(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR XV/72/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
  późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
  uchwały.
  § 2. Zmienia się zapisy § 11 ust 2) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „ §
  11.2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 991 000 zł, w tym: kredyty 991 000
  zł”.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 94338820-D371-4AEE-962D-BF3F39A5E26A. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr XV/72/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  Dochody
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
  ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 0,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od spadków i darowizn, podatku od
  czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
  opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00
  0310 Podatek od nieruchomości 15 000,00
  0320 Podatek rolny -48 000,00
  0330 Podatek leśny 2 000,00
  0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00
  0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00
  0910
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
  i opłat 3 000,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 0,00
  90019
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
  środków z opłat i kar za korzystanie ze
  środowiska 14 800,00
  2020
  Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
  zadania bieące realizowane przez gminę na
  podstawie porozumień z organami administracji
  rządowej 14 800,00
  90095 Pozostała działalność -14 800,00
  2020
  Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
  zadania bieące realizowane przez gminę na
  podstawie porozumień z organami administracji
  rządowej -14 800,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 0,00
  Id: 94338820-D371-4AEE-962D-BF3F39A5E26A. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2016-01-19 1402
  Data upublicznienia: 2016-01-19
  Art. czytany: 2996 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna