(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXII/43/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXII/43/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  w sprawie :zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2, art.166 ust.1 i ust.4,art.
  173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr
  249, poz.2104 z póżn.zm). Rada Gminy uchwala, co następuje
  § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 28 730 zł, zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 13 830 492,86 zł
  § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 28 730 zł , zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały . Plan wydatków po zmianie wynosi 17 378 392,86 zł
  § 3. Do § 11 uchwały budżetowej dodaje się punkt 8 o brzmieniu ' Upoważnia się wójta do udzielania w roku
  budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 977 000 zł ' .
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXII/43/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem
  13 000,00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków
  i darowizn,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
  lokalnych od osób fizycznych
  13 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 730,00
  80195 Pozostała działalnolnoś ć 15 730,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,
  samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
  15 730,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 28 730,00
  Załącznik nr 2
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXII/43/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem
  13 000,00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków
  i darowizn,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
  lokalnych od osób fizycznych
  13 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 730,00
  80195 Pozostała działalnolnoś ć 15 730,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,
  samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
  15 730,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 28 730,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXII/43/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych
  2 800,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 350,43 39 620,43
  80101 Szkoły podstawowe 16 310,43 22 434,43
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,04
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 122,39
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 438,50
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXII/43/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych
  2 800,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 350,43 39 620,43
  80101 Szkoły podstawowe 16 310,43 22 434,43
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,04
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 122,39
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 438,50
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4260 Zakup energii 14 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 88,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 044,36
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
  kserograficznych
  113,57
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 150,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 860,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00
  80104 Przedszkola 2 110,00 960,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 110,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 730,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 730,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 730,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 730,00
  80195 Pozostała działalnoś ć 15 730,00 146,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 598,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 404,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 228,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 900,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146,00
  80110 Gimnazja 11 200,00 11 200,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 200,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 1 100,00 1 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100,00 1 100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00
  Ogółem 69 450,43 40 720,43
  Ogółem zwiększenia wydatków 28 730,00 zł.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1410
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 3600 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna