(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  UCHWAŁA NR XIV/63/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
  o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn.zm.)
  uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łączna w
  wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów i
  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała NR V/23/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. 2007r. oraz Uchwała Nr XII/55/2015 Rady
  Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r.
  2. Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek
  bankowy Urzędu Gminy.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.
  § 5. Traci moc uchwała NR XII/106/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada
  2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ,nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów
  prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
  Id: E8213D6D-AF29-4197-9F4A-97BFCB63074C. Podpisany Strona 1
  członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
  wydanie specjalne.
  Id: E8213D6D-AF29-4197-9F4A-97BFCB63074C. Podpisany Strona 2
  Załącznik do Uchwały Nr XIV/63/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  WYSOKOŚĆ
  STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł. od 1m² powierzchni;
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
  jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 od 1ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł. od 1m²powierzchni;
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
  października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla
  których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
  zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
  w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,- zł od 1 m2 powierzchni;
  2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,40 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej ;
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,- zł. od 1 m²
  powierzchni użytkowej ;
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
  materiałem siewnym – 10,68zł. od 1m² powierzchni użytkowej;
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
  działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł. od
  1 m2 powierzchni użytkowej;
  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł. od 1m²powierzchni
  użytkowej;
  3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7.
  Id: E8213D6D-AF29-4197-9F4A-97BFCB63074C. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy
  posiada kompetencje do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, pod warunkiem, że
  na 2016 rok nie przekroczą one górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra
  Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. (M.P z dnia 19.08.2015r., poz.735).
  Uchwała na 2016 rok dostosowuje się również do najnowszych zmian w ustawie o podatkach
  i opłatach lokalnych, m.in.:
  - zapis „grunty pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych”
  - otrzymuje nowe brzmienie: „grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
  powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych”;
  - wprowadza się nową stawkę w wysokości 3 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów
  „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
  9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których
  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
  mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
  te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
  upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
  budowlanego”.
  Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1359
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 2177 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna