(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • U C H W A Ł A Nr XVI/76/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2016 rok.

  U C H W A Ł A Nr XVI/76/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 05 lutego 2016r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2016 rok.
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :
  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  Załącznik do uchwały Nr XVI/76/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016
  Plan Pracy Rady Gminy Łączna
  na 2016 rok
  1. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy.
  2. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
  4. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie w roku 2015.
  5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości.
  6. Promocja gminy, imprezy gminne, dożynki itp.
  7. Gospodarka wodno-ściekowa, kolejny etap budowy kanalizacji.
  8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016roku.
  9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  10. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizacja programów z dofinansowaniem unijnym.
  11. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
  12. Działania w kierunku zmian planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
  13. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu na wniosek Wójta Gminy.
  14. Sprawy różne wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.
  15. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
  16. Podsumowanie pracy Rady Gminy w 2016 roku.


  Data wprowadzenia: 2016-02-11 1403
  Data upublicznienia: 2016-02-11
  Art. czytany: 1887 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2016-02-11
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna