(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • Uchwała Nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”

  Uchwała Nr XXXIII/164/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 lipca 2017
  w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”
  Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 6a ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1
  Przyjmuje się aktualizację „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2
  „Program Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016 – 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie:
  Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kryzysowych na terenie Gminy Łączna w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidziany w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.
  Program Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023 został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Departamentu Polityki Regionalnej celem jego oceny i zaopiniowania pod względem zgodności z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Gmina Łączna otrzymała opinię z której wynikało iż należy dokonać korekty programu w zakresie: diagnozy, zasięgu obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego, uzupełnienia wskaźników monitorujących wdrażanie dokumentu. W związku z powyższym w dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
   Uzupełniono diagnozę podobszarów rewitalizacji str. 52-88. Diagnoza zawiera analizę wszystkich sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno – przestrzennej i technicznej.
   Na podstawie diagnozy zawartej w rozdziale 2 wyznaczono granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na stronach 47-51 wskazano obszar zdegradowany na którym występują negatywne zjawiska (m.in. wstawiono mapę obrazującą obszar). Na str. 51 wyznaczono podobszary rewitalizacji. Lokalizacja podobszarów rewitalizacji została przedstawiona w rozdziale nr 5.
   W rozdziale System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu dodano tabelę z podstawowymi wskaźnikami monitoringu wdrażania Programu Rewitalizacji.
   W dokumencie zmieniono nazewnictwo obszar rewitalizacji 1,2 … na podobszar rewitalizacji 1, 2….
  Pozostałe elementy dokumentu pozostały niezmienione. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.

  Program Rewitalizacji w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2017-08-04 0922
  Data upublicznienia: 2017-08-04
  Art. czytany: 3423 razy

  » Program Rewitalizacji (aktualizacja )dla Gminy Łączna na lata 2016-2023 - rozmiar: 8027228 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2017-08-04
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna