(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXIII/51/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 grudnia 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXIII/51/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2, art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184
  ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104
  z póżn.zm). Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 312 294,95 oraz zmniejszenia
  wydatków o kwotę 312 294,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  § 2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
  podstawie porozumień między jst w 2009 r.' -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 302 000,00
  01010 Infrastruktura wodociagowa
  i sanitacyjna wsi`
  302 000,00
  6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst
  oraz związków gmin na dofinansowanie
  zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych
  302 000,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH
  ORGANÓW WŁADZY
  PAŃSTWOWEJ,KONTROLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ
  SĄDOWNICTWA
  1,95 1,95
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy
  państwowej, kontroli i ochrony prawa
  1,95 1,95
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,69
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,26
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1,95
  ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 1 / 4
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 302 000,00
  01010 Infrastruktura wodociagowa
  i sanitacyjna wsi`
  302 000,00
  6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst
  oraz związków gmin na dofinansowanie
  zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych
  302 000,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH
  ORGANÓW WŁADZY
  PAŃSTWOWEJ,KONTROLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ
  SĄDOWNICTWA
  1,95 1,95
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy
  państwowej, kontroli i ochrony prawa
  1,95 1,95
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,69
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,26
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1,95
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 302 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 194 519,13
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 093,75
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 780,59
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 644,79
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
  podstawowych
  14 966,95
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 871,67
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840,18
  4120 Składki na Fundusz Pracy 255,10
  80104 Przedszkola 8 050,59
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 981,98
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 935,32
  4120 Składki na Fundusz Pracy 133,29
  80110 Gimnazja 84 463,33
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 547,60
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 144,89
  ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 2 / 4
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 935,32
  4120 Składki na Fundusz Pracy 133,29
  80110 Gimnazja 84 463,33
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 547,60
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 144,89
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 770,84
  851 OCHRONA ZDROWIA 620,00 620,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 620,00 620,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620,00
  4300 Zakup usług pozostałych 620,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 9 673,00 6 673,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze 3 000,00
  3110 Świadczenia społeczna 3 000,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 6 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 294,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 106,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze
  673,00 673,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
  wynagrodzeń
  117,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 430,00
  85295 Pozostała działalność 0,00 6 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 6 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU
  POLITYKI SPOŁECZNEJ
  3 000,00
  85395 Pozostała działalność 3 000,00
  3119 Świadczenia społeczne 3 000,00
  Ogółem: 312 294,95 312 294,95
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 3 / 4
  Ogółem: 312 294,95 312 294,95
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXIII/51/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  ID: XPQGT-WZHHO-JWLQT-ZBOHD-YVYAF. Podpisany. Strona 4 / 4


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1457
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 3454 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna