(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  Uchwała Nr IV/19/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2015r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm. ) w związku z art. 229 pkt 3, art.238 § 1, art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz.267 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Łączna złożonej przez mieszkańców Klonowa , dotyczącej nierespektowania przez władze Gminy Łączna praw mieszkańców Klonowa, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Łączna uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
  § 2
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E

  Pismem z dnia 23.10.2014r. Znak PNK.III.1411..45.2014 Wojewoda Świętokrzyski przekazał według właściwości skargę mieszkańców Klonowa na działanie Wójta Gminy Łączna.
  Mieszkańcy wnosili skargę w następujących sprawach:
  1/ zaspokojenia potrzeb mieszkańców Klonowa w zakresie transportu zbiorowego (autobusami nr 11 i 12) łączącego wieś z gminą Łączna, z powiatem skarżyskim i z Kielcami.
  2/ zabezpieczenie mieszkańcom Klonowa wody o właściwej jakości w zakresie : barwy, przezroczystości, smaku, zapachu i bezpieczeństwie zdrowotnym przez prawidłowo funkcjonujące urządzenia doprowadzające wodę do lokali mieszkańców.
  3/ ustanowienie sprawiedliwych stawek za odpady segregowane z uwzględnieniem: ilości mieszkańców w nieruchomości, ilości nieruchomości pod tym samym numerem, dochodów mieszkańców oraz możliwości finansowych i zdrowotnych.

  Skargę rozpatrywała Rady Gminy Łączna na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014r.
  Przewodniczący Rady - odczytał treść skargi.
  Po odczytaniu skargi obszernych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski .
  W dyskusji głos zabierali radni oraz sołtys Klonowa.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Gminy Łączna w odpowiednim czasie zajmowała się wszystkimi tematami.
  Jeśli chodzi o temat uruchomienia komunikacji odbywały się spotkania z mieszkańcami, oraz zainteresowanymi podmiotami.
  W przypadku komunikacji z Kielc do Klonowa, głównym problemem technicznym był zbyt wąski most w Barczy , a dodatkowo nierentowny przebieg autobusu przez las na odcinku od Barczy do Klonowa.
  Natomiast w wypadku komunikacji MPK ze Skażyska decydowała rentowność linii gdyż linia Nr 11 Skarżysko-Łączna jest już obecnie nierentowna, dlatego Prezes MPK nie jest zainteresowany przedłużaniem linii o dalsze 10 kilometrów.
  Sprawa jakości wody - poprzednia Rada Gminy przeznaczyła środki w wysokości 45 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Klonowie, co zdecydowanie poprawiło jakość wody. Po modernizacji tych urządzeń od 2013 roku wyniki wody kontrolowane przez Sanepid są w normie, poza jednym dniem (18.08.2014r.) , kiedy wystąpiła awaria.
  W tym momencie skarżący mówią nieprawdę ponieważ posługują się badaniami wody z 2012 roku, sprzed modernizacji urządzeń.
  Odnośnie opłat za śmieci - Rada Gminy ustaliła stawki za odpady i różnicowała je w zależności od ilości osób. Mamy jedne z najniższych stawek w województwie . Traktujemy wszystkich mieszkańców jednakowo , dlatego Pan Wójt nie może obniżyć stawki za śmieci dla jednej mieszkanki gminy.

  Rada Gminy uznała wyjaśnienia zarzutów za wystarczające , dlatego zgłoszono wniosek o uznanie skargi za nieuzasadnioną.
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi mieszkańców Klonowa za bezzasadną.
  Wniosek poparli wszyscy radni (za-15 radnych/15 obecnych)
  W związku z powyższym , Rada Gminy Łączna na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014r. uznała skargę mieszkańców Klonowa za bezzasadną.
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zainteresowane strony otrzymały pismem z dnia 21.11.2014r.

  Należy zauważyć , że ówczesna Rada Gminy nie podjęła w tej sprawie stosownej uchwały , na co zwróciła uwagę Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 12 .01.2015r. znak: PNK.III.1410.14.2014 wzywając Radę Gminy do załatwienia skargi w drodze uchwały.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne.

  Pouczenie - zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną , i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, Rada Gminy Łączna może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.


  Data wprowadzenia: 2015-02-17 0956
  Data upublicznienia: 2015-02-17
  Art. czytany: 1678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna