(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA Nr IV/16/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015r.

  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Łączna

  UCHWAŁA Nr IV/16/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015r.

  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Łączna


  Na podstawie art. 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

  § 1

  Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 120,-zł brutto.


  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie  Zgodnie z 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gminy.

  Dyspozycja cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż do właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 należy podjęcie stosownej uchwały.

  Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji ustalono w wysokości 120,-zł brutto.  Załącznik do uchwały Nr IV/16/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29.01.2015r.


  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  I NARKOMANII NA ROK 2015

  Lp. Zadania własne wynikające
  z ustawy Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Przewidywane koszty
  1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie


  Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin  Psycholog – terapeuta

  - współpraca z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, placówkami wsparcia dziennego, instytucjami ochrony zdrowia, prokuraturą, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień
  - motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w specjalistycznych placówkach,
  - motywowanie osób pijących do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
  - rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
  - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
  - gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny. ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

  Osoba zatrudniona

  Umowa-zlecenie
  ------------


  1.500,-

  1.000,-

  2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

  - edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie uzależnień oraz przemocy w rodzinie ( broszury, ulotki, plakaty)
  - koordynowanie działań o charakterze pomocowym poprzez ścisłą współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, służbą zdrowia, szkołami, sądem itp.
  - prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
  Osoba zatrudniona 260,-
  3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - prowadzenie na terenie szkół i przedszkoli programów profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców
  - prezentacja programów profilaktycznych o tematyce uzależnień dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom, radzie pedagogicznej i rodzicom, jako ilustracja działań profilaktycznych prowadzonych w danej szkole
  - wspieranie działań i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych
  -dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin
  - organizowanie w placówkach oświatowych konkursów i turniejów dla uczniów z zakresu wiedzy o uzależnieniach( alkohol, narkotyki) oraz przemocy w rodzinie i cyberprzemocy
  -współpraca z policją: organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą
  - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami strategii profilaktycznych
  - dofinansowanie realizowanych działań w zakresie programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach
  - realizowanie dla dzieci i młodzieży programów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa
  - prowadzenie w środowisku młodzieży działań informacyjno – edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój społeczny i profilaktykę od uzależnień
  - realizacja programów rekomendowanych przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  - udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
  - organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
  - organizowanie lokalnych i udział w ogólnopolskiej kampanii oraz realizacja działań informacyjno – edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach
  - inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwa w miejscach publicznych
  - prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży
  - prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży


  - organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub problem narkotykowy
  - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagująca ideę trzeźwego i zdrowego stylu życia
  - organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym (kino, teatr, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp. )
  - organizowanie imprez edukacyjno – artystycznych ( plenery, warsztaty, konkursy, festiwale, festyny)
  - organizowanie wycieczek i rajdów pieszych i rowerowych
  - organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych
  - prowadzenie imprez kulturalno – oświatowych
  - prowadzenie zajęć z kulturo terapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży
  - rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  - zapobieganie marginalizacji
  - dostęp do informacji poprzez: komputer, Internet, telefon, fax itp.

  - cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki
  uzależnień w gminie; diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie,
  - organizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów z asortymentem alkoholowym
  - podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia

  ciągły Osoba zatrudniona,
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, nauczyciele, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, policja,
  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łączna

  Osoba zatrudniona


  umowa


  Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


  15.000,-  6.000,-  3.000,-


  4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
  rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  - współpraca z organizacjami, jednostkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  -współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia w Skarżysku – Kamiennej

  ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii -------------
  5 Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej - przyjmowanie wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych
  - przeprowadzanie z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmów motywujących do podjęcia leczenia
  - przeprowadzanie rozmów z osobami współuzależnionymi i motywowanie do podjęcia terapii lub uczestnictwa w programach terapeutycznych
  - zasięganie opinii o zgłoszonej osobie
  - wynagrodzenie za posiedzenie Komisji
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji
  - opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kierowanie wniosków do sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu
  - kierowanie osób uzależnionych od alkoholu, zgłoszonych do Komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego
  - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie procedury interwencji „niebieska karta”

  - prenumerata czasopisma, materiały pomocnicze, w tym pozycje książkowe, broszury, ulotki o tematyce uzależnień i przemocy
  - refundacja kosztów przejazdu do ośrodka terapii uzależnień

  ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 10.000,-
  6

  Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


  - Realizacja programu profilaktycznego
  - prowadzenie „niebieskich kart” wynikających z pracy Komisji
  ciągły Osoba zatrudniona 19.000,-
  7 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego - podejmowanie przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej akcji kontrolnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw

  - naruszenie zakazu reklamy i promocji alkoholu

  - występowanie członków Gminnej Komisji przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nieprzestrzegających przepisów ustawy
  ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Policja -----------
  8 Wypoczynek letni dzieci z elementami profilaktyki  - organizowanie półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyki alkoholowej

  - organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych


  Lipiec-sierpień Organizacje pozarządowe


  Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 10.000,-


  9.500,-

  9 Współpraca z Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z koordynatorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ciągły Gminna Komisja ds.
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  ------------
  10 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie - organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, nauczycieli, pedagogów oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ciągły Gminna Komisja ds.
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  3300,-
  78.560,-  Data wprowadzenia: 2015-02-17 0953
  Data upublicznienia: 2015-02-17
  Art. czytany: 1898 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna