie
  bezpieczeństwa informacyjnego państwa poprzez zapobieganie uzyskaniu
  nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych i ich ujawnieniu; zapewnianie
  personalnego, technicznego i fizycznego bezpieczeństwa informacji
  niejawnych; akredytację systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu
  tych informacji; zapewnienie realizacji funkcji krajowej władzy
  bezpieczeństwa w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany informacji
  niejawnych.
  86. Niezwykle istotne jest zapewnienie warunków ochrony infrastruktury
  krytycznej. Infrastruktura ta obejmuje kluczowe systemy i elementy
  zapewniające bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz sprawne
  funkcjonowanie organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców.
  Ochrona infrastruktury krytycznej jest obowiązkiem operatorów
  i właścicieli, którzy są wspierani przez potencjał administracji publicznej.
  W P olsce wdrażane jest nowatorskie podejście w tym zakresie, bazujące na
  zasadach współodpowiedzialności zainteresowanych stron, rozbudowanej
  współpracy i wzajemnego zaufania. Działania państwa polegają na ewentualnym
  uruchomieniu sytemu zarządzania kryzysowego na wypadek zakłócenia
  36
  funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a także na podnoszeniu świadomości,
  wiedzy i kompetencji oraz propagowaniu współpracy w tym obszarze.
  87. Podstawą utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na
  właściwym poziomie jest skuteczne zapobieganie ich naruszeniom, a także
  wykrywanie przestępstw i wykroczeń godzących w życie, zdrowie i mienie
  obywateli, jak również interesy państwa. Zadania realizowane w tym zakresie
  dotyczą różnego rodzaju czynów zabronionych, w tym zarówno przestępczości
  pospolitej, jak i zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, narkotykowym
  i kryminalnym. Przedmiotowe działania pozostaną ukierunkowane na zwiększenie
  efektywności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw
  i wykroczeń, nieuchronności karania ich sprawców, odzyskiwania utraconego
  mienia oraz minimalizowania strat budżetu państwa. Istotną rolę odgrywać
  będzie również koordynacja działań i współpraca z innymi podmiotami systemu
  bezpieczeństwa narodowego, w tym z właściwymi organami administracji
  publicznej oraz wewnętrznymi służbami ochrony, a także partnerami zagranicznymi
  i międzynarodowymi. Najważniejszą służbą realizującą zadania
  z tego zakresu jest Policja, właściwa w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz
  mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
  88. Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego (ratownictwo i ochrona
  ludności). Podstawowym zadaniem ochronnym są działania związane
  z ratowaniem życia, zdrowia, mienia i środowiska przed klęskami żywiołowymi
  lub spowodowanymi działalnością człowieka oraz innymi miejscowymi
  zagrożeniami. Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywa Państwowe Ratownictwo
  Medyczne oraz Państwowa Straż Pożarna, która jako główny element
  krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego działa na rzecz rozpoznawania
  zagrożeń, przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych (także w sytuacjach
  kryzysowych, takich jak katastrofy i wypadki komunikacyjne, budowlane,
  chemiczne i zdarzenia radiacyjne). Ważnym wsparciem w tym zakresie
  jest współpraca ze wszystkimi służbami i podmiotami ratowniczymi,
  uwzględniająca również podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
  (w tym organizacje pozarządowe, takie jak ochotnicze straże pożarne,
  podmioty uprawnione do ratownictwa górskiego i wodnego), a ustawowo
  uprawnione do realizowania działań z zakresu ratownictwa w P olsce.
  37
  89. Ochrona granicy państwowej. Zasadnicze działania w zakresie zapewnienia
  nienaruszalności i bezpieczeństwa granic wykonują Straż Graniczna,
  Służba Celna, Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Siły Zbrojne RP . Do zadań
  realizowanych przez te służby i organy należy: ochrona terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej przed nielegalnym przepływem towarów i osób oraz wprowadzaniem
  substancji i materiałów niebezpiecznych; organizowanie i prowadzenie
  kontroli ruchu granicznego w sposób zapewniający płynność ruchu
  na granicach, zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz przestępczości
  z udziałem cudzoziemców; ochrona obszaru celnego UE, w tym zgodność
  z prawem przywozu i wywozu towarów; utrzymanie przejść granicznych; regulacja
  i kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium kraju oraz
  ich zatrudnienia; ochrona polskiej przestrzeni powietrznej; prowadzenie akcji
  ratunkowych na morskim odcinku granicy państwowej.
  90. Działania z zakresu ochrony najważniejszych organów władzy i administracji
  publicznej realizowane są przez Biuro Ochrony Rządu (BOR ),
  zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Do głównych zadań BOR
  należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na interes państwa
  oraz delegacji państw obcych przebywających w P olsce, polskich przedstawicielstw
  dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy
  organizacjach międzynarodowych. Priorytetem jest zapewnienie maksymalnej
  ochrony polskich placówek i przedstawicielstw w miejscach występowania
  dużych napięć społecznych czy rejonach o wysokim poziomie zagrożenia
  terroryzmem.
  91. Do głównych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego należą: przygotowanie
  administracji publicznej do działań w sytuacjach kryzysowych,
  przeciwdziałanie ich powstawaniu, a także sprawna wymiana informacji,
  podejmowanie decyzji i koordynacja działań, efektywne wykorzystanie sił
  i środków państwa (również w fazie reagowania i odbudowy), współpraca ze
  strukturami zarządzania kryzysowego NATO i UE, współpraca dwustronna
  i międzynarodowa, w szczególności z państwami regionu.
  92. Skuteczne zarządzanie rozwojem kraju oraz ochrona praw obywateli
  wymagają przeciwdziałania i zwalczania zjawisk korupcyjnych
  38
  i korupcjogennych. Zadania strategiczne w tym obszarze polegają na
  zwalczaniu korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności
  w instytucjach państwowych i samorządowych; skutecznym wykrywaniu
  przestępstw korupcyjnych i ściganiu ich sprawców; wdrożeniu efektywnych
  mechanizmów walki z korupcją w administracji publicznej; realizacji postanowień
  rządowych programów przeciwdziałania korupcji; zwiększeniu
  świadomości publicznej i promocji etycznych wzorców postępowania; realizacji
  zobowiązań międzynarodowych Polski dotyczących prewencji i edukacji
  antykorupcyjnej.
  93. Ochrona zdrowia obejmuje rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
  bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym związanych z rozwojem współczesnej
  cywilizacji, a także ratowanie życia i zdrowia ludności. Zapewnienie
  właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych jest nadrzędnym zadaniem realizowanym
  przez szereg organów i inspekcji oraz podmioty lecznicze, zaangażowane
  w proces świadczenia usług medycznych.
  3.3. Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa
  94. Istotą działań społecznych w sferze bezpieczeństwa jest stworzenie bezpiecznych
  warunków godziwego życia obywateli oraz rozwoju duchowego
  i materialnego narodu. Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zapewnienie
  możliwości jego bezpiecznego rozwoju, zwłaszcza w sferze ekonomicznej,
  społecznej i intelektualnej oraz niematerialne wsparcie systemu bezpieczeństwa
  narodowego należą do kluczowych działań.
  95. Ochrona i umacnianie tożsamości narodowej. Ważnym zadaniem
  państwa jest zachowanie tożsamości narodowej poprzez pielęgnowanie kultury
  narodowej oraz ciągłości historycznej i pokoleniowej. Konieczna jest nie
  tylko ochrona dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej, ale też wydobywanie
  tkwiącego w nich potencjału rozwoju i budowy nowoczesnego
  państwa. Działania w tym zakresie będą więc ukierunkowane na zapewnienie
  powszechnego i równego dostępu do kultury, aktywizację kapitału społecznego,
  a w jego ramach wzmacnianie postaw patriotycznych oraz aktywnego
  i świadomego obywatelstwa. Służyć temu będzie ochrona samego dziedzic39
  twa narodowego i jego cyfryzacja, otwarty dostęp do jego zasobów, rozwój
  edukacji obywatelskiej i kulturalnej w kształceniu ogólnym oraz wsparcie
  potencjału stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się tą problematyką.
  96. Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje działalność służącą zdobywaniu
  przez obywateli wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Realizowana
  jest przez szkolnictwo powszechne i wyższe, centralne i lokalne instytucje
  państwowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Priorytetowe
  znaczenie ma podnoszenie świadomości społecznej w kwestii rozumienia
  zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz kształtowanie kompetencji pozwalających
  w sposób celowy i racjonalny reagować na nie. Istotne jest także zwiększanie
  efektywności działania administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa
  poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i zdolności do skutecznego reagowania
  na zagrożenia.
  97. Działania mediów na rzecz bezpieczeństwa. Strategicznym zadaniem
  w tym sektorze bezpieczeństwa jest zacieśnianie współdziałania administracji
  i służb z mediami, którego celem jest budowanie i pogłębianie świadomości
  społecznej w zakresie odpowiedniego reagowania na pojawiające
  się zagrożenia. Ponadto należy położyć nacisk na prowadzenie działalności
  o charakterze edukacyjnym, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat odpowiedniego
  identyfikowania zagrożeń i skutecznego reagowania w takich
  sytuacjach.
  98. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa demograficznego.
  Demografia stanowi istotny składnik bezpieczeństwa narodowego,
  wpływający na wszystkie aspekty jego potencjału. Strategicznym zadaniem
  w tym obszarze jest zahamowanie obecnych i prognozowanych niekorzystnych
  zmian demograficznych w P olsce. Istotne w tym zakresie jest
  tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu liczby urodzeń oraz wsparcie
  rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Stanie się to możliwe dzięki umiejętnie
  prowadzonej polityce rodzinnej, rynku pracy oraz mieszkaniowej. Kluczowe
  będą też działania na rzecz ochrony osób starszych oraz odpowiednia polityka
  migracyjna.
  40
  99. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego wymaga szeregu działań
  na rzecz poprawy integracji społecznej oraz zapewnienia dostępu do usług
  publicznych o odpowiednich standardach. Priorytetem polskiej polityki społecznej
  jest zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez aktywizację,
  w szczególności na rynku pracy, osób wykluczonych i zagrożonych
  ubóstwem. Działania na rzecz zapobiegania rozwarstwieniu i wykluczeniu
  społecznemu będą wykorzystywały między innymi dobre praktyki wynikające
  ze współpracy instytucji pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy
  i ochrony zdrowia.
  3.4. Działania gospodarcze w sferze bezpieczeństwa
  100. Istotą działań gospodarczych w sferze bezpieczeństwa jest ochrona
  podmiotów i materialnych zasobów gospodarczego potencjału bezpieczeństwa
  narodowego przed zagrożeniami w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz
  wsparcie działania podsystemów operacyjnych systemu bezpieczeństwa narodowego.
  101. Wzmacnianie bezpieczeństwa finansowego. W najbliższych latach
  najważniejszym zadaniem w obszarze bezpieczeństwa finansowego będzie
  wzmocnienie stabilności makroekonomicznej poprzez uzdrowienie finansów
  publicznych, zwiększenie stopy oszczędności i inwestycji oraz rozwój eksportu
  towarów i usług. Istotne jest też wzmocnienie nadzoru finansowego nad
  wszystkimi instytucjami świadczącymi usługi o charakterze bankowym.
  102. Zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego. Strategicznym
  zadaniem na rzecz bezpieczeństwa energetycznego jest uruchomienie wydobycia
  surowców energetycznych z krajowych złóż niekonwencjonalnych,
  rozwój infrastruktury sieciowej i wytwórczej w oparciu o paliwa węglowe,
  jądrowe i gazowe oraz zapewnienie zróżnicowanego dostępu do źródeł
  i dróg dostaw surowców energetycznych. Kluczowa jest liberalizacja rynków
  energii oraz tworzenie warunków dla realizacji inwestycji w sektorze
  energetycznym. Istotnym elementem polityki państwa będzie zapewnienie
  stabilności dostaw oraz integracja systemów energetycznych z państwami
  członkowskimi UE.
  41
  103. Utrzymywanie rezerw strategicznych. Sprawny i racjonalny system
  rezerw strategicznych zapewnia wsparcie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa
  i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia
  zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu
  podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia,
  a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Polski. Najważniejszym
  zadaniem w tym zakresie jest opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów
  Rządowego Programu Rezerw Strategicznych oraz zapewnienie mu finansowania
  na poziomie, który umożliwi realizację zaplanowanych działań. Równie
  istotne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu zapasów
  interwencyjnych ropy naftowej i paliw, zabezpieczających zaopatrzenie Polski
  w sytuacjach kryzysowych oraz jego optymalizacja w zakresie zarządzania
  zapasami i efektywności kosztowej.
  104. Wzmacnianie bezpieczeństwa żywnościowego. Niezbędne jest
  wdrożenie polityki rolnej, która zwiększy odporność produkcji rolnej na niekorzystne
  zjawiska i utrzymanie kontroli nad ważnymi dla bezpieczeństwa
  państwa działami gospodarki żywnościowej oraz zagwarantuje właściwy poziom
  samowystarczalności żywnościowej.
  105. Ochrona środowiska naturalnego. Działania zwiększające bezpieczeństwo
  ekologiczne będą się koncentrowały na poprawie stanu środowiska,
  zachowaniu różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu,
  w szczególności poprzez uwzględnienie konieczności zapewnienia odpowiedniego
  poziomu inwestycji w źródła niskoemisyjne. W ramach ochrony środowiska
  kontynuowane będą działania na rzecz poprawy czystości powietrza, wód,
  gleb oraz właściwej gospodarki odpadami. Adaptacja do zmieniających się uwarunkowań
  klimatycznych i hydrologicznych wymaga wdrożenia nowych rozwiązań
  systemowych, ukierunkowanych między innymi na minimalizowanie
  skutków klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Szczególne
  znaczenie w tym kontekście ma realizacja działań przeciwpowodziowych oraz
  usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego. Istotne jest też prowadzenie
  kampanii edukacyjnych upowszechniających ochronę środowiska, zachowanie
  różnorodności biologicznej oraz adaptację do zmian klimatu. Gospodarka wodna
  musi stać się priorytetem w skali całej gospodarki kraju.
  42
  106. Zapewnienie bezpieczeństwa kluczowych struktur przestrzennych
  gospodarki narodowej. Priorytetem polskiej polityki przestrzennego
  zagospodarowania kraju jest ograniczenie nadmiernego, chaotycznego rozprzestrzeniania
  się miast określane jako suburbanizacja. Pożądane jest tworzenie
  podsystemów społeczno-gospodarczych o strukturach otwartych, dużej
  samowystarczalności i komplementarności. Istotne jest tworzenie warunków
  dla skutecznej realizacji działań obronnych oraz uwzględnianie potrzeb obronnych
  kraju (w tym lokalizacji obiektów wojskowych) w planach zagospodarowania
  przestrzennego oraz przy podejmowaniu decyzji przestrzennych.
  107. Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa
  i obronności. Strategiczne dla państwa kierunki są określane w Krajowym
  Programie Badań. Dotyczą one obszarów aktywności państwa o zasadniczym
  znaczeniu dla jego postępu cywilizacyjnego, rozwoju społecznego i gospodarczego
  oraz stanowią istotny element budowania potencjału bezpieczeństwa
  państwa. Zasadniczym celem badań naukowych i prac rozwojowych powinna
  być możliwość praktycznego zastosowania uzyskanych wyników, zwłaszcza
  dla rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz służb i instytucji
  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Należy dążyć do
  zacieśnienia współpracy i silniejszego powiązania między odbiorcą końcowym
  a przemysłem i sektorem badawczo-rozwojowym, w szczególności w zakresie
  wspólnego finansowania i komercjalizacji wyników badań nad technologiami
  podwójnego zastosowania. Istotne będzie zwiększanie zaangażowania polskich
  ośrodków w interdyscyplinarne projekty i programy międzynarodowe,
  co pozwoli na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń oraz wzmocnienie potencjału
  i konkurencyjności polskich podmiotów.
  43
  Rozdział IV
  KO NCEPCJA PRZ YGOTO WAŃ
  STRATE GICZ NYCH.
  STRATE GIA PREPARAC YJNA
  108. Różnorodność wyzwań i nieprzewidywalność zagrożeń sprawia, że system
  bezpieczeństwa narodowego powinien być zdolny do wszechstronnej reakcji
  na pojawiające się problemy: od lokalnych i ograniczonych w skutkach
  do obejmujących całe państwo. Powinien być przekształcany tak, by monitorować
  i prognozować potencjalne zagrożenia, szybko i adekwatnie na nie reagować
  oraz rozwijać zdolności do usuwania skutków sytuacji kryzysowych.
  109. Podstawowym założeniem koncepcji działań przygotowawczych jest
  właściwe połączenie w systemie bezpieczeństwa narodowego jego składników
  militarnych i niemilitarnych, wewnętrznych i zewnętrznych. Działania te koncentrować
  się będą na realizacji trzech priorytetów preparacyjnych: stosownej
  integracji podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; profesjonalizacji
  podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych); powszechności
  przygotowań podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych). Kluczowe
  zadania wiążą się z ustanowieniem podstaw prawnych i organizacyjnych
  zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wdrożeniem zasad
  i procedur polityczno-strategicznego kierowania bezpieczeństwem narodowym,
  jednolitych we wszystkich stanach bezpieczeństwa państwa.
  4.1. Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym
  110. Działania zmierzające do integrowania kierowania bezpieczeństwem
  narodowym obejmują niezbędne zmiany na płaszczyźnie instytucjonalnej,
  infrastrukturalnej, proceduralnej i legislacyjnej.
  44
  111. Zmiany instytucjonalne. Konieczne jest instytucjonalne wzmocnienie
  Rady Ministrów w zakresie kierowania bezpieczeństwem narodowym poprzez
  powołanie organu pomocniczego, którego zadaniem byłoby w pierwszej
  kolejności usprawnienie koordynacji służb specjalnych i nadzoru nad nimi.
  W przyszłości rozważyć można rozszerzenie zakresu kompetencji tego organu
  o inne obszary bezpieczeństwa narodowego lub powołanie odrębnego organu
  pomocniczego Rady Ministrów.
  112. Zmiany infrastrukturalne. Pilną potrzebą jest poprawa infrastruktury
  wykorzystywanej na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym
  zarówno w zakresie modernizacji obiektów specjalnych, jak i wykorzystania
  nowoczesnych urządzeń technicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa
  informacyjnego i telekomunikacyjnego. Ponadto uporządkowania wymaga
  wykorzystanie systemów teleinformatycznych związanych z ostrzeganiem
  i alarmowaniem. Priorytetowym zadaniem jest wprowadzenie, na potrzeby
  najwyższych władz państwa, specjalnych środków transportu powietrznego,
  zapewniających ciągłość funkcjonowania, odporność i strategiczną mobilność
  systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
  113. Zmiany proceduralne. Konieczne jest doskonalenie procedur planowania,
  organizowania, koordynacji i nadzoru w sferze bezpieczeństwa, zapewniające
  spójność kierowania bezpieczeństwem narodowym z systemem
  zarządzania rozwojem kraju. Wynika to z nierozłączności i wzajemnej zależności
  rozwoju i bezpieczeństwa oraz potrzeby kompleksowego i zintegrowanego
  podejścia do bezpieczeństwa. Istotne też będzie zapewnienie spójności
  zarządzania kryzysowego z reagowaniem obronnym poprzez określenie
  wspólnych obszarów ujętych w planach zarządzania kryzysowego i planach
  operacyjnych wszystkich szczebli. Należy dążyć do wprowadzenia na wszystkich
  szczeblach administracji publicznej jednego dokumentu planistycznego
  obejmującego sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
  114. Zmiany legislacyjne. Wdrożenie nowych rozwiązań integrujących kierowanie
  bezpieczeństwem narodowym wymagać może zmian legislacyjnych,
  które precyzyjnie określałyby rolę władz i instytucji państwowych w systemie
  bezpieczeństwa narodowego, narzędzia jakimi one dysponują oraz zasady koordynacji
  działań.
  45
  4.2. Podsystem obronny
  115. Celem przygotowania podsystemu obronnego jest utrzymanie i jakościowa
  transformacja potencjału bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie
  obronnej, z uwzględnieniem pierwszoplanowej potrzeby posiadania zdolności
  niezbędnych do zapewnienia bezpośredniego bezpieczeństwa własnego narodu
  i obywateli oraz terytorium i struktur państwa. Przygotowanie potencjału
  obronnego obejmuje rozwój dyplomacji, Sił Zbrojnych RP , służb specjalnych
  działających w sferze obronnej oraz przemysłowego potencjału obronnego.
  Wpisuje się ono we wzmocnienie zdolności obronnych NATO oraz budowę
  takich zdolności Unii Europejskiej. Obszarem wiążącym podsystem obronny
  z pozostałymi podsystemami jest planowanie obronne.
  116. Dyplomacja. Priorytetem transformacji polskiej dyplomacji jest kontynuacja
  modernizacji służby zagranicznej. Obejmować ona będzie optymalizację
  sieci polskich placówek zagranicznych oraz realizację projektów inwestycyjnych
  służących poprawie wizerunku i standardów ich funkcjonowania.
  Wprowadzona zostanie reforma szkolenia i doskonalenia kadr oraz upowszechnione
  będą nowoczesne techniki zarządzania w M SZ i placówkach zagranicznych.
  Kontynuowana będzie informatyzacja i rozbudowa infrastruktury
  teleinformatycznej służby zagranicznej.
  117. Siły Zbrojne RP. Do najpilniejszych zadań przygotowawczych w obszarze
  obrony narodowej należy kontynuacja rozwoju zdolności operacyjnych
  Sił Zbrojnych RP , z uwzględnieniem wymaganego poziomu interoperacyjności
  w ramach NATO . Podstawą tego rozwoju jest pozyskiwanie nowoczesnego
  sprzętu wojskowego, jak również utrzymanie i rozwój systemu
  jego zabezpieczenia. Priorytetowe znaczenie ma stworzenie nowego jakościowo
  narodowego systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej.
  Konieczna jest także dalsza rozbudowa systemów informacyjnych, tak aby
  Siły Zbrojne RP uzyskały między innymi zdolności prowadzenia rozpoznania
  obrazowego oraz zdolności sieciocentryczne. Zinformatyzowanie systemów
  walki i wsparcia, wraz ze zwiększeniem mobilności wojsk lądowych, powinno
  wzmocnić kluczowe z punktu widzenia obrony państwa zdolności związane
  z działaniami przeciw zaskoczeniu. Rozwijanie zdolności Sił Zbrojnych RP do
  46
  rozpoznania i precyzyjnego rażenia wyselekcjonowanych obiektów oraz przeciwdziałania
  szerokiemu spektrum zagrożeń asymetrycznych będzie jednym
  z elementów skutecznego odstraszania. Rozwojowi zdolności operacyjnych
  Sił Zbrojnych RP musi towarzyszyć podnoszenie poziomu wyszkolenia
  i umiejętności profesjonalnego wykorzystywania zaawansowanej techniki
  wojskowej, w tym narzędzi informatycznych. Konieczne będzie rozwijanie
  w Siłach Zbrojnych RP zdolności do działań w cyberprzestrzeni, w tym stworzenie
  mechanizmów cyberobrony i wzmocnienie dedykowanych jej jednostek.
  Istotne jest też rozwijanie narodowych zdolności w zakresie kryptologii
  i nabycie pełnych zdolności w dziedzinie wytwarzania narodowych
  rozwiązań kryptograficznych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
  bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Osiąganie kompetencji Sił
  Zbrojnych RP w zakresie kryptologii powinno wynikać z jednolitej polityki
  kryptologicznej i jest czynnikiem krytycznym w zapewnieniu bezpieczeństwa
  teleinformatycznego.
  118. Istotne jest dokończenie reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami
  zbrojnymi, konsolidującej działanie połączonych organów dowodzenia
  wokół podstawowych funkcji planowania, dowodzenia ogólnego i dowodzenia
  operacyjnego.
  119. Reformy wymaga funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych, które
  powinny stać się formacjami zwartymi, umożliwiającymi realne wzmocnienie
  i uzupełnienie zdolności operacyjnych zarówno na potrzeby lokalnego
  reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i w warunkach ich użycia do
  działań w obronie kraju. Zmiana ta powinna być połączona z szerszą reformą
  przygotowania rezerw mobilizacyjnych oraz budową systemu powszechnego
  bezpieczeństwa terytorialnego.
  120. Zmiany w systemie szkolnictwa wojskowego powinny zmierzać do jego
  konsolidacji oraz być zorientowane na poprawę efektywności szkolenia i prowadzenia
  badań naukowych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa,
  poprawę wydatkowania środków publicznych, a także wpisanie obszaru
  szkolenia i doskonalenia zawodowego szeregowych i podoficerów w krajowy
  system edukacji oparty na Polskiej Ramie Kwalifikacji. Istotne jest uspraw47
  nienie systemu wojskowej opieki medycznej, ukierunkowanej na odbudowę
  korpusu medycznego oraz modernizację polowej techniki medycznej.
  121. Służby specjalne. Priorytetowo w rozwoju służb specjalnych należy
  traktować jakość kadr tych służb oraz wdrożenie najnowszych zinformatyzowanych
  technicznych systemów wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
  Wojskowe służby specjalne powinny być silniej zintegrowane z resortem
  obrony narodowej.
  122. Przemysłowy potencjał obronny. Konieczne jest wzmocnienie konkurencyjności
  i innowacyjności krajowego przemysłu obronnego oraz związanego
  z nim sektora naukowo-badawczego. Administracja rządowa powinna
  tworzyć warunki prawne, zachęty inwestycyjne oraz mechanizmy instytucjonalno-
  koordynacyjne dla rozwoju przemysłowego potencjału obronnego,
  w tym dla zwiększenia jego innowacyjności. Ze strony podmiotów przemysłu
  obronnego konieczne jest lepsze rozpoznanie potrzeb głównych użytkowników
  sprzętu wojskowego, dywersyfikacja i uatrakcyjnienie oferty rynkowej w zakresie
  nowoczesnych wyrobów, a także poszukiwanie możliwości racjonalizacji
  asortymentu i kosztów produkcji oraz rozwijanie współpracy z zagranicznymi
  partnerami. Działania obydwu stron muszą być ukierunkowane na osiągnięcie
  wysokiej jakości produkcji zgodnie z oczekiwaniami Sił Zbrojnych RP oraz na
  uzyskanie takiego stopnia konkurencyjności, który pozwoliłby na partnerską
  współpracę z firmami europejskimi i światowymi koncernami zbrojeniowymi.
  123. Rozwój krajowego przemysłu obronnego musi się odbywać w równowadze
  ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski, w tym związanymi z budową
  europejskiego rynku obronnego. Państwo polskie będzie wspierało konkurencyjność,
  przejrzystość i efektywność europejskiej bazy technologicznoprzemysłowej
  sektora obronnego, chroniąc jednocześnie własny podstawowy
  interes bezpieczeństwa i korzystając w tym celu z wszystkich dostępnych
  instrumentów prawnych i politycznych. Przesłankami dla potrzeby ochrony
  tego interesu są między innymi konieczność zapewnienia ciągłości działań
  państwa w warunkach nagłego lub realnego zagrożenia jego bezpieczeństwa,
  bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo dostaw sprzętu wojskowego
  i zabezpieczenie możliwości jego operacyjnego użycia.
  48
  4.3. Podsystemy ochronne
  124. Celem przygotowania podsystemów ochronnych jest dostosowany do
  strategii operacyjnej rozwój (organizacyjny, techniczny, szkoleniowy) służb,
  straży oraz wszelkich instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludności, porządek
  publiczny i zarządzanie kryzysowe, a także zapewniających swobodę
  korzystania z praw i wolności obywatelskich.
  125. Wymiar sprawiedliwości. Do najważniejszych zadań przygotowawczych
  należy kompleksowa reforma funkcjonalna wymiaru sprawiedliwości. Jej celem
  jest zwiększenie sprawności, jakości i efektywności funkcjonowania sądownictwa
  powszechnego. Przyspieszeniu postępowań sądowych, zwiększeniu ich przejrzystości
  oraz usprawnieniu wymiany informacji służy kontynuacja informatyzacji
  i cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Konieczne są też zmiany w działaniu
  zawodów i modelu edukacji prawniczej oraz zapewnienie lepszego dostępu do
  informacji prawnej i usług prawniczych. W systemie penitencjarnym niezbędne
  jest maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie dają środki probacyjne, w tym
  zwiększenie możliwości stosowania systemu dozoru elektronicznego.
  126. Służby specjalne. Zadania przygotowawcze w obszarze służb specjalnych
  ukierunkowane będą na poprawę ich organizacji, wyposażenia oraz
  szkolenia. Konieczne jest skorygowanie systemu nadzoru nad nimi oraz
  zwiększenie ich zdolności do przygotowania zintegrowanego produktu informacyjnego.
  Należy również zmierzać do ustanowienia standardów związanych
  z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poszczególnych służb specjalnych,
  a w związku z narastającym transsektorowym charakterem zagrożeń
  – budować platformy współdziałania służb i innych instytucji przeciwdziałających
  zagrożeniom o szczególnej wadze dla bezpieczeństwa państwa.
  127. Instytucje przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu i ekstremizmu.
  Konieczne jest dalsze wzmacnianie koordynacji działań instytucji
  państwowych uczestniczących w systemie ochrony antyterrorystycznej kraju.
  Szansą na zwiększenie ich spójności i skuteczności będzie przygotowanie rządowego
  dokumentu strategicznego (programu antyterrorystycznego), obejmującego
  istotne aspekty polityki antyterrorystycznej.
  49
  128. Instytucje właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa. Do najważniejszych
  zadań przygotowawczych w obszarze cyberbezpieczeństwa należy
  wdrożenie i rozwijanie systemowego podejścia do sfery cyberbezpieczeństwa
  w wymiarze prawnym, organizacyjnym i technicznym. Konieczne jest określenie
  zasad prowadzenia aktywnej obrony oraz budowa narodowego systemu
  obrony cybernetycznej, w tym rozwijanie Krajowego Systemu Reagowania
  na Incydenty Komputerowe w C yberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
  kompatybilnego z systemami państw sojuszniczych. Istotne jest stworzenie
  narodowego ośrodka koordynacji, wspierającego organizację współpracy pomiędzy
  poszczególnymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa
  i wymianę informacji oraz promującego dobre praktyki
  w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ważne jest nabycie pełnych kompetencji
  do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberzagrożeń oraz zdolności
  do wytwarzania polskich rozwiązań technologicznych przeznaczonych do zapewnienia
  odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zapewnione
  zostaną odpowiednie warunki tworzenia i działania partnerstwa
  publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
  129. Początkiem procesu wzmacniania odporności systemu teleinformatycznego
  Rzeczypospolitej Polskiej powinno być stworzenie obszarów bezpieczeństwa
  wybranych systemów teleinformatycznych istotnych dla bezpieczeństwa
  państwa oraz odpowiednio zabezpieczonych dróg komunikacji między nimi.
  W dalszej kolejności zbudowana zostanie jednolita platforma teleinformatyczna,
  umożliwiająca bezpieczne przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy
  jednostkami administracji publicznej.
  130. Istotne jest też zwiększanie świadomości użytkowników o zagrożeniach
  w cyberprzestrzeni poprzez intensyfikację działań edukacyjnych na wszystkich
  poziomach nauczania, a także w formie szkoleń i kampanii społecznych.
  Wskazane jest uruchomienie specjalnych kierunków studiów związanych
  z bezpieczeństwem funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz rozwijanie programów
  badawczych w tym obszarze.
  131. Instytucje ochrony informacji niejawnych. Kluczowym zadaniem
  przygotowawczym w tej sferze jest zapewnienie rządowej niejawnej łączności sta50
  cjonarnej i mobilnej. Ważnym zadaniem jest też ciągłe dostosowywanie rozwiązań
  prawnych, proceduralnych, fizycznych i technicznych do pojawiających się
  zagrożeń dla przechowywania, przetwarzania i wymiany informacji niejawnych.
  W tym kontekście istotne znaczenie posiada pogłębianie współpracy w ramach
  NATO i UE. Podstawowe znaczenie dla ochrony systemów teleinformatycznych
  ma rozwój i implementacja narodowych rozwiązań z zakresu kryptografii.
  132. Instytucje ochrony infrastruktury krytycznej. Ochrona kluczowej
  infrastruktury państwa wymaga uporządkowania przepisów w celu stworzenia
  jednej kategorii obiektów infrastruktury krytycznej. Wiązać się to będzie
  z potrzebą zmian zarówno w przepisach dotyczących obiektów podlegających
  obowiązkowej ochronie, jak i obiektów podlegających szczególnej ochronie.
  Spójne przepisy zagwarantują podniesienie odporności wszystkich elementów
  infrastruktury krytycznej, za co odpowiadać powinien powołany ustawowo
  organ do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Nowe przepisy powinny
  również stworzyć system realnych zachęt dla właścicieli infrastruktury
  krytycznej do inwestowania w bezpieczeństwo.
  133. Służby porządku publicznego. Skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom
  porządku publicznego wymaga wzmocnionej koordynacji różnych
  aspektów funkcjonowania podsystemu ochronnego oraz dalszej modernizacji
  służb i formacji odpowiadających za ten obszar funkcjonowania państwa.
  W zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej konieczne jest
  usprawnienie zinstytucjonalizowanej wymiany informacji między wszystkimi
  służbami i instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie tej formie
  przestępczości. Istotne jest ustawiczne podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu
  drogowym. Niezbędne jest usprawnienie zabezpieczenia imprez masowych,
  a także kontynuacja wysiłków związanych z przeciwdziałaniem przestępczości
  gospodarczej i narkotykowej oraz handlowi ludźmi. Dla zapewnienia skutecznego
  działania konieczne jest zintegrowanie systemów łączności służb,
  w tym budowa ogólnokrajowego cyfrowego systemu łączności radiowej.
  134. Służby bezpieczeństwa powszechnego (ratownictwo i ochrona
  ludności). Warunkiem skutecznego przygotowania państwa do realizacji
  zadań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz
  51
  pomocy humanitarnej (rozumianej jako działania mające na celu zapewnienie
  warunków niezbędnych do przetrwania, podejmowane w fazie reagowania
  przez służby i organizacje ratownicze) jest optymalne wykorzystanie istniejących
  zasobów, w szczególności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM ), Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  oraz potencjału stowarzyszeń (ochotnicze straże pożarne) i innych
  organizacji pozarządowych (społeczne organizacje ratownicze) oraz zapewnienie
  sprawnych mechanizmów ich doskonalenia i współdziałania. Ważnym zadaniem
  jest i będzie doskonalenie standardów w danym obszarze ratowniczym,
  z uwzględnieniem obszarów współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami
  i podmiotami ratowniczymi oraz szczególnych wymagań organizacji systemu
  PRM , którego jednostki udzielają świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia
  zdrowotnego. Powiązany z problematyką ochrony ludności obszar obrony
  cywilnej wymaga kompleksowej transformacji i dostosowania do obecnej sytuacji
  społeczno-gospodarczej, w tym zobowiązań międzynarodowych. Pilnym
  zadaniem jest kontynuacja budowy Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  oraz systemów służb bezpośrednio wykonujących zadania ratownicze. Poprawa
  współdziałania wyżej wymienionych podmiotów wymaga również zapewnienia
  im zintegrowanego systemu łączności radiowej.
  135. W ochronie zdrowia należy kontynuować doskonalenie struktur związanych
  z ratownictwem medycznym, podstawową opieką zdrowotną oraz
  specjalistyczną bazą leczniczą. Istotne jest też doskonalenie przygotowań organizacyjno-
  planistycznych, proceduralnych i materiałowych do funkcjonowania
  w sytuacjach zagrożeń i w czasie wojny.
  136. Służby graniczne. Z uwagi na rosnące znaczenie transgranicznego
  wymiaru bezpieczeństwa doskonalony będzie zintegrowany system zarządzania
  granicą UE/Schengen. Zwiększenie skuteczności państwa w walce
  z nielegalną migracją wymaga zmian kompetencji uczestników tego systemu,
  a zwłaszcza wynikających z poszerzenia funkcji i zadań Straży Granicznej
  i przekształcenia jej w formację graniczno-migracyjną.
  137. Służby ochrony najważniejszych organów władzy i administracji
  publicznej. Dbałość o bezpieczeństwo najważniejszych organów władzy pań52
  stwowej wymaga sprawnej służby ochronnej i nowoczesnych środków transportu.
  Doprecyzować należy zasady i procedury dotyczące transportu i przemieszczania
  się osób zajmujących najważniejsze stanowiska w państwie, zwłaszcza
  w zakresie regulacji sposobu realizacji lotów o statusie HEAD . Określić należy
  także ośrodek koordynujący bezpieczeństwo transportu lotniczego VIP .
  138. Inne podsystemy ochronne. Rosnący udział sektora prywatnego w zapewnianiu
  bezpieczeństwa oraz potencjał prywatnych instytucji ochrony jest
  szansą na wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli oraz racjonalizację wydatków
  państwa. Warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju prywatnego sektora
  usług ochrony osób i mienia jest doskonalenie nadzoru i kontroli nad jego działalnością.
  Konieczne jest także określenie jego roli i opracowanie zasad współpracy
  w systemie bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych.
  4.4. Podsystemy społeczne
  139. Celem przygotowania podsystemów społecznych bezpieczeństwa narodowego
  jest zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania w razie zagrożenia
  i wojny oraz doskonalenie zasad, procedur i zdolności realizacji zadań
  społecznego wsparcia operacyjnych podsystemów.
  140. System ochrony dziedzictwa narodowego. Niezbędna jest modyfikacja
  systemu ochrony dóbr kultury przed zagrożeniami powszechnymi i wojennymi
  oraz doskonalenie spójnej polityki kulturalnej i historycznej państwa,
  uwzględniającej wymogi współczesnej ekonomii oraz zmiany zachodzące
  w obecnym świecie. Powinna ona również umożliwiać sprawowanie efektywnego
  mecenatu państwa, zapewniać wystarczający wzrost środków na ochronę
  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz określać ich rolę w rozwoju jednostek
  i narodu. Sprawą istotną jest także odpowiednia edukacja kulturalna
  oraz historyczna, obejmująca promowanie obszarów związanych między innymi
  z tradycją i dziedzictwem, uwzględniająca jednocześnie współczesne realia,
  takie jak kultura masowa, turystyka oraz środki komunikacji społecznej.
  141. Instytucje edukacji dla bezpieczeństwa. Działania na rzecz podnoszenia
  kompetencji w obszarze bezpieczeństwa wymagają intensyfikacji
  53
  i lepszego skoordynowania. Większy nacisk należy położyć na jakość kształcenia
  w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli w powszechnym
  systemie edukacji i w szkolnictwie wyższym, a także na doskonalenie
  zawodowe żołnierzy, funkcjonariuszy, personelu cywilnego wojska
  i służb, pracowników administracji publicznej oraz nauczycieli przedmiotu
  edukacja dla bezpieczeństwa. Wymagać to będzie uporządkowania kwestii
  kształcenia na poziomie wyższym prowadzonego w szczególności przez uczelnie
  nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego
  do spraw wewnętrznych, między innymi poprzez tworzenie spójnych programów
  nauczania na potrzeby zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego
  oraz reformę szkolnictwa wojskowego. W tym kontekście warto rozważyć,
  aby korzystając z istniejącego potencjału i zasobów, przekształcić jedną lub
  kilka z tych uczelni w jakościowo nową uczelnię publiczną kształcącą w zakresie
  zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego, realizującą programy
  nauczania w wymiarze transsektorowym i ponadresortowym, co pozwoliłoby
  na uzyskanie odpowiadającej potrzebom państwa jakości nauczania.
  142. Media w systemie bezpieczeństwa narodowego. Wskazane jest dalsze
  rozwijanie i pogłębianie współpracy przedstawicieli instytucji państwowych
  i mediów zaangażowanych w ochronę bezpieczeństwa narodowego. Konieczna
  będzie poprawa przygotowania służb prasowych instytucji państwowych
  i dziennikarzy zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego oraz
  większe ukierunkowanie misji mediów publicznych na tę tematykę.
  143. Przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym. Istotnym priorytetem
  państwa polskiego będzie dalsze przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom
  demograficznym. Obejmować ono będzie wzmocnioną politykę rodzinną
  oraz spójną politykę migracyjną. W obszarze polityki rodzinnej należy kontynuować
  działania na rzecz godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, w tym
  rozwijać opiekę instytucjonalną nad dziećmi oraz alternatywne formy opieki nad
  osobami starszymi. Ponadto, w działaniach państwa należy uwzględniać wspieranie
  osób powracających i rozważających zamiar powrotu do Polski.
  144. Bezpieczeństwo socjalne. Bezpieczeństwo socjalne osób i rodzin będzie
  zapewniane między innymi przez spójny system zabezpieczenia społecz54
  nego. Planuje się stworzenie całościowego i efektywnego systemu zasiłków
  oraz świadczeń społecznych, stymulującego ekonomiczne usamodzielnianie
  się i podejmowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz takiego,
  w którym unika się ryzyka długotrwałego wykluczenia społecznego.
  4.5. Podsystemy gospodarcze
  145. Celem przygotowań podsystemów gospodarczych bezpieczeństwa narodowego
  jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich strategii i programów
  zapewniania bezpiecznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych państwa
  w czasie zagrożenia i wojny oraz realizacja zadań gospodarczego wsparcia
  operacyjnych podsystemów systemu bezpieczeństwa narodowego.
  146. Instytucje bezpieczeństwa finansowego. W warunkach światowego
  kryzysu finansowego szczególnego znaczenia nabiera sprawność instytucji odpowiedzialnych
  za bezpieczeństwo finansowe Polski. Skuteczniejsze zapobieganie
  zagrożeniom z pogranicza przestępstw finansowych oraz zapobieganie wykorzystywania
  luk w przepisach prawnych wymaga wzmocnionej współpracy i koordynacji
  instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa oraz
  odpowiednich służb ochrony państwa. Pożądana jest większa aktywność wymiaru
  sprawiedliwości wobec podmiotów zagrażających swoim działaniem inwestorom
  lub gospodarce. Istotne też jest realizowanie strategii wejścia Polski do strefy
  euro oraz jej ewentualne aktualizowanie, gdyż przyjęcie europejskiej wspólnej
  waluty może stworzyć skuteczną ochronę przed zawirowaniami walutowymi
  i pozwoli Polsce na pełny udział w unijnych procesach decyzyjnych.
  147. Podmioty bezpieczeństwa energetycznego. Do priorytetów przygotowawczych
  określających kierunki rozwoju i doskonalenia bezpieczeństwa
  energetycznego Polski należy zaliczyć uruchomienie przemysłowego wydobycia
  gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, w tym opracowanie technologii
  wydobywczej dostosowanej do specyfiki krajowych złóż tego surowca, rozbudowę
  sieci przesyłowych i magazynów do przesyłu dodatkowych ilości gazu ziemnego
  do odbiorców krajowych i zagranicznych oraz budowę regionalnego centrum
  dystrybucyjno-magazynowego gazu ziemnego na terytorium Polski. Należy
  rozbudować terminal LNG o kolejne możliwości regazyfikacyjne oraz istnie55
  jące i nowe połączenia gazowe w ramach Grupy Wyszehradzkiej w celu budowy
  regionalnego rynku gazu. Kontynuować należy prace na rzecz zróżnicowania
  źródeł dostaw ropy naftowej, w tym komercyjnej realizacji projektu dotyczącego
  importu surowca z rejonu Morza Kaspijskiego oraz wsparcie dla uruchomienia
  przemysłowego wydobycia ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych
  w P olsce. Ważna jest także postępująca modernizacja systemu magazynowania,
  przesyłu i dystrybucji ropy naftowej i paliw w kraju oraz planowane polepszenie
  parametrów terminalu naftowego. Istotna jest przebudowa sektora wytwarzania
  energii elektrycznej, z uwzględnieniem priorytetu, jakim jest wykorzystanie
  krajowych złóż nośników energii pierwotnej (węgiel kamienny, brunatny i gaz,
  w tym ze złóż niekonwencjonalnych) oraz energetyki jądrowej. W tym celu
  koniecznym jest zapewnienie wsparcia państwa dla długoterminowych, kapitałochłonnych
  inwestycji w nowe moce w elektroenergetyce. Bezpieczeństwo
  państwa wymaga międzyresortowej koordynacji, z uwzględnieniem podziału
  kompetencji w R adzie Ministrów w zakresie polityki energetycznej oraz zapewnienia
  wpływu państwa na jej realizację przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  co umożliwi szybką i skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się zagrożeń
  na rynkach energetycznych. Konieczne jest zachowanie przez państwo kontroli
  nad kluczową infrastrukturą sektora paliwowo-energetycznego oraz rozszerzenie
  nadzoru i kontroli nad bogactwem zasobów geologicznych państwa.
  148. System rezerw strategicznych. Kluczowym zadaniem w zakresie
  utrzymania systemu rezerw strategicznych jest zapewnienie finansowania
  z budżetu państwa dla Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na poziomie
  umożliwiającym realizację zadań zaplanowanych w perspektywie pięciu lat.
  149. Bezpieczeństwo żywnościowe. W celu właściwej ochrony zdrowia
  i interesów konsumentów artykułów rolno-spożywczych istotne jest wzmocnienie
  kontroli żywności, tak aby działania państwowe zapewniały jednolity
  i sprawny nadzór nad jej produkcją i dystrybucją.
  150. Podmioty ochrony środowiska naturalnego. Z uwagi na rozproszenie
  kontroli przestrzegania prawa dotyczącego ochrony środowiska w P olsce,
  podjęte zostaną prace nad wzmocnieniem i usprawnieniem działań służb
  ochrony środowiska. Rozwijana będzie współpraca międzynarodowa w ob56
  szarze bezpieczeństwa ekologicznego, wspierająca organizacje i porozumienia
  międzynarodowe na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń, globalnej polityki
  klimatycznej i zachowania różnorodności biologicznej, respektujące poziom
  rozwoju i strukturę gospodarek narodowych państw uczestniczących.
  151. Jednostki naukowe. Konieczne jest zwiększenie nowoczesności i innowacyjności
  potencjału naukowo-badawczego w obszarze bezpieczeństwa
  i obronności państwa poprzez aktywizację współpracy naukowo-przemysłowej
  (w tym międzynarodowej) środowiska naukowo-badawczego. Potrzeby
  zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego wymagają interdyscyplinarnego
  podejścia do badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu
  bezpieczeństwa narodowego, między innymi poprzez wspólne finansowanie
  badań nad technologiami podwójnego zastosowania, możliwych do komercyjnego
  wykorzystania również w sektorze cywilnym. Kluczowe dla zwiększenia
  potencjału naukowego jest zapewnienie wieloletniej perspektywy
  stabilnego finansowania badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach
  uznanych za priorytetowe ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Należy
  dążyć do ustalenia proporcji nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe
  z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa w relacji do wysokości
  PKB w poszczególnych latach budżetowych w drodze ustawowej. Zmierzać
  należy również do zwiększenia nakładów na badania i rozwój w dziedzinie
  bezpieczeństwa, w tym obronności, także poprzez poszukiwanie pozabudżetowych
  źródeł finansowania oraz szerokie wykorzystywanie dostępnych instrumentów
  (prawnych, finansowych, organizacyjnych), ułatwiających krajowym
  podmiotom prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
  57
  ZAKOŃCZE NIE
  152. Z a realizację postanowień niniejszej strategii odpowiadają ministrowie
  kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych,
  wojewodowie, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, we właściwościach
  których pozostają sprawy z zakresu bezpieczeństwa państwa.
  153. Treści Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej są rozwijane
  w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, realizującej
  długo- i średniookresową strategię rozwoju kraju.
  154. Weryfikacja ustaleń zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
  Polskiej oraz wypracowanie propozycji jej aktualizacji, odbywać się
  będzie między innymi w ramach Strategicznych Przeglądów Bezpieczeństwa
  Narodowego.
  155. Niniejsza Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zastępuje
  strategię zatwierdzoną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  13 listopada 2007 r.


  Data wprowadzenia: 2014-12-05 1007
  Data upublicznienia: 2014-12-05
  Art. czytany: 8897 razy

  » SBN RP - rozmiar: 854604 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2014-12-05
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna