(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XII/52/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2015 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1
  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, uchwalonej Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r.
  2. Zmiana Nr 1 obejmuje obszar w granicach obowiązywania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, który wyznacza linia ciągła koloru czarnego, na mapie w skali 1: 10000, stanowiącej załącznik graficzny i integralną część niniejszej Uchwały.
  § 2
  Przedmiotem zmiany o której mowa w § 1 pkt. 1 będzie ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu górniczego z uwzględnieniem decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.03.2014 r. znak: OWS-U.7427.8.2014 r. zatwierdzającej Dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża dewońskich piaskowców kwarcytowych „Bukowa Góra” oraz ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna”, w zakresie wymienionym w art. 15 przytoczonej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do występujących potrzeb.
  § 3
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy


  UZASADNIENIE
  do Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, uchwalonej Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r
  Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak też zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy reguluje. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,(t.j. Dz U. z 2015 r., poz. 199).
  Wg postanowień art. 3 ust. 1 w/w ustawy do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych.
  Zgodnie z jej art.14 ust. 1 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przesądza Rada Gminy w drodze uchwały, określając jego zasięg terytorialny jak też przedmiot ustaleń. Dotyczy to także zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co ma miejsce w danym przypadku .
  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego decyzją znak: OWS-U.7427.8.2014 r. z dnia 27.03.2014 r. zatwierdził Dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża dewońskich piaskowców kwarcytowych „Bukowa Góra” w kategorii B+C1+C2.
  Udokumentowane złoże położone jest w granicach terenu górniczego dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, uchwalony Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r
  Zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również art. 95 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, istnieje obowiązek uwzględnienia w ustaleniach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jak też w miejscowym planie zagospodarowania (jeżeli taki istnieje) udokumentowanych złóż kopalin.
  W danym przypadku projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Łączna, będący w końcowej fazie sporządzania, w swoich ustaleniach uwzględnia udokumentowane przedmiotowe złoże, przewidując na określonych warunkach jego wydobycie w zakresie nie powodującym zwiększenia dotychczas obowiązującego dla kopalni „Bukowa Góra” zasięgu terenu górniczego.
  Kolejnym etapem realizacji wymogów ustawowych jest dokonanie zmiany Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, przez wprowadzenie ustaleń wynikających z powołanej na wstępie decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, jeżeli Rada Gminy Łączna na mocy Uchwały przesądzi o przystąpieniu do jej sporządzenia.


  W danym przypadku dokonana przez Wójta Gminy Łączna analiza wykonana zgodnie
  z wymogami postanowień art. 14 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, wykazała zasadność podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, uchwalonej Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r.
  Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, który stanowi podstawę do podejmowania wszelkich decyzji administracyjnych, umożliwiających prowadzenie przestrzennej polityki na obszarze Gminy, jako jednolitego organizmu społecznego i gospodarczego.
  Miejscowy plan kształtuje ład przestrzenny, który uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno - ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
  Miejscowy plan zapewnia również ochronę praw i interesów obywateli w zagospodarowaniu przestrzeni, jednocześnie gwarantując ochronę interesów ogólnych zarówno wspólnoty samorządowej, jak i państwa.
  Tym celom służyć będzie przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego prawa w zakresie planowania przestrzennego i mającego z nim związek.
  Możliwość uzyskania koncesji warunkowana jest zgodnością planowanej działalności wydobywczej z udokumentowanej części złoża „Bukowa Góra” nie tylko z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna”, ale także z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, w zasięgu którego położone jest złoże, jeżeli taki plan istnieje, co ma miejsce w danym przypadku.
  Zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze, koszty sporządzenia projektu planu miejscowego dla terenu górniczego ponosi Przedsiębiorca – tj. PCC SILICIUM S.A.


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1433
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 2048 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna