(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 maja 2013 r.

  dotycząca zmiany w uchwale określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamia


  UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA

  z dnia 20 maja 2013 r.

  dotycząca zmiany w uchwale określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1.

  Zmienia się Uchwałę Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w następujący sposób:

  I. Po § 1, dodaje się § 1a, w następującym brzmieniu: „W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany:
  a) wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki lub worki na zmieszane odpady komunalne;
  b) wyposażyć zarządcę danej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny;
  c) dostarczyć worki do selektywnej zbiórki odpadów, właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarowali prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”
  II. § 4 otrzymuje brzmienie:
  1. W punkcie stacjonarnym selektywnego zbierania odpadów odbiera się następujące odpady komunalne:
  1) baterie i akumulatory,
  2) świetlówki,
  3) odpady biodegradowalne,
  4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  5) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin;
  6) opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych;
  7) odpady wielkogabarytowe;
  8) zużyte opony;
  9) tekstylia i opakowania z tekstyliów;
  10) oleje i tłuszcze,
  11) odpady budowlane - gospodarka odpadami budowlanymi odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami


  2. W zależności od zgłoszonych potrzeb w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być przyjmowane inne odpady wymienione w Regulaminie np. odzież, odpady opakowaniowe.
  3. Dostarczenie odpadów komunalnych do PSZOK nie obejmuje zwrotu poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów transportu tych odpadów.

  III. Anuluje się zapis §5 ust. 3 w zmienianej Uchwale.  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
  Uzasadnienie

  Uchwała w sprawie zmiany regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, związanego z koniecznością dostosowania do Pisma Wojewody Świętokrzyskiego i nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Rade Gminy obowiązek dostosowania uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

  Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, celem dokonania zmian zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.  Data wprowadzenia: 2013-05-22 1523
  Data upublicznienia: 2013-05-22
  Art. czytany: 2186 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna