(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XVI/79/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 05 lutego 2016 r.

  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”

  UCHWAŁA NR XVI/79/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 05 lutego 2016 r.


  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”

  Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1. Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady Gminy

  UZASADNIENIE
  Niniejszy Program został sporządzony na zlecenie Gminy Łączna w celu aktualizacji poprzedniej wersji dokumentu z 2011 r. pod nazwą „Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
  Do opracowania aktualizacji „Programu…” posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wykonanej w 2015 r. na terenie gminy. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łączna miała za zadanie: obliczenie powierzchni dachów, na których znajdował się azbest, oszacowanie ilości azbestu magazynowanego na posesjach mieszkańców, określenie obecnego stopnia pilności usuwania tych wyrobów, sprawdzenie danych własnościowych nieruchomości, na terenie których znajdował się azbest.
  Inwentaryzację przeprowadzono wg ogólnie obowiązującej metodyki poprzez wykonanie wizyt terenowych i dokonanie tzw. „spisu z natury” ilości i stanu wyrobów azbestowych. W trakcie każdej wizyty został przeprowadzony wywiad w celu zlokalizowania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości.
  Dodatkowo, zgodnie z nowymi wymogami odnośnie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenach gmin, przy użyciu odpowiednich programów przeznaczonych do analizy przestrzennej danych (GIS), utworzono warstwę obrysów obiektów umożliwiającą eksport wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do formatu *.shp i *.pdf. Warstwa taka obrazuje rozmieszczenie obiektów na terenie gminy, a przypisane do każdego obiektu atrybuty takie jak: nr TERYT, nr obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, ilość wyrobów zawierających azbest, informacja o wyrobie zmagazynowanym, pozwalają na dokładne jego scharakteryzowanie.
  Zapisy projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032” uwzględniają przepisy prawne oraz wskazania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Przy spełnieniu wszystkich wytycznych i wymagań uwzględnionych w regulacjach prawnych, realizacja działań projektu programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, prowadzić będzie natomiast do wyeliminowania źródeł zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Niewielkie uciążliwości będą miały charakter przejściowy i zostaną wyeliminowane po zakończeniu realizacji zadań.


  Data wprowadzenia: 2016-02-11 1412
  Data upublicznienia: 2016-02-11
  Art. czytany: 1675 razy

  » PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁĄCZNA NA LATA 2015-2032 - rozmiar: 3425311 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2016-02-11
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna