(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XX/97/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 czerwca 2016 r.

  UCHWAŁA NR XX/97/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2015 r. poz., 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
  późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 420 751 zł zgodnie z załącznikiem
  nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 21 876 442,21 zł
  § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 223 249 zł zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 22 532 442,21 zł
  § 3. Aktualizuje się załącznik nr 4, nr 5, nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z
  załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
  „§ 3. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 656 000 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 656 000 zł,
  2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1 662 400 zł, rozchody w wysokości
  1 006 400 zł”.
  § 5. Zmienia się zapisy § 11 ust 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
  „§ 11. ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 656 000 zł , w tym
  a) kredyty 656 000 zł.”.
  § 6. Zmienia się zapisy § 11 ust 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
  „§ 11. 3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 799 400 zł, w tym:
  a) zaciągnięte kredyty 799 400 zł.”.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/97/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 694 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 694 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 694 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA -348 649,00
  75801
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
  samorządu terytorialnego -348 649,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -348 649,00
  852 OPIEKA SPOŁECZNA 0,00
  85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
  85206 Domy pomocy społecznej -6 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat -6 000,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 75 400,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53 000,00
  6660
  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
  wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
  mowa w art. 184 ustawy, pobranycch nienależnie
  lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów
  majątkowych 53 000,00
  90095 Pozostała działalność 22 400,00
  2460
  Środki otrzymane od pozostałych jednostek
  zaliczanych do sektora finansów publicznych na
  realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
  sektora finansów publicznych 22 400,00
  Razem zwiększenie dochodów 420 751,00
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/97/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Wydatki
  Dzi

  Rozdzi
  ał Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA 461,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 461,00
  Dotacje na zadania bieżące 461,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -348 110,00
  80101 Szkoły podstawowe -130 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -80 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -68 390,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -64 390,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -4 000,00
  80104 Przedszkola -39 730,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -39 730,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -57 690,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -50 690,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -7 000,00
  80110 Gimnazja -59 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -59 000,00
  80195 Pozostała działalność 6 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 700,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 000,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 22 400,00
  90095 Pozostała działalność 22 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 400,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
  NARODOWEGO 35 000,00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000,00
  Wydatki majątkowe 35 000,00
  Razem zmniejszenia wydatków -223 249,00
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/97/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy
  2016
  (6+7+9+10)
  dochody własne
  jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i
  pożyczk
  i
  zaciągni
  ęte na
  realizac

  zadania
  pod
  refunda
  cję
  wydatk
  ów
  dotacje
  i
  środki
  pochod
  zące
  z
  innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 010 01010 Modernizacja ujęcia wody
  Czerwona Górka 40 000 40 000 Urząd Gminy
  Łączna
  2. 600 60016 Budowa wiat przystankowych 10 000 10 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016
  Przebudowa drogi gminnej nr
  1516017 w miejscowości
  Czerwona Górka
  670 000 143 091 100 000 426 909 Urząd Gminy
  Łączna
  4. 921 92109 Budowa parkingu na placu byłej
  Szkoły Podstawowej w Zagórzu 35 000 35 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Ogółem 755 000 228 091 100 000 0 0 426 909 x
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/97/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2016 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 1 662 400,00
  I Kredyty i pożyczki 1 455 400,00
  1. Kredyty § 952 1 455 400,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
  pochodzących z budżetu U.E. § 903
  4. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
  4.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona,
  emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  5. Papiery wartościowe ( obligacje) dopuszczone do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny § 931
  6. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  7. Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 207 000,00
  8. Spłata pożyczek udzielonych § 951
  9. Przelewy z rachunku lokat § 994
  10. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 1 006 400,00
  1. Spłaty kredytów § 992 866 581,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z
  podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992 139 819,00
  3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
  środków pochodzących z budżetu U. E § 963
  4. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  4.1
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w
  związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U.e
  § 982
  5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
  6. Udzielone pozyczki § 991
  7. Przelewy na rachunki lokat § 994
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/97/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Dotacje celowe w 2016 roku
  Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania
  Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 900 90001 6210
  'Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków w
  Kamionkach poprzez
  dostawę i montaż urządzeń'
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej w
  Łącznej
  64 000
  2. 010 01010 6210
  Zakup pompy do studni
  głębinowej w miejscowości
  Czerwona Górka
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej w
  Łącznej
  21 000
  3. 921 92195 6300
  Budowa pomnika św. Jana
  Pawła II w Masłowie
  Pierwszym
  Gmina Masłów 3 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 2830
  zorganizowanie wypoczynku
  letniego dla dzieci z rodzin, w
  których występuje problem
  alkoholowy
  wyłoniona w
  drodze konkursu 10 000
  2. 926 92605 2830 zadania z zakresu kultury
  fizycznej i sportu
  wyłoniona w
  drodze konkursu 35 000
  3. 754 75412 2820
  wkład własny na zakup
  ubrań specjalnych z
  dofinansowaniem MSW
  Ochotnicza Straż
  Pożarna w
  Łącznej
  461
  Ogółem 133 461
  Id: 47A0E8E9-789F-4458-A6A3-2FE581E5849B. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2016-07-04 1011
  Data upublicznienia: 2016-07-04
  Art. czytany: 2514 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna