(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Izby Rolnej 2015
 • UCHWAŁA NR 8/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 r.

  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych


  UCHWAŁA NR 8/2010
  KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

  z dnia 1 grudnia 2010 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

  Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne

  § 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do rad powiatowych izb rolniczych.
  § 2. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów oraz pierwszych posiedzeń rad powiatowych izby rolniczej wykonuje jej zarząd.

  Rozdział 2
  Wybory do rad powiatowych izby rolniczej

  § 3. 1. Wybory do rad powiatowych izby rolniczej, zwane dalej „wyborami”, przeprowadzają:
  1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
  2) komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  3) komisje obwodowe, w liczbie 5-7 osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy - w wypadku podziału okręgu na obwody głosowania.
  2. Właściwe wykonanie zadań i obsługę komisji zapewnia izba rolnicza.
  3. W komisji wojewódzkiej, okręgowej, obwodowej nie mogą zasiadać kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczej.
  § 4. 1. Do zadań komisji wojewódzkiej należy:
  1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez komisje okręgowe i komisje obwodowe przepisów dotyczących wyborów,
  2) powołanie komisji okręgowych,
  3) rozpatrywanie skarg na działalność komisji okręgowych,
  4) udzielanie wyjaśnień komisjom okręgowym i obwodowym,
  5) stwierdzenie wyników wyborów,
  6) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami.
  2. Regulamin komisji wojewódzkiej określa załącznik nr 1 do uchwały.
  § 5. 1. Do zadań komisji okręgowych należy:
  1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez komisje obwodowe przepisów dotyczących wyborów,
  2) powołanie komisji obwodowych,
  3) rozpatrywanie skarg na działalność komisji obwodowych,
  4) udzielanie wyjaśnień komisjom obwodowym,
  5) rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  6) zarządzenie druku kart do głosowania,
  7) przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu nie podzielonym na obwody,
  8) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej,
  9) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami.
  2. Regulamin komisji okręgowej określa załącznik nr 2 do uchwały.
  § 6. 1. Do zadań komisji obwodowych należy:
  1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
  2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyborów w miejscu i czasie głosowania,
  3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie,
  4) przekazanie protokołu głosowania komisji okręgowej.
  2. Regulamin komisji obwodowej określa załącznik nr 3 do uchwały.
  § 7. Wzory pieczęci komisji wojewódzkiej, komisji okręgowych i komisji obwodowych określa załącznik nr 4 do uchwały.
  § 8. 1. Zarząd izby rolniczej sporządza wykaz okręgów wyborczych, z podziałem na poszczególne powiaty, uwzględniając miasta na prawach powiatu, nadaje im numery oraz ustala, w odniesieniu do okręgów wyborczych nie będących miastami na prawach powiatu - na podstawie danych z ewidencji gruntów rolnych, liczbę członków wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do uchwały.
  2. Zarząd izby rolniczej przekazuje komisji wojewódzkiej wykaz, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
  3. Komisja wojewódzka niezwłocznie przekazuje wykaz komisjom okręgowym i podaje go do wiadomości członków izby rolniczej poprzez rozplakatowanie obwieszczenia w swojej siedzibie.
  § 9. 1. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym, zwany dalej 'spisem', sporządza się w dwóch egzemplarzach w urzędzie gminy, na podstawie:
  1) ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie - w odniesieniu do podatników podatku rolnego,
  2) informacji uzyskanej z właściwego urzędu skarbowego - w odniesieniu do podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w okręgu wyborczym,
  3) informacji uzyskanych od właściwych, ze względu na siedzibę, rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w odniesieniu do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
  2. Spis sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego, według miejscowości, ulic i kolejnych numerów domów, a w miejscowościach, w których brak ulic - tylko w kolejności numerów domów.
  3. Spis powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła, oraz opatrzony pieczęcią organu odpowiedzialnego za jego sporządzenie. Wzór spisu określa załącznik nr 6 do uchwały.
  4. Na oddzielnym arkuszu spisu wpisuje się przedstawicieli członków izby rolniczej będących osobami prawnymi. Wzór arkusza spisu określa załącznik nr 7 do uchwały.

  § 10. W wypadku, gdy członek izby rolniczej posiada prawo wyborcze z więcej niż jednego tytułu, umieszcza się go w spisie tylko jeden raz, z odnotowaniem tego faktu w odpowiedniej rubryce spisu.
  § 11. 1. Spis wykładany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu gminy.
  2. Spis przekazuje się komisji okręgowej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyborów. Drugi egzemplarz spisu pozostaje w urzędzie gminy.
  3. W trakcie trwania pracy komisji właściwa komisja okręgowa lub obwodowa ma prawo wglądu w spis uprawnionych do głosowania w celu zarejestrowania kandydatów zgłoszonych w wyborach do rady powiatowej.
  § 12. 1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
  2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.
  3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1) imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,
  2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia.
  Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały.
  4. Do zgłoszenia załącza się:
  1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 9 do uchwały,
  2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
  4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów
  5. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.
  § 13. 1. Komisja okręgowa niezwłocznie rejestruje kandydata, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami ustawy i niniejszej uchwały, sporządzając protokół rejestracji kandydata. Wzór protokołu określa załącznik nr 10 do uchwały.
  2. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie spełnia warunków określonych w § 12, komisja okręgowa niezwłocznie odmawia rejestracji kandydata i wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie trzech dni, nie później jednak niż do upływu terminu określonego w § 12 ust. 2.
  3. Komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata, który nie znajduje się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu, w którym startuje.
  4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji wojewódzkiej w terminie trzech dni od dnia wydania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji okręgowej.
  5. Komisja wojewódzka rozpatruje odwołanie w terminie trzech dni od dnia jego wniesienia. Decyzja komisji wojewódzkiej jest ostateczna.
  § 14. 1. Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej, przez rozplakatowanie obwieszczenia, następnego dnia po upływie terminu, do zgłoszenia dodatkowych kandydatów.
  2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia rozplakatowania obwieszczenia.
  § 15. 1. Po zarejestrowaniu kandydatów komisja okręgowa sporządza, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów i podaje ją do wiadomości członków izby rolniczej poprzez rozplakatowanie obwieszczenia w swojej siedzibie najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów.
  2. Na liście kandydatów umieszcza się dane kandydata, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1.
  § 16. 1. Komisja okręgowa zarządza drukowanie kart do głosowania na podstawie listy kandydatów.
  2. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 11 do uchwały.
  § 17. 1. Głosowanie w wyborach przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego.
  2. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.
  § 18. 1. W wypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania:
  1) komisja okręgowa sporządza wykaz obwodów głosowania w okręgu, określa ich granice i nadaje im numery oraz najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyborów przekazuje komisjom obwodowym odpowiednią liczbę kart do głosowania; wzór wykazu określa załącznik nr 12 do uchwały,
  2) spis sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania,
  3) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu w dwóch egzemplarzach protokół wyników głosowania w obwodzie; wzór protokołu określa załącznik nr 13 do uchwały.
  2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podpisują członkowie komisji obecni przy jego sporządzaniu. Po opatrzeniu pieczęcią komisji jest on niezwłocznie przekazywany komisji okręgowej.
  3. Przepisy § 8 ust. 3 i § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  § 19. 1. Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8,00 a 18,00 w lokalu komisji okręgowej lub obwodowej, zwanym dalej 'lokalem wyborczym'.
  2. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy oraz potrzebna liczba kart do głosowania, jak również czy w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.
  3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
  § 20. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwaj członkowie komisji.
  § 21. 1. Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość.
  2. Osoba uprawniona do głosowania otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
  3. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a w wypadku przeprowadzania głosowania w obwodzie – również pieczęcią komisji obwodowej.
  § 22. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania osoba uprawniona do głosowania udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
  2. Na karcie do głosowania osoba uprawniona do głosowania oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch kandydatów w okręgu dwumandatowym, stawiając znak 'x' w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
  3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak 'x' w kratkach z prawej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku 'x' w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny.
  4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu.
  5. Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności komisji.
  § 23. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń przeprowadzenie głosowania było na czas przejściowy uniemożliwione, komisja może przedłużyć je lub odroczyć do dnia następnego. Zarządzenie takie powinno być natychmiast przesłane komisji wojewódzkiej oraz podane do wiadomości publicznej.
  2. W wypadku gdy głosowanie przeprowadza komisja obwodowa, zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, przesyła się właściwej komisji okręgowej, która niezwłocznie zawiadamia komisję wojewódzką.
  3. W razie przerwania głosowania komisja pieczętuje urnę i podaje ją na przechowanie przewodniczącemu komisji. Po wznowieniu głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie nie zostały naruszone.
  § 24. 1. O godz. 18,00 przewodniczący komisji zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 18,00.
  2. Komisja może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy objęci spisem wzięli udział w głosowaniu.
  § 25. Komisja przystępuje do ustalenia wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.
  § 26. 1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym ustala komisja okręgowa.
  2. W wypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania, komisja okręgowa ustala protokolarnie wyniki głosowania i wynik wyborów na podstawie protokołów komisji obwodowych.
  § 27. 1. Komisja okręgowa po ustaleniu wyników głosowania i wyniku wyborów w okręgu sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników głosowania i wyniku wyborów, którego wzór określa załącznik nr 14 do uchwały, i przekazuje go niezwłocznie komisji wojewódzkiej. Przepis § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  2. Komisja okręgowa niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu poprzez wywieszenie informacji w lokalu wyborczym.
  3. Komisja wojewódzka, na podstawie protokołów otrzymanych od komisji okręgowych, stwierdza protokolarnie wyniki wyborów i niezwłocznie przekazuje protokół zarządowi izby rolniczej. Wzór protokołu określa załącznik nr 15 do uchwały.
  § 28. Po zakończeniu wyborów komisje obwodowe i okręgowe, za pośrednictwem komisji wojewódzkiej, przekazują zarządowi izby rolniczej całość dokumentacji z wyborów, wraz z kartami do głosowania.

  Rozdział 3
  Wybory przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie izby rolniczej

  § 29. 1. Zarząd izby rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie rady powiatowej izby rolniczej przesyłając imienne zawiadomienia o terminie i miejscu tego posiedzenia, za pomocą listów poleconych wysłanych do każdego członka rady powiatowej izby rolniczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
  2. Obecność na posiedzeniu członkowie rady powiatowej izby rolniczej potwierdzają poprzez osobiste podpisanie listy obecności, sporządzonej w porządku alfabetycznym i prowadzonej przez członka zarządu izby rolniczej lub pracownika biura izby rolniczej upoważnionego przez ten zarząd. Przed podpisaniem listy członek rady powiatowej okazuje prowadzącemu listę obecności dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
  3. Osobę prowadzącą obrady pierwszego posiedzenia rady powiatowej izby rolniczej do czasu wyboru przewodniczącego tej rady ustala, zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy zarząd izby rolniczej, na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 28.
  4. Osoba określona w ustępie 3 może kandydować w wyborach na przewodniczącego rady lub delegata na walne zgromadzenie.
  § 30. Wyboru przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby dokonuje się odrębnie w głosowaniu tajnym.
  § 31. 1. Wybory przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby przeprowadza komisja wyborcza, w liczbie 3-5 osób, wybrana większością głosów, przez radę powiatową spośród jej członków, z zastrzeżeniem ust. 4.
  2. Głosowanie w wyborach komisji wyborczej, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza osoba prowadząca obrady, o której mowa w § 29 ust. 3, przy pomocy członków zarządu izby rolniczej lub pracowników biura izby rolniczej upoważnionych przez ten zarząd.
  3. W skład komisji wyborczej, o której mowa w ust. 1, nie mogą wchodzić osoby kandydujące na przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej lub delegata na walne zgromadzenie tej izby.
  4. W wypadku niemożności wybrania komisji wyborczej spośród członków rady powiatowej izby rolniczej zgodnie z przepisami ust. 1 i 3, w skład komisji wyborczej mogą wchodzić osoby wybrane spośród członków zarządu izby rolniczej.
  § 32. 1. Do zadań komisji wyborczej, o której mowa w § 31 ust. 1 i 4, zwanej dalej „komisją wyborczą rady”, związanych z przeprowadzeniem wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby należy:
  1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów,
  2) sporządzanie list kandydatów na przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz na delegata na walne zgromadzenie tej izby,
  3) zarządzenie sporządzenia kart do głosowania,
  4) przeprowadzenie głosowania,
  5) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów oraz podanie ich do wiadomości rady powiatowej izby rolniczej,
  6) przekazanie protokołu głosowania radzie powiatowej izby rolniczej,
  7) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami.
  2. Pracami komisji wyborczej rady kieruje przewodniczący wybrany przez komisję większością głosów spośród jej członków. W razie, gdy dwie lub więcej osób otrzyma równą liczbę głosów w głosowaniu na przewodniczącego komisji wyborczej rady, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez tę komisję.
  3. Komisja wyborcza rady wykonuje swoje zadania w pełnym składzie.
  4. Z dokonanych czynności lub ustaleń komisja wyborcza rady sporządza protokół, w którym podaje w szczególności:
  1) miejsce i czas dokonania czynności lub ustaleń,
  2) imiona i nazwiska członków komisji,
  3) opis, zwięzłą treść albo stwierdzenie dokonanych czynności lub ustaleń.
  5. Protokoły komisji wyborczej rady podpisują wszyscy jej członkowie.
  § 33. 1. Prawo zgłaszania kandydata na przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej i na delegata na walne zgromadzenie tej izby przysługuje każdemu członkowi rady powiatowej izby rolniczej.
  2. Zgłoszenia dokonuje się ustnie do protokołu prowadzonego przez komisję wyborczą rady.
  3. Komisja wyborcza rady przyjmuje zgłoszenie kandydata po uprzednim wyrażaniu przez niego zgody na kandydowanie w formie ustnego oświadczenia złożonego do protokołu prowadzonego przez tę komisję.
  4. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów komisja wyborcza rady sporządza w porządku alfabetycznym listę kandydatów i zarządza sporządzenia kart do głosowania. Wzór karty do głosowania w wyborach przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby określa załącznik nr 16 do uchwały.
  § 34. 1. Głosowanie w wyborach przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby odbywa się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie tej rady. Przy czym głosowanie odbywa się oddzielnie na przewodniczącego oraz delegata.
  2. Przed rozpoczęciem głosowania, o którym mowa w ust. 1, komisja wyborcza rady sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduje się lista obecności oraz potrzebna liczba kart do głosowania, jak również czy w pomieszczeniu znajdują się w dostatecznej ilości miejsca zapewniające tajność głosowania, po czym komisja ta zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią izby rolniczej.
  3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
  § 35. 1. Przed przystąpieniem do głosowania, o którym mowa w § 34 ust. 1, członek rady powiatowej izby rolniczej okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jego tożsamość.
  2. Poszczególni członkowie rady powiatowej izby rolniczej otrzymują od komisji wyborczej rady kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w specjalnej rubryce listy obecności na to przeznaczonej.
  3. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią izby rolniczej oraz podpisane przez wszystkich członków komisji wyborczej rady.
  § 36. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania członkowie rady powiatowej izby udają się do miejsc zapewniających tajność głosowania, znajdujących się w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie rady.
  2. Na karcie do głosowania członek rady powiatowej izby rolniczej oddaje głos na określonego kandydata, stawiając znak 'x' w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
  3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak 'x' w kratkach z prawej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jedno lub nie postawiono znaku 'x' w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny.
  4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu.
  5. Członkowie rady powiatowej izby rolniczej wrzucają kartę do głosowania do urny na imienne wezwanie komisji wyborczej rady w obecności tej komisji.
  6. Wezwania, o których mowa w ust. 5, komisja wyborcza rady rozpoczyna po upływie czasu od odebrania kart do głosowania przez wszystkich członków rady powiatowej izby rolniczej, odpowiedniego dla oddania głosu przez każdego członka tej rady.
  7. Wezwań, o których mowa w ust. 5, dokonuje się według listy obecności.
  § 37. 1. Komisja wyborcza rady przystępuje do ustalenia wyników głosowania i wyniku wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej albo delegata na walne zgromadzenie tej izby niezwłocznie po zakończeniu danego głosowania.
  2. Ustalenia, o którym mowa w ust. 1, komisja wyborcza rady dokonuje w pomieszczeniu zapewniającym tajność jej czynności.
  § 38. 1. Komisja wyborcza rady po dokonaniu ustalenia, o którym mowa w § 37 ust. 1, sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników głosowania i wyniku wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej albo delegata na walne zgromadzenie tej izby, którego wzór określa załącznik nr 17 do uchwały.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, komisja wyborcza rady przed podpisaniem protokołu niezwłocznie informuje osobę prowadzącą obrady rady powiatowej o konieczności przeprowadzenia losowania. Losowanie przeprowadza komisja wyborcza rady w obecności członków rady powiatowej izby rolniczej i odzwierciedla jego wynik w protokole, o którym mowa w ust. 1.
  3. Komisja wyborcza rady niezwłocznie po podpisaniu protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej albo delegata na walne zgromadzenie tej izby, podaje do wiadomości rady powiatowej izby rolniczej wyniki danego głosowania i wynik wyborów oraz przekazuje jeden egzemplarz tego protokołu na ręce osoby prowadzącej obrady rady powiatowej.
  4. Wyniki wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby na podstawie protokołów, o których mowa w ust.3, stwierdza, w drodze odrębnych uchwał, rada powiatowa izby rolniczej.
  5. Uchwałę, o której mowa w ust. 4, podpisuje osoba przewodnicząca obradom rady powiatowej izby rolniczej, w czasie podejmowania tej uchwały.
  § 39. Niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia rady powiatowej izby rolniczej jej przewodniczący przekazuje zarządowi izby rolniczej uchwały, o których mowa w § 38 ust. 4, całość dokumentacji z wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby, wraz z kartami do głosowania.
  Rozdział 4
  Postanowienie końcowe


  § 40. Traci moc uchwała nr 11/2001 KRIR z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

  § 41. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Prezes
  Krajowej Rady Izb Rolniczych
  …………………….

  Załączniki do uchwały nr 8/ 2010
  Krajowej Rady Izb Rolniczych
  z dnia 1 grudnia 2010 r.
  Załącznik nr 1
  REGULAMIN KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ
  § 1. Komisja wojewódzka, zwana w dalszej części niniejszego załącznika 'komisją', wykonuje zadania i czynności określone w ustawie i w niniejszej uchwale.
  § 2. W sprawach należących do jej właściwości komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
  § 3. 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po powołaniu.
  2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje zarząd izby rolniczej.
  3. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji obecny na tym posiedzeniu.
  § 4. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
  1) wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji,
  2) omawia zadania i tryb swojej pracy,
  3) uchwala ramowy plan pracy, określając w nim przewidywane terminy i tematykę posiedzeń,
  4) ustala przewidywany termin i tryb powołania komisji okręgowych,
  5) określa formy sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez komisje niższego stopnia oraz sposób udzielania pomocy tym komisjom w ich działalności.
  § 5. 1. Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.
  2. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcy przewodniczącego, członkom komisji i sekretarzowi komisji lub zespołom powołanym w tym celu ze swego składu.
  § 6. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
  1) czuwa nad wykonaniem zadań komisji,
  2) reprezentuje komisje na zewnątrz,
  3) ustala projekty porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
  4) podpisuje uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji.
  2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje pełni zastępca przewodniczącego.
  § 7. Do zadań sekretarza komisji należy:
  1) przygotowanie materiałów do prac komisji i czuwanie nad obsługą organizacyjną,
  2) przygotowanie i przedstawianie komisji projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń,
  3) podejmowanie współdziałania z zarządem izby rolniczej i zarządami gmin dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów,
  4) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję, w tym organizowanie szkolenia członków komisji okręgowych i obwodowych.
  § 8. 1. Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
  2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, jej członek powinien powiadomić o tym przewodniczącego lub sekretarza komisji.
  § 9. 1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
  2. Wybory przewodniczącego komisji, jego zastępcy i sekretarza odbywają się w głosowaniu jawnym. Wyniki wyborów odnotowuje się protokole posiedzenia komisji.
  3. Powołanie komisji okręgowych następuje w formie uchwały.
  § 10. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
  2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.
  § 11. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
  1) porządek obrad,
  2) imiona i nazwiska uczestników,
  3) zwięzłą treść wystąpień,
  4) podjęte rozstrzygnięcia.
  2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
  3. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
  4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
  § 12. Uchwały komisji podjęte w wyniku odwołań na odmowę rejestracji kandydata przez komisję okręgową oraz protokół wyników wyborów do rad powiatowych izby rolniczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
  § 13. Uchwały komisji, a także inne wydawane przez komisję dokumenty, są opatrywane pieczęcią komisji.
  § 14. Komisja w zakresie swojej właściwości udziela komisjom okręgowym i obwodowym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, w szczególności:
  1) organizuje spotkania i szkolenia dla omówienia zadań i trybu pracy komisji,
  2) rozpatruje skargi na działalność komisji okręgowych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień i informuje skarżących o rozstrzygnięciach i działaniach podjętych w tych sprawach.
  § 15. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów z zarządem izby rolniczej oraz wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast), w szczególności w sprawach:
  1) właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym oraz wykonania innych czynności wyborczych,
  2) zapewnienia informacji o okręgach wyborczych i obwodach głosowania,
  3) zwołania pierwszych posiedzeń komisji okręgowych i obwodowych oraz prowadzenia szkoleń ich członków,
  4) zapewnienia warunków pracy tym komisjom, a zwłaszcza:
  a) urządzenia i wyposażenia lokali do głosowania,
  b) zapewnienia środków łączności,
  c) dostarczenia kart do głosowania, formularzy protokołów i innych urzędowych dokumentów,
  d) udzielenia pomocy w przekazaniu protokołów głosowania i dokumentacji dotyczącej wyborów.
  § 16. W wykonywaniu swoich zadań członkowie komisji legitymują się zaświadczeniem potwierdzającym członkostwo w komisji, wydanym przez prezesa izby rolniczej.
  Załącznik nr 2
  REGULAMIN KOMISJI OKRĘGOWEJ

  § 1. Komisja okręgowa, zwana w dalszej części niniejszego załącznika 'komisją', wykonuje zadania i czynności określone w ustawie i niniejszej uchwale oraz stosuje się do wyjaśnień udzielanych przez komisję wojewódzką.
  § 2. 1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
  2. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
  3. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi i członkom komisji lub zespołom powołanym w tym celu ze swego składu.
  § 3. 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po powołaniu. O terminie i miejscu pierwszego posiedzenia komisji zawiadamia członków komisji komisja wojewódzka.
  2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
  1) wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji,
  2) omawia swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,
  3) uchwala ramowy plan pracy i dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w jej skład,
  4) ustala działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  5) ustala sposób podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.
  3. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji obecny na tym posiedzeniu.
  § 4. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, który w szczególności:
  1) czuwa nad wykonaniem zadań komisji,
  2) reprezentuje komisję na zewnątrz,
  3) zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy,
  4) podpisuje uchwały oraz dokumenty i pisma związane z działalnością komisji.
  2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje wypełnia zastępca przewodniczącego.
  3. Sekretarz komisji czuwa w szczególności nad sprawną organizacją pracy komisji, podejmując w tych sprawach bieżące współdziałanie z zarządem izby rolniczej.
  § 5. 1. Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
  2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, jej członek powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
  § 6. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
  2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.
  § 7. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się: czas trwania obrad, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska uczestników, zwięzłą treść wystąpień oraz podjęte rozstrzygnięcia.
  2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
  3. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
  § 8. 1. Uchwały komisji, protokoły rejestracji kandydata oraz protokół wyników głosowania i wyników wyborów do rady powiatowej izby rolniczej podpisują wszystkie osoby obecne przy ich sporządzeniu.
  2. Uchwały i protokoły, o których mowa w ust. 1, a także, stosownie do decyzji przewodniczącego, inne wydawane przez komisję dokumenty opatruje się pieczęcią komisji.
  § 9. W wypadku podjęcia uchwały o utworzeniu obwodów głosowania, komisja sporządza wykaz obwodów głosowania w okręgu, określa ich granice i nadaje im numery, a następnie w ustalonym przez siebie trybie powołuje komisje obwodowe.
  § 10. 1. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyborów przez komisje obwodowe i udziela tym komisjom, w zakresie swojej właściwości, niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania.
  2. Komisja w szczególności:
  1) organizuje szkolenia członków komisji obwodowych,
  2) zwołuje narady przewodniczących i sekretarzy komisji obwodowych,
  3) może dokonywać kontroli wykonywania zadań przez komisje obwodowe,
  4) udziela komisjom obwodowym potrzebnej pomocy oraz wyjaśnień w sprawach związanych z realizacją ich zadań,
  5) przekazuje komisjom obwodowym wyjaśnienia komisji wojewódzkiej.
  3. Osoby upoważnione do kontroli działają w zakresie i w sposób określony przez komisję w upoważnieniu.
  § 11. Komisja obowiązana jest starannie i bez zwłoki badać skargi na działalność komisji obwodowych oraz informować skarżących o rozstrzygnięciach w tych sprawach bądź czynnościach podjętych w związku ze skargą.
  § 12. 1. Na żądanie komisji wojewódzkiej komisja przedstawia informacje o wykonaniu swoich zadań i czynności oraz udostępnia dokumenty i materiały w tym zakresie.
  2. Komisja może zwracać się do komisji wojewódzkiej o udzielenie wyjaśnień.
  § 13. 1. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) w sprawach właściwego i terminowego sporządzania spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym.
  2. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z zarządem izby rolniczej w sprawach:
  1) druku kart do głosowania oraz druku i rozplakatowania obwieszczeń wyborczych,
  2) dostarczania komisjom obwodowym kart do głosowania, spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, obwieszczeń i formularzy wyborczych,
  3) zwołania pierwszych posiedzeń komisji obwodowych i organizacji szkoleń ich członków,
  4) zapewnienia warunków pracy komisjom obwodowym, zwłaszcza w zakresie: urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych, zapewnienia środków łączności, dostarczenia kart do głosowania, druków i formularzy wyborczych, przekazania protokołów głosowania i dokumentacji wyborczej.
  § 14. Osoby wchodzące w skład komisji legitymują się dokumentem potwierdzającym członkostwo i funkcje pełnione w komisji, podpisanym przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej.

  Załącznik nr 3
  REGULAMIN KOMISJI OBWODOWEJ

  § 1. Komisja obwodowa, zwana w dalszej części niniejszego załącznika 'komisją', wykonuje zadania i czynności określone w ustawie i niniejszej uchwale oraz stosuje się do wyjaśnień komisji wyższego szczebla. W razie wątpliwości komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia w sprawach dotyczących wyborów do komisji okręgowej.
  § 2. 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 7 dniu od dnia jej powołania. O terminie i miejscu pierwszego posiedzenia komisji zawiadamia członków komisji komisja okręgowa.
  2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
  1) wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza,
  2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki osób wchodzących w jej skład,
  3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i spisu członków izby uprawnionych do głosowania w obwodzie,
  4) sporządza plan pracy w dniu głosowania.
  3. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji obecny na tym posiedzeniu.
  § 3. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, który w szczególności:
  1) czuwa nad wykonaniem zadań komisji,
  2) reprezentuje komisję na zewnątrz,
  3) zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy,
  4) podpisuje uchwały oraz dokumenty i pisma związane z działalnością komisji.
  2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje wypełnia zastępca przewodniczącego.
  3. Sekretarz komisji czuwa w szczególności nad sprawną organizacją pracy komisji, zapewnieniem warunków lokalowych i organizacyjno-technicznych dla przeprowadzenia głosowania, podejmując w tych sprawach bieżące współdziałanie z komisją okręgową.
  § 4. Komisja odbywa posiedzenia i może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji.
  § 5. 1. Komisja podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
  2. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
  § 6. 1. Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
  2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, jej członek powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
  § 7. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
  1) porządek obrad,
  2) imiona i nazwiska uczestników,
  3) podjęte rozstrzygnięcia.
  2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
  3. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
  § 8. 1. Protokół wyników głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzeniu.
  2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się w rubryce 'uwagi' protokołu wyników głosowania.
  3. Uchwały, protokół wyników głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.
  § 9. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom komisji okręgowej oraz komisji wojewódzkiej lub osobom przez nie upoważnionym.
  § 10. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań z komisją okręgową w szczególności w zakresie:
  1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania,
  2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy protokołu, spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych,
  3) przekazania wyników głosowania w obwodzie,
  4) zapewnienia środków łączności oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.
  § 11. Osoby wchodzące w skład komisji legitymują się dokumentem potwierdzającym członkostwo i funkcję pełnione w komisji, podpisanym przez przewodniczącego komisji okręgowej.

  Załącznik nr 4

  WZORY PIECZĘCI KOMISJI WOJEWÓDZKICH, OKRĘGOWYCH I OBWODOWYCH

  Ustala się następujące wzory pieczęci komisji wojewódzkich, okręgowych i obwodowych:
  1) pieczęcią komisji wojewódzkiej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji,
  2) pieczęcią komisji okręgowej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę oraz numer okręgu wyborczego,
  3) pieczęcią komisji obwodowej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

  Załącznik nr 5

  WZÓR WYKAZU OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ

  WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH ...............................................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  ZARZĄDZONYCH
  NA ............................. R.
  1. Wybory do Rad Powiatowych ..................................................................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  zostaną przeprowadzone w następujących okręgach wyborczych:
  1) w powiecie .............................................................................:
  (nazwa powiatu)
  a) okręg wyborczy nr 1, jednomandatowy (dwumandatowy)*), obejmujący obszar gminy ......................; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w ............................................,
  (adres)
  b) okręg wyborczy nr 2, jednomandatowy (dwumandatowy)*), obejmujący obszar gminy .......................; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w .............................................,
  (adres)
  c) ..........................................................................................

  2) w powiecie .............................................................................:
  (nazwa powiatu)
  a) okręg wyborczy nr 3, jednomandatowy (dwumandatowy)*), obejmujący obszar gminy ......................; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w ............................................,
  (adres)
  b) okręg wyborczy nr 4, jednomandatowy (dwumandatowy)*), obejmujący obszar gminy .......................; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w .............................................,
  (adres)
  c) ..........................................................................................

  3) w ............................................................, będącym miastem na prawach powiatu
  (nazwa miasta),
  stanowiącym jednomandatowy okręg wyborczy nr 5, obejmujący obszar tego miasta; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w .............................................;
  (adres)
  Zgodnie z artykułem 24 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)* przedstawiciel wybrany w tym okręgu wejdzie w skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej działającej na obszarze Powiatu ..................................................... ;
  (nazwa powiatu)
  4) w ............................................................, będącym miastem na prawach powiatu
  (nazwa miasta),
  stanowiącym jednomandatowy okręg wyborczy nr 6, obejmujący obszar tego miasta; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w .............................................;
  (adres)
  Zgodnie z uchwałą nr ..../ .... Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej z dnia ............................. r. przedstawiciel wybrany w tym okręgu wejdzie w skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej działającej na obszarze powiatu ..................................................... ;
  (nazwa powiatu)

  5) ..................................................................................................................................... .

  2. Siedziba Komisji Wojewódzkiej znajduje się w ........................................................... .
  (adres)

  Zarząd Izby Rolniczej:
  .......................................................
  (nazwisko imię - imiona , funkcja w Zarządzie)
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................

  *) Niepotrzebne skreślić

  Załącznik nr 6
  WZÓR SPISU CZŁONKÓW IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA
  W OKRĘGU WYBORCZYM (OBWODZIE GŁOSOWANIA)
  Pieczęć nagłówkowa
  urzędu gminy
  SPIS CZŁONKÓW .......................................................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA
  W OKRĘGU WYBORCZYM NR... (OBWÓD GŁOSOWANIA NR...) W............
  Lp.
  Nazwisko i imię
  (imiona) Imię ojca Data urodzenia Miejsce zamieszkania Symbol Potwierdzenie
  otrzymania
  karty do
  głosowania
  Uwagi
  miejscowość,
  ulica
  nr
  domu
  nr
  mieszka-
  nia


  ................................................
  (podpis, z podaniem imienia, nazwiska
  i stanowiska służbowego)
  Uwaga!
  W rubryce 'Symbol' należy zaznaczyć tytuł praw wyborczych:
  'R' - dla podatników podatku rolnego,
  'US' - dla podatników podatku od działów specjalnych produkcji rolnej,
  'RSP' - dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy wnieśli wkład gruntowy do spółdzielni.

  Załącznik nr 7
  WZÓR SPISU PRZEDSTAWICIELI OSÓB PRAWNYCH - CZŁONKÓW IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM (OBWODZIE GŁOSOWANIA)
  Pieczęć nagłówkowa
  urzędu gminy
  SPIS PRZEDSTAWICIELI OSÓB PRAWNYCH - CZŁONKÓW
  ...........................................................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA
  W OKRĘGU WYBORCZYM NR ....... (OBWÓD GŁOSOWANIA NR ....) W .............

  Lp.
  Nazwisko i imię
  (imiona)  Miejsce zamieszkania  Nazwa
  osoby
  prawnej

  Adres
  siedziby
  osoby
  prawnej
  Potwierdzenie
  otrzymania
  karty do
  głosowania
  Uwagi
  miejscowość,
  ulica
  nr
  domu
  nr
  mieszkania  ....................................
  (podpis, z podaniem imienia, nazwiska
  i stanowiska służbowego)


  Załącznik nr 8

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA
  (WZÓR)
  Komisja Okręgowa Nr….
  w ....................................
  (nazwa gminy będącej siedzibą komisji)


  I.*) ................................................................................................................lat ..............,
  (nazwisko i imię-imiona)
  wykształcenie ........................................, zawód ................................................................
  zamieszkały(a) ...................................................................................................................
  (miejscowość, numer domu, gmina)
  zgłaszam swoją kandydaturę w okręgu wyborczym nr ......... w .........................................
  (nazwa gminy)
  do Rady Powiatowej ............................................... w Powiecie .......................................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)


  II.*) .....................................................................................................................................
  (nazwisko i imię-imiona)
  zamieszkały(a) ................................................., dowód osobisty .......................................
  (seria i numer)
  działając z upoważnienia niżej wymienionego(ej) zgłaszam w okręgu wyborczym nr ...
  w ....................................... do Rady Powiatowej ...............................................................
  (nazwa gminy) (nazwa Izby Rolniczej)
  w Powiecie .......................................................................
  (nazwa Powiatu)
  kandydaturę Pana/Pani .................................................................................... lat ............,
  (nazwisko i imię-imiona)
  wykształcenie ....................................................., zawód ...................................................
  zamieszkałego (ej) w ..........................................................................................................
  (miejscowość, nr domu, gmina)

  III.*).....................................................................................................................................
  (nazwisko i imię-imiona)
  zamieszkały(a) w ..........................................., dowód osobisty .........................................
  (seria i numer)

  działając jako przedstawiciel ..............................................................................................
  (nazwa osoby prawnej udzielającej pełnomocnictwa i adres jej siedziby)
  zgłaszam kandydaturę Pana/Pani ...................................................................................
  (nazwisko i imię-imiona)
  wykształcenie ...................................................., zawód ....................................................
  zamieszkałego(ej) ...............................................................................................................
  (miejscowość, nr domu, gmina)
  w okręgu wyborczym nr ... w ............................................................ do Rady Powiatowej
  (nazwa gminy)
  ......................................................... w Powiecie ............................................................. .
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)


  IV. Do zgłoszenia dołączam:
  1) wykaz podpisów ................... członków .................................................. popierających
  (liczba) (nazwa Izby Rolniczej)
  zgłoszenie kandydata,
  2) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
  3)*) upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury,
  4)*) upoważnienie do zgłoszenia kandydata, udzielane przez uprawniony organ osoby prawnej

  .......................................
  (data zgłoszenia i podpis zgłaszającego)
  *) Niepotrzebne skreślić.


  Załącznik nr 9
  WZÓR LISTY OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ
  1. Ustala się następujący wzór listy osób popierających zgłoszenie kandydata na członka rady powiatowej izby rolniczej:

  Lista osób
  popierających zgłoszenie kandydatury Pana (Pani)
  ......................................................................................................
  (nazwisko, imię-imiona)
  w okręgu wyborczym - nr ....... w.........................(nazwa gminy)
  na członka Rady Powiatowej ..................................................... Powiecie ............................................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)

  Lp.  Nazwisko i imię (imiona)  Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i mieszkania)
  Seria i nr dowodu
  osobistego

  Podpis osoby popierającej
  zgłoszenie  2. Część tytułowa listy, zawierająca nazwisko kandydata, powtarzana jest na każdej stronie listy.
  3. Gdy poparcia udziela osoba prawna, w rubryce 'nazwisko i imię (imiona)' należy wpisać nazwę osoby prawnej oraz nazwisko i imię przedstawiciela wskazanego przez władze osoby prawnej. W rubryce 'adres zamieszkania' podaje się adres siedziby osoby prawnej, w rubryce zaś 'seria i numer dowodu osobistego' podaje się serię i numer dowodu osobistego przedstawiciela osoby prawnej. Przedstawiciel osoby prawnej składa swój podpis w ostatniej rubryce listy.
  4. W miejscowościach, w których nie ma ulic, adres zamieszkania może obejmować tylko nazwę wsi i nr posesji, a jeśli nie ma ustalonej numeracji posesji - tylko nazwę wsi.
  5. Nieczytelnie wpisanie danych osoby popierającej zgłoszenie, brak podpisu tej osoby lub pominięcie niektórych danych wskazanych we wzorze albo wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje pominięcie nazwiska osoby, której dotyczy uchybienie, przy ustalaniu liczby osób udzielających poparcia.


  Załącznik nr 10
  WZÓR PROTOKOŁU REJESTRACJI KANDYDATA

  Okręg wyborczy nr ..........
  w ..........................
  (nazwa gminy)

  Protokół rejestracji kandydata


  Komisja Okręgowa Nr ..... w ................................ na posiedzeniu w dniu .......................r.
  po rozpatrzeniu przedłożonych jej dokumentów stwierdza, że dokonane w dniu ................ .................... r. zgłoszenie kandydatury ..............................................................................
  (nazwisko i imię-imiona)
  na członka Rady Powiatowej ......................................... w Powiecie ................................,
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  wybieranego w okręgu nr ......., nastąpiło /nie nastąpiło zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały nr …………… Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia ……………… 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych i na podstawie § 13 ust. 1 tej uchwały postanawia:
  zarejestrować nie zarejestrować w okręgu wyborczym nr ....... w ...............................................................
  (nazwa gminy)
  kandydaturę .................................................. .....................................................................
  (nazwisko i imię-imiona, wiek, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania)
  w wyborach do Rady Powiatowej ........................................w Powiecie ...........................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa powiatu)

  Jeden egzemplarz niniejszego protokołu Komisja przekazuje, jako zawiadomienie o rejestracji / odmowie rejestracji kandydata, Panu/Pani ........................................................................................,
  (nazwisko i imię-imiona)
  zamieszkałemu(ej) ..............................................................................................................
  (dokładny adres)
  dokonującemu(ej) zgłoszenia kandydata.

  Przewodniczący: ......................................................... ..................................
  (nazwisko i imię-imiona) (podpis)
  Zastępca przewodniczącego: ........................................................ ...................................
  Sekretarz: ........................................................ ...................................
  Członkowie:
  1) ........................................................ ..................................
  2) ........................................................ ..................................
  3) ........................................................ ..................................
  4) ........................................................ ..................................

  W załączeniu zgłoszenie wraz z załącznikami.

  (pieczęć komisji)

  Załącznik nr 11
  WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ
  1. W wyborach do rad powiatowych izb rolniczych stosuje się karty do głosowania sporządzone według następującego wzoru:

  Gmina ...............................
  Okręg wyborczy nr ......... jednomandatowy (dwumandatowy)

  Karta do głosowania
  w wyborach
  do Rady Powiatowej .........................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  w Powiecie .........................................
  (nazwa Powiatu)

  Kandydaci na członków Rady Powiatowej ...................................w Powiecie ........................:
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  1. ............................................................................. 
  (nazwisko, imię-imiona)
  2. ............................................................................. 
  3. ............................................................................. 
  4. ............................................................................. 
  5. ............................................................................. 
  6. ............................................................................. 

  Informacja (na karcie do głosowania w okręgu jednomandatowym):
  Głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak 'x' w kratce z prawej strony po nazwisku i imieniu kandydata. Postawienie znaku 'x' w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku 'x' w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  Informacja (na karcie do głosowania w okręgu dwumandatowym):
  Głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak 'x' w kratkach z prawej strony po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku 'x' w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku 'x' w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
  Pieczęć Pieczęć
  komisji obwodowej komisji okręgowej

  2. Nazwiska kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
  3. Karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru białego, rodzajem i wielkością czcionki jednakowymi dla wszystkich kandydatów w danym okręgu wyborczym.
  4. Karty do głosowania mogą mieć format A-6, A-5 lub A-4 w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów. W razie stosowania karty formatu A-4, nazwiska kandydatów mogą być umieszczone w więcej niż jednej pionowej kolumnie. W takim przypadku numerację nazwisk prowadzi się w ramach pionowych kolumn, poczynając od kolumny lewej. Poszczególne kolumny oddziela się na karcie liniami pionowymi.


  Załącznik nr 12
  WZÓR WYKAZU OBWODÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ
  Komisja Okręgowa Nr.......
  w ........................
  (nazwa gminy)

  WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA
  W OKRĘGU WYBORCZYM NR ...... OBEJMUJĄCYM OBSZAR GMINY ........
  W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ ..............................W POWIECIE ......................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ ....................................................


  Nr obwodu
  Granice obwodu głosowania (miejscowości wchodzące w skład obwodu lub miejscowość i ulice)
  Siedziba komisji obwodowej (adres)


  Przewodniczący Komisji Okręgowej
  ……………………………………….
  (imię, nazwisko, podpis)


  Uwaga: Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach komisji obwodowych od godz. 8 00 do 1800. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy w dniach od .......... do .........., w godzinach od ........do ............*)
  ________________
  *) Tekst 'uwagi' należy umieścić na wykazie obwodów głosowania podawanym do publicznej wiadomości.


  Załącznik nr 13

  WZÓR PROTOKOŁU WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

  Okręg wyborczy nr .......... Komisja Obwodowa nr ...........
  w ..................................... w ............................................
  (nazwa gminy) (nazwa miejscowości)

  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ .............................................W POWIECIE ............................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)

  1. Głosowanie w dniu ............................ r. rozpoczęło się o godz. ...........i trwało bez przerwy do godz. ....... .
  2. Liczba członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w obwodzie wyniosła:
  (liczba osób umieszczonych w spisach) ...................
  (liczba)
  3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: ...................
  4. Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
  1) oddano głosów (liczba kart wyjętych z urny) ....................
  w tym: (liczba)
  - głosów nieważnych oddano ....................
  - głosów ważnych oddano ....................
  2) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę
  głosów ważnych:
  a) ................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  b) ................................................................................ ....................
  c) ................................................................................ ....................
  d) ................................................................................ ....................
  ................................................................................ ....................
  ................................................................................ ....................

  5. W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia:
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  6. Uwagi Komisji związane z przebiegiem głosowania:
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
  1) ................................................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona, funkcja w Komisji) (podpis)
  2) ................................................................................................................ ....................
  3) ................................................................................................................ ....................
  4) ................................................................................................................ ....................
  5) ................................................................................................................ ....................
  6) ................................................................................................................ ....................
  7) ................................................................................................................ ....................
  (pieczęć Komisji Obwodowej)

  Załącznik nr 14
  WZÓR PROTOKOŁU WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ

  Okręg wyborczy nr .......... Komisja Okręgowa nr ........
  w ..................................... w ............................................
  (nazwa gminy)

  PROTOKÓŁ
  WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY POWIATOWEJ .......................................... W POWIECIE .......................................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)

  I
  1. Wyniki głosowania w okręgu wyborczym ustalono w dniu ........................... r.
  2. Głosowanie przeprowadzono w ........... obwodach głosowania i na podstawie
  (liczba)
  protokołów głosowania otrzymanych ze wszystkich obwodów/okręgu wyborczym i*) Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:
  1) liczba członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyniosła: (liczba osób umieszczonych w spisach) ...................
  (liczba)
  2) liczba osób, którym wydano karty do głosowania ....................
  3) oddano głosów (liczba kart wyjętych z urny) ....................
  w tym:
  - głosów nieważnych oddano ....................
  - głosów ważnych oddano ....................
  4) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę
  głosów ważnych:
  a) ................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  b) ................................................................................ ....................
  c) ................................................................................ ....................

  II
  1. W okręgu wyborczym wybierano
  - jednego członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej*)
  - dwóch członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej*).
  2. Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza następujący wynik wyborów: **)
  A) Najwięcej głosów ważnych uzyskał kandydat:
  ............................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  który został wybrany do Rady Powiatowej Izby Rolniczej *)

  B) Następujący kandydaci otrzymali w okręgu wyborczym kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Powiatowej Izby Rolniczej:
  1) ................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  2) ................................................................................ ....................

  (C)***) W związku z tym, iż ............ kandydatów otrzymało w okręgu wyborczym
  (liczba)
  największą i równą liczbę głosów ważnych, Komisja przeprowadziła losowanie, w wyniku którego członkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej został:
  ............................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)

  III
  Uwagi: ...............................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

  IV
  Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
  1) ................................................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona, funkcja w Komisji) (podpis)
  2) ................................................................................................................ ....................
  3) ................................................................................................................ ....................
  4) ................................................................................................................ ....................
  5) ................................................................................................................ ....................
  6) ................................................................................................................ ....................
  7) ................................................................................................................ ....................
  (pieczęć Komisji Okręgowej)

  *) Niepotrzebne skreślić.
  **) Wypełnić odpowiednio części (A) lub (B).
  ***) Część (C) wypełnić w wypadku przeprowadzonego losowania, podając zwięźle w rubryce 'Uwagi' jego przebieg.

  Załącznik nr 15
  WZÓR PROTOKOŁU WYNIKÓW WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ
  Komisja Wojewódzka
  w ..............................
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH
  ............................................................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  PRZEPROWADZONYCH W DNIU .......................................... R.
  I
  1. Ustalenia wyników wyborów do rad powiatowych .................................................................. dokonano w dniu ......... .(nazwa Izby Rolniczej)
  na podstawie protokołów wyników głosowania i wyników wyborów otrzymanych od ...................... komisji okręgowych, które ustaliły wyniki wyborów do .............................. (liczba) (liczba)
  rad powiatowych Izby we wszystkich okręgach na obszarze województwa.
  2. Ustalono, że:
  1) w Powiecie ...............................................
  (nazwa Powiatu)
  a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób umieszczonych w spisach) ................... osób,
  b) karty do głosowania wydano ....................... osobom,
  c) oddano głosów (liczba kart wyjętych z urny) .......................,
  w tym:
  - głosów ważnych oddano ....................,
  - głosów nieważnych oddano ...................,
  d) w głosowaniu wzięło udział .............% uprawnionych do głosowania,

  2) w Powiecie ...............................................
  (nazwa Powiatu)
  a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób umieszczonych w spisach) ................... osób,
  b) karty do głosowania wydano ....................... osobom,
  c) oddano głosów (liczba kart wyjętych z urny) .......................,
  w tym:
  - głosów ważnych oddano ....................,
  - głosów nieważnych oddano ...................,
  d) w głosowaniu wzięło udział .............% uprawnionych do głosowania,

  3) w Powiecie ....................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

  3. W poszczególnych okręgach wyborczych otrzymały największą liczbę głosów i zostały wybrane w skład:
  Rady Powiatowej ........................................................... w Powiecie ............................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  następujące osoby:
  a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 - gmina .................................... został(a) wybrany(a) .......................................................................................;
  (nazwisko i imię-imiona)
  - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ................ osoby, a w głosowaniu wzięły udział ................. osoby;
  - frekwencja wyborcza wyniosła ...............%;
  b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2 - gmina ......................................... zostali wybrani:
  - ................................................................................, który(a) otrzymał(a) ......... głosów,
  (nazwisko i imię-imiona)
  - ..............................................................................., który(a) otrzymał(a) ..... głosów;
  (nazwisko i imię-imiona)
  - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ................. osoby, a w głosowaniu wzięły udział ............................osoby;
  - frekwencja wyborcza wyniosła ...........................%.
  c) w jednomandatowym (dwumandatowym) okręgu wyborczym nr 3 .................

  2) Rady Powiatowej ........................................................... w Powiecie ............................
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  następujące osoby:
  a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 - gmina .................................... został(a) wybrany(a) .......................................................................................;
  (nazwisko i imię-imiona)
  - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ................ osoby, a w głosowaniu wzięły udział ................. osoby;
  - frekwencja wyborcza wyniosła ...............%;
  b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2 - gmina ......................................... zostali wybrani:
  - ................................................................................, który(a) otrzymał(a) ......... głosów,
  (nazwisko i imię-imiona)
  - ..............................................................................., który(a) otrzymał(a) ..... głosów;
  (nazwisko i imię-imiona)
  - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ................. osoby, a w głosowaniu wzięły udział ............................osoby;
  - frekwencja wyborcza wyniosła ...........................%.
  c) w jednomandatowym (dwumandatowym) okręgu wyborczym nr 3 .................

  3) ..............................
  II
  Uwagi: ...............................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

  III
  Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
  1) ................................................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona, funkcja w Komisji) (podpis)
  2) ................................................................................................................ ....................
  3) ................................................................................................................ ....................
  4) ................................................................................................................ ....................
  5) ................................................................................................................ ....................
  6) ................................................................................................................ ....................
  7) ................................................................................................................ ....................
  8) ................................................................................................................ ....................
  9) ................................................................................................................ ....................
  10) .............................................................................................................. ....................
  11) .............................................................................................................. ....................

  (pieczęć Komisji Wojewódzkiej)

  Załącznik nr 16
  WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ (DELEGATA NA WALNE ZGROMADZENIE) *
  1. W wyborach przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej (delegata na walne zgromadzenie) stosuje się karty do głosowania sporządzone według następującego wzoru:

  Rada Powiatowa ...............................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  w Powiecie ...............................................
  (nazwa Powiatu)
  Karta do głosowania
  w wyborach
  Przewodniczącego Rady Powiatowej / Delegata na Walne Zgromadzenie .........................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  w Powiecie .........................................
  (nazwa Powiatu)

  Kandydaci na
  przewodniczącego Rady Powiatowej ..................................w Powiecie ............................ :
  (nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  delegata Rady Powiatowej na Walne Zgromadzenie ....................................... :
  (nazwa Izby Rolniczej)
  1. ............................................................................. 
  (nazwisko, imię-imiona)
  2. ............................................................................. 
  3. ............................................................................. 
  4. ............................................................................. 
  5. ............................................................................. 
  6. ............................................................................. 

  Informacja na karcie do głosowania:
  Głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak 'x' w kratce z prawej strony po nazwisku i imieniu kandydata. Postawienie znaku 'x' w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku 'x' w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  Pieczęć Izby Rolniczej Podpisy członków komisji wyborczej:


  2. Nazwiska kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
  3. Karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru białego, rodzajem i wielkością czcionki jednakowymi dla wszystkich kandydatów.
  4. Karty do głosowania mogą mieć format A-6, A-5 lub A-4 w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów. W razie stosowania karty formatu A-4, nazwiska kandydatów mogą być umieszczone w więcej niż jednej pionowej kolumnie. W takim przypadku numerację nazwisk prowadzi się w ramach pionowych kolumn, poczynając od kolumny lewej. Poszczególne kolumny oddziela się na karcie liniami pionowymi.
  * Zgodnie z uchwałą KRIR Nr 9/2010 wybory przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie przeprowadza się odrębnie. Wzór karty do głosowania stosuje się oddzielnie dla każdego głosowania.
  Załącznik nr 17
  WZÓR PROTOKOŁU WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ (DELEGATA NA WALNE ZGROMADZENIE)

  Komisja Wyborcza
  Rady Powiatowej .....................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  w Powiecie ...............................................
  (nazwa Powiatu)

  PROTOKÓŁ
  WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATOWEJ (DELEGATA NA WALNE ZGROMADZENIE) ..........................................................
  (nazwa Izby Rolniczej)
  W POWIECIE ................................................
  (nazwa Powiatu)

  I
  1. Głosowanie w wyborach przewodniczącego/delegata*) Rady Powiatowej .................................................. w Powiecie .........................................../ na Walne nazwa Izby Rolniczej) (nazwa Powiatu)
  Zgromadzenie Izby*) w dniu ............................ r. rozpoczęło się o godz. ...........i trwało bez przerwy do godz. ....... .
  2. Liczba członków Rady Powiatowej uprawnionych do głosowania wyniosła:
  (liczba członków Rady Powiatowej) ...................
  (liczba)
  3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: ...................
  4. Komisja Wyborcza Rady Powiatowej ......................................................... w Powiecie
  (nazwa Izby Rolniczej)
  ........................................... stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone.
  (nazwa Powiatu)
  Po wyjęciu z urny kart Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
  1) oddano głosów (liczba kart wyjętych z urny) ....................
  (liczba
  2) głosów nieważnych oddano ....................
  3) głosów ważnych oddano ....................
  4) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę
  głosów ważnych:
  a) ................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  b) ................................................................................ ....................
  c) ................................................................................ ....................
  d) ................................................................................ ....................
  ................................................................................ ....................
  ................................................................................ ....................

  II
  Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza następujący wynik wyborów: **)
  A) Najwięcej głosów ważnych uzyskał kandydat:
  ............................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  który został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

  B) Najwięcej głosów ważnych uzyskał kandydat:
  ............................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)
  który został wybrany Delegatem Rady Powiatowej na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej.

  (C)***) W związku z tym, iż ............ kandydatów otrzymało największą i równą liczbę
  (liczba)
  głosów ważnych, Komisja przeprowadziła losowanie, w wyniku którego Przewodniczącym/Delegatem*) Rady Powiatowej/na Walne Zgromadzenie*) Izby Rolniczej został:
  ............................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona) (liczba)

  III
  Uwagi: ...............................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

  IV
  Wynik głosowania i wyborów ustaliła Komisja Wyborcza Rady Powiatowej w składzie:

  1) ................................................................................................................ ....................
  (nazwisko i imię-imiona, funkcja w Komisji Wyborczej) (podpis)
  2) ................................................................................................................ ....................
  3) ................................................................................................................ ....................
  4) ................................................................................................................ ....................
  5) ................................................................................................................ ....................


  *) Niepotrzebne skreślić.
  **) Wypełnić odpowiednio części (A) lub (B).
  ***) Część (C) wypełnić w wypadku przeprowadzonego losowania, podając zwięźle w rubryce 'Uwagi' jego przebieg.


  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1341
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 3166 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2015-04-13
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna