(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR XIV/67/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
  późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 196 630 zł zgodnie z
  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi
  17 329 356,18 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 287 630 zł zgodnie z
  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi
  17 538 356,18 zł.
  § 3. Zmienia się zapisy § 3 do uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „§ 3.1
  Deficyt budżetu gminy w wysokości 209 000 zł, który zostanie pokryty przychodami
  pochodzącymi z kredytów w kwocie 209 000 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 1 403 000 zł, rozchody w wysokości 1 194 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
  § 4. Zmienia się zapisy § 11 ust 2) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „ §
  11.2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 194 000 zł, w tym: kredyty 1 194 000
  zł”.
  § 5. Zmienia się zapisy § 11 ust 4) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „ §
  11.4) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 209 000
  zł, w tym : kredyty 209 000 zł.”.
  § 6. Aktualizuje się załącznik Nr 6 , Nr 12, Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z
  załącznikiem Nr 3, Nr 4 , Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  Dochody
  Dzia
  ł
  Rozd
  ział § Treść Kwota dochodów
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00
  0770
  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
  własności oraz prawa użytkowania
  wieczystego nieruchomości
  150 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 830,00
  75801
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla
  jednostek samorządu terytorialnego
  31 830,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 830,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I
  OCHRONA ŚRODOWISKA
  14 800,00
  90095 Pozostała działalność 14 800,00
  2020
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na zadania bieżące realizowane przez gminę na
  podstwie porozumień z ogranami administracji
  rządowej
  14 800,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 196 630,00
  Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 700,00
  60016 Drogi publiczne gminne 24 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 700,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -20 000,00
  75702
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
  pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -20 000,00
  Wydatki na obsługę długu -20 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 286 130,00
  80101 Szkoły podstawowe 226 790,00
  Dotacje na zadania bieżące -25 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 590,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 100,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60 100,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 210,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 210,00
  80104 Przedszkola 4 310,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 310,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -2 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -2 600,00
  80110 Gimnazja 48 420,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48 420,00
  80195 Pozostała działalność 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA -9 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej -9 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9 000,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 5 800,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -9 000,00
  Wydatki majątkowe -9 000,00
  90019
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
  środków i opłat z karza korzystanie ze środowiska 14 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 800,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 287 630,00
  Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/67/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.Przychody i rozchody
  budżetu w 2015 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2015 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 1 403 000,00
  I Kredyty i pożyczki 1 200 000,00
  1. Kredyty § 952 1 200 000,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z
  podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z
  budżetu U.E.
  § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem
  środków pochodzących z budżetu U.E.
  § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność
  jest ograniczona
  § 931
  3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność
  jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową
  zawartą z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 203 000,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 1 194 000,00
  1. Spłaty kredytów § 992 1 194 000,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem
  umowy z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U. E
  § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest
  ograniczona
  § 982
  2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest
  ograniczona w związku z zawarciem umowy z
  podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z
  budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do
  obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których
  istnieje płynny rynek wtórny.
  § 982
  Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/67/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  Dotacje celowe w 2015 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy drogi
  powiatowej w miejscowości Występa 375 000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
  inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych jako
  wkład własny na realizację projektu pn.'Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i
  montaż urzadzeń'.
  41 000
  3. 900 90001 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
  inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -
  zakup pompy na przepompownię ścieków w Kamionkach
  8 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 wyłoniona w drodze
  konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w
  których występuje problem alkoholowy 10 000
  2. 926 92605 wyłoniona w drodze
  konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Ogółem 469 000,00
  Id: 39C878D2-0254-4921-BF62-50874E88C8F2. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/67/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  Dotacje podmiotowe w 2015 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
  dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury -
  biblioteka gminna w Łącznej
  pokrycie kosztów
  działalności 140 000
  II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju
  Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 375 000
  Ogółem 515 000
  Id:


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1406
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 2887 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna