(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • Uchwała Nr XVII/82/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 03 marca 2016r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna

  Uchwała Nr XVII/82/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 03 marca 2016r.


  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

  §1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
  Gminy Łączna w wysokości:

  1) 4,58 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

  2) 5,10 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

  3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 1,00 zł. netto/m-c.

  4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu- 5,00 zł netto/m-c

  5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody -5,00zł netto/m-c na odbiorcę.


  § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 9,78zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.
  § 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :

  a) 1,03 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 6,78 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ ścieków odprowadzanych
  do kanalizacji

  2.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości :

  - 4,68 zł ( netto ) + Vat do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji dla pozostałych odbiorców.

  § 4. 1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, ustala się na kwotę
  - 3,55 zł/m³+ Vat.
  2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali , ustala się na kwotę 5,10 zł/m³ + Vat.

  3. Cenę ścieków określoną w §2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę – 3,00 zł/ m³ + Vat.

  4. Cenę ścieków określoną w §2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić pozostali odbiorcy 5,10 zł /m³ + Vat

  §5. Dopłata , o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.
  §6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  §7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.  § 8. Traci moc uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Łączna
  z dnia 03 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  §9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016r.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art.24 ust. 1-7 i 10 oraz art. 20 ust. 1-3 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
  ( Dz.U. z 2015r . poz. 139 z dnia 16 stycznia 2015r.), taryfy obowiązują przez 1 rok. Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2016r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedkłada projekt zatwierdzenia taryf, przedkładając kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich grup odbiorców usług.
  Wójt Gminy Łączna , zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, sprawdził opracowanie taryf i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.  Data wprowadzenia: 2016-03-11 1329
  Data upublicznienia: 2016-03-11
  Art. czytany: 2176 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna