(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejsco
A» Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna”
A» Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp: Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna
A» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
A» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna
 • Rewitalizacja
 • Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023”

  Uchwała Nr XXVI/130/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 grudnia 2016

  w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna
  na lata 2016-2023”
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gmina Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Przyjmuje się „Program Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie
  Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kryzysowych na terenie Gminy Łączna w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidzianych w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.

  Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

  Program Rewitalizacji uwzględnia m.in. zmianę krajowych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów strategicznych oraz propozycje mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji.

  Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Gmina Łączna wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie konieczności lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Obie instytucje uzgodniły brak konieczności sporządzania takiej oceny (Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach znak pisma: NZ.9022.5.183.2016.; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach znak pisma: WPN-II.410.267.2016.MO).

  W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.


  Treść Programu w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2017-01-12 0829
  Data upublicznienia: 2017-01-12
  Art. czytany: 2853 razy

  » Program Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023 Maj – - rozmiar: 5026686 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Natasza Cierpisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek, środa, piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna