(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”.

  UCHWAŁA NR V/29/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1
  i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
  856 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”, stanowiący załącznik do
  niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: EF1A0BC0-ECC1-4F0C-B751-12950B460964. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr V/29/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 3 marca 2015 r.
  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Łączna w roku 2015”
  Rozdział I
  Postanowienia ogólne
  § 1
  Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w
  szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy
  Łączna.
  § 2
  Celem programu jest:
  1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym- w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o
  ochronie zwierząt,
  2) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  3) Zapobieganie bezdomności zwierząt,
  4) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt,
  5) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania
  zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
  6) Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  7) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
  § 3
  Realizatorami Programu są:
  1) Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej,
  2) Policja, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i
  porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych
  w odrębnych przepisach,
  3) Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
  4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
  przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
  5) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
  zwierzętom.
  Rozdział II
  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
  W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację
  następujących zadań:
  1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
  i przewożenie ich do schroniska w Nowinach, a w przypadkach koniecznych do
  gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
  Id: EF1A0BC0-ECC1-4F0C-B751-12950B460964. Podpisany Strona 1
  Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad
  i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 ze zm.).
  Odławianie prowadzone będzie przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET- z siedzibą
  w Kielcach, przy ul. Berberysowej 34, w zależności od potrzeb: na zgłoszenie
  mieszkańców, Policji, organizacji społecznych bądź zarządców nieruchomości,
  2) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu Gminy zwierząt bezdomnych będzie
  prowadzone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach, przy ul.
  Przemysłowej 89, na podstawie zawartej umowy,
  3) schronisko zapewnia przyjmowanym zwierzętom kompleksową opiekę
  weterynaryjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz dokonuje identyfikacji ww.
  zwierząt,
  4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom (w szczególności kotom wolnożyjącym)
  całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej przez Gabinet Weterynaryjny
  w Skarżysku Kamiennej, ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko Kamienna,
  reprezentowany przez lek. wet. Jerzego Zajączkowskiego. Dotyczy to również
  zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  5) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym z siedzibą w miejscowości Podłazie
  88, 26-140 Łączna, które sprawować będzie właściwą opiekę nad zwierzętami
  gospodarskimi, odebranymi czasowo właścicielowi, bądź porzuconymi na terenie
  Gminy Łączna.
  6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt
  niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
  Rozdział III
  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
  1) schronisko, które prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych
  właścicieli oraz przekazywania do adopcji bezdomnych zwierząt, osobom
  zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
  2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych, w sposób zwyczajowo
  przyjęty- na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych gminy,
  3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
  właścicieli dla zwierząt.
  Rozdział IV
  Zapobieganie bezdomności zwierząt
  W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Gminy Łączna przewiduje
  realizację następujących zadań:
  1) Przyjmowanie przez Wydział Techniczny zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,
  2) Umieszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie
  internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń tut. Organu i sołectw.
  3) Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji lub
  kastracji posiadanych zwierząt,
  4) Identyfikacja zwierząt trafiających do schroniska (znakowanie).
  5) Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi
  zwierzętami w zakresie:
  ü prowadzenia wspólnych akcji, zmierzających do znalezienia bezdomnym
  zwierzętom nowych właścicieli,
  Id: EF1A0BC0-ECC1-4F0C-B751-12950B460964. Podpisany Strona 2
  ü wymiany informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt, w
  celu dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki.
  Rozdział V
  Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt
  W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację
  następujących zadań:
  1) Wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt, która będzie prowadzona
  obligatoryjnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
  2) Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji wśród kotów wolno żyjących
  przez lek. wet., z którym Gmina podpisała umowę,
  3) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których nie ma możliwości
  znalezienia właścicieli,
  4) Prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację zwierząt domowych, jako
  najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych.
  Rozdział VI
  Edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
  właścicieli zwierząt domowych
  § 1. W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację
  następujących zadań:
  1) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie
  internetowej Urzędu Gminy kącika adopcyjnego,
  2) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  3) Działalność informacyjną Urzędu Gminy w ramach Programu, skierowaną do
  mieszkańców, a dotyczącą głównie zagadnień związanych z humanitarnym
  traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad
  zwierzętami, potrzebą ograniczania populacji zwierząt poprzez sterylizację i
  kastrację.
  § 2. Działalność określona w § 1 może być prowadzona we współpracy
  z jednostkami organizacyjnymi Gminy (jednostkami oświatowymi) oraz jednostkami
  pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
  Rozdział VII
  Opieka nad wolno żyjącymi kotami
  Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
  1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
  2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
  3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno
  żyjących,
  4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
  5) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.
  Rozdział VIII
  Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
  Id: EF1A0BC0-ECC1-4F0C-B751-12950B460964. Podpisany Strona 3
  planuje się realizację następujących zadań:
  1) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie
  obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i
  porządku w gminach oraz innych obowiązków ustalonych
  w odrębnych przepisach,
  2) Egzekwowanie, przy współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku corocznego
  szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
  3) Sukcesywne wyłapywanie z terenu gminy zwierząt chorych, kontuzjowanych,
  agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
  a także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
  Rozdział IX
  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
  1) Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łączna.
  2) W 2015 roku Gmina Łączna zapewniła w budżecie kwotę 20 000 zł (słownie:
  dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania określone niniejszym Programem tj.:
  · wyłapywanie bezdomnych zwierząt 2 000 zł,
  · zapewnienie całodobowej opieki lekarsko- weterynaryjnej 3 000zł,
  · wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 2 500 zł,
  · dokarmianie kotów wolnożyjących 500 zł,
  · zapewnienie schronienia i wyżywienia dla bezdomnych zwierząt 12 000 zł.
  Id: EF1A0BC0-ECC1-4F0C-B751-12950B460964. Podpisany Strona 4
  UZASADNIENIE
  Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Łączna uchwały w sprawie
  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Łączna w roku 2015”, zwanego dalej Programem, jest ustawa z dnia 21
  sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), której przepis
  art. 11 ust. 1 stanowi, iż: „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
  wyłapywanie należy do zadań własnych gminy”.
  Zgodnie z przepisem art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy wypełniając
  obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie, program
  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  oraz Koła Łowieckie, działające na terenie gminy i ma zastosowanie do zwierząt
  domowych i gospodarskich, w szczególności psów i kotów (w tym kotów wolnożyjących).
  Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala ich
  bezdomności jest największym, lokalnym problemem.
  Ilekroć w programie jest mowa o kotach wolno bytujących (wolno żyjących), należy
  przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemie wsi.
  Id: EF1A0BC0-ECC1-4F0C-B751-12950B460964. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1201
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 2260 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna