(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXV/6/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2010 r.

  UCHWAŁA NR XXXV/6/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 25 lutego 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
  ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1,3,6 i 10 ustawy
  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
  Gminy Łączna w wysokości:
  § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
  Gminy Łączna w wysokośc i - 9,82 zł netto/m³ dla wszystkich grup
  taryfowych.
  § 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych
  gospodarstw domowych w wysokości:
  2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych
  odbiorców w wysokości:
  § 4. Dopłata, o której mowa w § 3. będzie przekazywana na konto
  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w terminie 14 dni od daty
  wystawienia faktury.
  1) 3,85 zł netto/m3 dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw
  domowych
  2) 4,38 zł netto/m3 dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców
  3) stawka miesięc z n e j o pła t y a b o n a m e n t o w e j d l a o d b i o r c ó w
  wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie odczytów wskazań
  wodomierza – 1,00 zł netto/m-c
  4) stawka miesięc z n e j o pła t y a b o n a m e n t o w e j d l a o d b i o r c ó w
  wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu – 3,00 zł
  netto/m-c
  5) Stawka miesięc z n e j o pła t y a b o n a m e n t o w e j d l a o d b i o r c ó w
  wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza
  oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto/m-c na
  odbiorcę.
  a) 1,25 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 7,22 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  a) 7,22 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji ID: MJUSN-QVYTC-AECMF-QWNSD-PKRUE. Podpisany. Strona 1 / 3
  2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych
  odbiorców w wysokości:
  § 4. Dopłata, o której mowa w § 3. będzie przekazywana na konto
  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w terminie 14 dni od daty
  wystawienia faktury.
  § 5. 1. Cenę wody, którą obowiąz a n i są zapłacić odbiorcy
  z indywidualnych gospodarstw domowych, obniża się do kwoty - 2,60 zł/m3+
  VAT
  2. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić
  indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy obniża s ię do
  kwoty - 2,60zł/m3 + VAT.
  § 6. Wykonanie uchwały p o w i e r z a s ię W ó j t o w i G m i n y o r a z
  Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  § 7. Uchwała p o d l e g a o gło s z e n i u w D z i e n n i k u U r zędowym
  Województwa Świętokrzyskiego.
  § 8. Kierownik Zakła d u G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j w Łącznej,
  zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
  Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  § 9. Traci moc uchwała Nr XXV/8/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca
  od 1 kwietnia 2010 r.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
  Dz. U. z 2006 r. Nr. 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez
  1 rok. Ważnoś ć dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2010 r. stąd
  koniecznoś ć zatwierdzenia taryf na kolejny rok. Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf,
  przedkładając szczegółowa kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan,
  uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich
  grup odbiorców usług. Wójt Gminy Łączna, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  sprawdził opracowanie taryfy i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz
  zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod
  względem celowości ich ponoszenia.
  a) 7,22 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  ID: MJUSN-QVYTC-AECMF-QWNSD-PKRUE. Podpisany. Strona 2 / 3
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca
  od 1 kwietnia 2010 r.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
  Dz. U. z 2006 r. Nr. 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez
  1 rok. Ważnoś ć dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2010 r. stąd
  koniecznoś ć zatwierdzenia taryf na kolejny rok. Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf,
  przedkładając szczegółowa kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan,
  uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich
  grup odbiorców usług. Wójt Gminy Łączna, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  sprawdził opracowanie taryfy i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz
  zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod
  względem celowości ich ponoszenia.
  ID: MJUSN-QVYTC-AECMF-QWNSD-PKRUE. Podpisany. Strona 3 / 3


  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1037
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 2661 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna