(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA Nr III/9/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2014r.

  w sprawie ustalenia przedmiotu działania poszczególnych stałych komisji Rady Gminy

  UCHWAŁA Nr III/9/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2014r.

  w sprawie ustalenia przedmiotu działania poszczególnych
  stałych komisji Rady Gminy


  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:


  § 1
  Ustala się przedmiot działania poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

  1. Komisja Rewizyjna :
  Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa rozdział VI Statutu Gminy Łączna.


  2. Komisja Planowania i Budżetu:
  - opiniowanie projektu budżetu;
  - ocena realizacji i wykonania budżetu;
  - opiniowanie zmian budżetu ;
  - promocja gminy;
  - współpraca z Wójtem w zakresie kształtowania polityki inwestycyjnej;
  - określanie kierunków polityki społecznej i gospodarczej w kontekście wykorzystania środków budżetowych;
  - ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetu Gminy pod kątem pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych;
  - opiniowanie projektów uchwał określających stawki opłat i podatków lokalnych;
  - sprawy wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym;
  - określania wysokości sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
  - opiniowanie projektów uchwał w sprawie wynagrodzenia Wójta;
  - analiza programów gospodarczych;
  - opiniowanie możliwości zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych i krótkoterminowych;
  - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę, Wójta lub inne komisje oraz spraw zgłoszonych przez członków komisji.  3. Komisja Gospodarcza:

  - sprawy zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości gminnych;
  - opiniowanie projektów uchwał w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
  - sprawy ochrony środowiska;
  - gospodarka komunalna i mieszkaniowa;
  - gospodarka wodno - ściekowa w gminie ;
  - opiniowanie i pomoc w opracowaniu programów zagospodarowania odpadów i ścieków;
  - sprawa wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną oraz gaz;
  - drogownictwo, transport zbiorowy;
  - ochrona zabytków, miejsc pamięci, cmentarzy ;
  - opiniowanie inicjatyw w zakresie inwestycji, drogownictwa, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, gazyfikacji, przemysłu itp.;
  - analiza stanu rozwoju gminy, potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokajania;
  - utrzymanie ładu i porządku publicznego oraz ochrony przeciw pożarowej;
  - sprawy handlu, usług i działalności gospodarczej;
  - współdziałanie z instytucjami i jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa;
  - sprawy związane problematyką rolnictwa, leśnictwa, melioracji, opiniowanie projektów uchwał w zakresie rolnictwa;
  - opiniowanie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji gruntów;
  - pomoc w zakresie uzyskiwania środków i funduszy na realizację projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
  - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę, Wójta, lub inne komisje oraz spraw zgłoszonych przez członków komisji.


  4. Komisja Społeczna:
  - sprawy oświaty, kultury, sportu, opiniowanie projektów uchwał w zakresie oświaty, kultury, sportu;
  - działalność służby zdrowia ochrona zdrowia i opieki społeczna;
  - ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego;
  - współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  - upowszechnianie kultury, kultury fizycznej sportu i turystyki;
  - pomoc zespołom folklorystycznym;
  - opiniowanie działań Gminy w zakresie współpracy z samorządami różnych szczebli a także nawiązywanie kontaktów w zakresie kultury, sportu i innych dziedzin z podmiotami zagranicznymi;
  - opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji;
  - ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji;
  - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę, Wójta, lub inne komisje oraz spraw zgłoszonych przez członków komisji.


  § 2
  Komisja może otrzymać do wykonania od Rady Gminy inne zadania niż wymienione w niniejszej uchwale.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
  Składy osobowe komisji zostały określone uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Łączna i ustalenia ich składu osobowego.
  Wymaganiem ustawowym pozostało ustalenie przedmiotu działania poszczególnych komisji Rady Gminy, w związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2015-01-13 1331
  Data upublicznienia: 2015-01-13
  Art. czytany: 2519 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna