(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015 p.n.: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015 p.n.: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  UCHWAŁA Nr VII/ 32 /2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 marca 2015r
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015
  p.n.: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153
  poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r., nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr h17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2015, pod nazwą ,,DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” o wartości: 94 492,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Łączna.

  § 2.

  W celu realizacji projektu Gmina Łączna przeznacza, jako wkład własny środki finansowe
  w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartość kwoty 103 000,00 PLN. Wkład własny wynosi: 9 922,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote zero groszy).

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łączna do realizacji projektu systemowego
  w 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” wynosi w roku 2015 – 94 942,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 9 922,00 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej dla uczestników projektu
  w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.

  W gm. Łączna bezrobocie i związane z nim ubóstwo jest jednym z najczęstszych powodów
  do korzystania z świadczeń z pomocy społecznej.
  W poprzednich latach z GOPS korzystało (dane GOPS Łączna XII 2014r.)
  2014r - 1 030os. w tym 623k, 407m
  2013r – 1 160os. w tym 634k, 526m
  2012r – 1 193os. w tym 675k, 518m

  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gminie Łączna wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej kształtował się następująco:
  31.12.2014r 427 os. w tym 211k, 216m
  31.12.2013r 485 os. w tym 220 k, 265m
  31.12.2012r 468 os w tym 227k, 241m

  Liczba os bezrobotnych w poszczególnych grupach kształtuje się następująco (dane PUP Skarżysko Kam na dn 31.12.2014)
  -liczba os bez doświadczenia zawodowego 89 w tym 51K (57,30%) 38M (42,70%)
  -liczba os bez kwalifikacji zawodowych 148 w tym 75K (50,67%) 73M (49,33%)
  -liczba osób długotrwale bezrobotnych 267 w tym 138K (51,69%) 129M (48,31%)

  Realizacja projektu będzie miała wpływ na rodziny uczestników oraz ich najbliższe otoczenie. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób
  z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny i postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne zostaną objęte wielopłaszczyznowym wsparciem (pomoc finansowa, psychologiczna, doradcy zawodowego, kursy zawodowe itp.), dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczno-materialna.
  3. Cel główny:
  Zwiększenie aktywności zawodowej 8os bezrobotnych (5k 3m) z terenu Gminy Łączna od 01.01.2015r do 31.08.2015r.
  Cele Szczegółowe:
  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 8os (5k 3m) z terenu Gminy Łączna poprzez udział w kursach zawodowych w okresie 01.01.2015r do 31.08.2015r.
  2. Zwiększenie samooceny oraz poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej 8os (5k 3m) z terenu Gminy Łączna w okresie 01.01.2015r do 31.08.2015r.
  3. Pobudzenie postaw przedsiębiorczości poprzez udział w szkoleniach 8os (5k 3m) z terenu Gminy Łączna, w okresie 01.01.2015r do 31.08.2015r.
  4. Poprawa sytuacji społeczno-materialnej 8 rodzin z terenu Gminy Łączna w okresie 01.01.2015r do 31.08.2015r.
  5. Upowszechnienie pracy socjalnej poprzez zawarcie kontraktów socjalnych z 8os (5k 3m) z terenu Gminy Łączna w okresie 01.01.2015r do 31.08.2015r.

  4. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  W projekcie uczestniczyć będą osoby korzystające z pomocy społecznej. Będą to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 osób.
  Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na przełamanie barier mentalnych i odzyskanie wiary we własne możliwości. Pomoże powrócić na rynek pracy. Osoby pozostające bez zatrudnienia są narażone na spadek kwalifikacji i zanikanie umiejętności pracy. Rodzi to konieczność przekwalifikowania się bądź podnoszenia kwalifikacji już posiadanych. Pozostawanie bez pomocy i wsparcia odpowiednich instytucji powoduje degradację psychiczną, która jest związana z utratą poczucia własnej wartości. Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu niezbędne są działania oferujące wszechstronne wsparcie prowadzące do zmiany sytuacji życiowej.

  5. Działania zaplanowane w projekcie:

  36h (6hx6dni) Trening Kompetencji Społecznych szkolenie grupowe o tematyce:
  -zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na jej uruchomienie
  -umiejętności planowania
  -umiejętności interpersonalne
  -zarządzanie czasem
  12h (2dni po 6h) „Szkolenia z doradcą zawodowym” 3-5 2015 szkolenie grupowe o tematyce
  -metody poszukiwania pracy
  -opracowanie CV i listu motywacyjnego
  48h „indywidualne spotkania z psychologiem” m-c 3-5 2015 (6h/os)–celem jest podniesienie samooceny uczestników, zniwelowanie barier psychicznych do podjęcia pracy
  24h „indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym” (3h/os), cel określenie indywidualnych predyspozycji do podjęcia określonego zawodu

  Celem spotkań z doradcą zawodowym jest określenie ścieżki zawodowej każdego uczestnika/czki, co pomoże w wyborze kursów zawodowych.

  Kursy zawodowe będą dopasowane do potrzeb uczestników/czek po konsultacjach z doradcą zawodowym i uwzględnieniu lokalnego rynku pracy.


  Data wprowadzenia: 2015-06-10 0951
  Data upublicznienia: 2015-06-10
  Art. czytany: 1975 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2015-06-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna