(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR IX/35/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015 r.

  w sprawie w sprawie zmian Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  UCHWAŁA NR IX/35/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 maja 2015 r.
  w sprawie w sprawie zmian Statutu
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkk. 9 lit. h, 40 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia
  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi
  zmianami), w związku z art. 2, 9, 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U z 2012r. poz. 406 z póż.
  zm.) i art.2 i art.29 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r.
  poz.642 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, stanowiącym załącznik do
  Uchwały Nr 21/IV/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2005 wprowadza się
  następujące zmiany :
  1) w rozdz. I, w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
  „2. Siedzibą Biblioteki jest budynek w miejscowości Czerwona Górka nr 1 „b”,
  a obszarem jej działania jest Gmina Łączna.”;
  2) w rozdz. II, w § 7 po pkt 9 dodaje się punkty 10 -19 nadając im brzmienie:
  „10. zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjno-sportowych społeczeństwa,
  11. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  12. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
  zainteresowania wiedzą i sztuką,
  13. tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
  14. ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy,
  15. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami
  pozarządowymi w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej,
  16. promocja walorów kulturowych i turystycznych Gminy;
  17. organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,
  18. organizacji konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki,
  19. organizacji wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej.”
  ”;
  3) w rozdz. III,
  - § 9 otrzymuje brzmienie :
  1. Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.
  2. Obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do
  Dyrektora pełni Wójt Gminy.
  3. Do zakresu działania Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością,
  2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
  3) zarządzanie mieniem Biblioteki,
  Id: E732D322-A663-401C-BF47-CFC9D93F7DA3. Podpisany Strona 1
  4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  5) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  6) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.
  4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest
  samodzielnie Dyrektor.
  5. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować
  powstanie zobowiązań finansowych, do skutecznego oświadczenia woli wymagana jest
  kontrasygnata Głównego Księgowego, Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.”
  - § 10 w pkt. 2 wyrazy „Kierownik Biblioteki” zastępuje się s wyrazami „ Dyrektor
  Biblioteki”
  - § 11 wyraz „Kierownik ” zastępuje się wyrazami „ Dyrektor Biblioteki”
  - § 12 pkt. 2 wyrazy „Kierownik Biblioteki” zastępuje się wyrazami „ Dyrektor
  Biblioteki”,
  - § 13 wyraz „Kierownik” zastępuje się wyrazami „ Dyrektor Biblioteki”,
  4) w rozdz. IV,
  - § 17 w pkt. 1 po ppkt e) dodaje się ppkt od f) do ppkt i) o następującej treści:
  „f) świadczeniu usług handlowych (targi, kiermasze, itp.) oraz organizowaniu kursów
  doskonalenia rękodzielniczego, plastycznego, muzycznego, itp.,
  g) prowadzeniu gastronomii.
  h) świadczeniu usług poligraficznych, plastycznych i innych z zakresu kultury.
  i) podejmowanie innej działalności dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej
  Gminy.”.
  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Łącznej.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą
  obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: E732D322-A663-401C-BF47-CFC9D93F7DA3. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr IX/35/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015 roku
  W związku ze zmianą ustaw oraz siedziby Biblioteki Statut Gminnej Biblioteki
  Publicznej w Łącznej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 21/IV/2005 Rady Gminy
  w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2005r. również wymagał aktualizacji.
  Celem ujednolicenia piśmiennictwa w Statucie wprowadzono ustawowe
  pojęcie „Dyrektor” zamiast dotychczas używanego słowa „Kierownik”.
  Celem poszerzenia zakresu działalności jedynej na terenie Gminy instytucji
  kultury zwiększono zakres działań Biblioteki.
  Z uwagi na powyższe znaczące zmiany organizacyjne podjęcie niniejszej
  uchwały jest zasadne, celowe i niezbędne..
  Id: E732D322-A663-401C-BF47-CFC9D93F7DA3. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2015-06-10 1003
  Data upublicznienia: 2015-06-10
  Art. czytany: 2269 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna