A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 lutego 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • ROK 2018
 • UCHWAŁA Nr XLVII/239/2018 Rady Gminy w Łącznej z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania

  UCHWAŁA Nr XLVII/239/2018
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 8 sierpnia 2018r.


  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu nr 10 Występa - gminy Łączna w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łączna.
  UZASADNIENIE
  Do Uchwały Nr XLVII/239/2018
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 8 sierpnia 2018r.

  Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami).
  Zmiana Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w obszarze sołectwa Występa, wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości, w tym ze złożonych wniosków o zmianę sposobu zagospodarowanie terenu. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie zabudowy mieszkaniowej. Aktualizacji wymagają ponadto ustalenia miejscowego planu w zakresie istniejącej zabudowy oraz dopuszczalnych funkcji na tym terenie i doprowadzenie tym samym do zgodności z obowiązującym Studium.
  W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę.
  Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Łączna przeprowadził analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna przyjętego Uchwałą Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r.. Analiza ta wykazała, że przewidywane ustalenia miejscowego planu nie naruszą ustaleń obowiązującego Studium a obszar opracowania zmiany planu pozostaje w zgodzie z przyjętym wieloletnim programem opracowania miejscowych planów.
  Ponadto, przygotowywane zostały materiały geodezyjne oraz ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych.

  Z obszaru opracowania zmiany Nr 6 miejscowego planu został wyłączony teren Zmiany Nr 2 miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28.06.2018r.


  ANALIZA zasadności
  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  1. Podstawa prawna.
  Zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 ze zmianami) przedstawiam analizę zasadności przystąpienia do zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  2. Teren objęty analizą i stan istniejący prawa miejscowego:
  Obszar objęty analizą znajduje się obrębie geodezyjnym sołectwa Występa w granicach administracyjnych sołectwa z wyłączeniem nieruchomości na których obowiązuje Zmiana Nr 2 miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, przyjęta Uchwałą Nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28.06.2018r.

  3. Analiza dotychczas obowiązujących ustaleń planistycznych:
  Dla analizowanego obszaru obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna – przyjęty Uchwałą Nr 8/III/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz, … dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
  Stosownie do art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy Łączna podjęła uchwałę Nr XLIV/215/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 21 maja 2018 r.w sprawie „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Łączna”.
  Zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna, będzie zgodna z wynikami oceny aktualności o której mowa wyżej, gdzie dopuszcza się opracowanie miejscowych planów w granicach administracyjnych sołectw lub ich części. Opracowanie zmiany miejscowego planu w granicy sołectwa Występa zostało wskazane w/w Ocenie aktualności jako działanie pilne i mające być realizowane w pierwszej kolejności.
  Tym samym, realizacja uchwały nie będzie kolidować z wieloletnim programem sporządzania miejscowych planów, który sprecyzowany został w projekcie „Oceny aktualności (…) gminy Łączna”.
  4. Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna:
  Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oceniany jest na podstawie porównania założeń projektu z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna przyjętego uchwałą Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016 r.
  Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego rozmija się i jest niespójne oraz niezgodne z obowiązującym miejscowym planem na obszarze sołectwa Występa (Uchwała Nr 8/III/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 kwietnia 2004 r.), tym samym przewidywane ustalenia zmiany Nr 6 plany w odniesieniu do złożonych wniosków mieszkańców będą zgodne z obowiązującym Studium.
  Celem zapewnienia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium, niezbędne jest opracowanie i uchwalenie zmiany Nr 6 miejscowego planu, uwzględniającego przeznaczenie terenów, w sołectwie Występa, zgodnie z kierunkami rozwoju przestrzennego wskazanymi w obowiązującym Studium.
  5. Zasadność przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
  Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach sołectwa Występa z wyłączeniem obszaru obowiązującej zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, ma na celu określenie sposobu zagospodarowania terenów o funkcjach zgodnych z obowiązującym Studium.
  Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że zasadne jest przystąpienie do sporządzenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach sołectwa Występa.

  6. Niezbędny zakres prac planistycznych:
  Prace planistyczne związane z przygotowaniem projektu planu będą wykonywane zgodnie i obejmowały zakres zgodnie z przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami).
  Przeprowadzone rozeznanie problemów planistycznych wykazało, że przewidywany zakres problematyki planu nie powinien wykroczyć poza określony w art. 15 ust. 2 i w części ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Opracowanie zostanie wykonane w wymaganej ustawowo skali i na podkładach mapowych pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej.

  Procedura planistyczna przewiduje również opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu ora Prognozy skutków finansowych wejścia w życie miejscowego planu.
  Aktualizacji może również wymagać opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru opracowania planu.


  Data wprowadzenia: 2018-08-17 0925
  Data upublicznienia: 2018-08-17
  Art. czytany: 275 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna