(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/190/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  UCHWAŁA Nr XXXIX/190/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2017

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3), art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1257 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi trzech radnych Gminy Łączna , w sprawie wykonania inwestycji kanalizacji na odcinku Gózd-Łączna i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Dnia 15 listopada 2017r, do Rady Gminy Łączna wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące spostrzeżeń radnych Gminy Łączna odnośnie funkcjonowania gminy.
  Cztery spośród 10 spostrzeżeń, dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski przekazał powyższe punkty Radzie Gminy Łączna, według właściwości do załatwienia.

  W oparciu o przedstawione dokumenty a także wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy ustalono, co następuje.
  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zatem zgodnie z powyższym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu bud.) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”, Wójt Gminy Łączna umieścił zapis: „Wszystkie użyte nazwy handlowe firm wyrobów materiałów, określonych dostawców w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla oferenta w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego, jakościowego oraz eksploatacyjnego. Dopuszcza się użycia materiałów, produktów i urządzeń równoważnych, których parametry techniczne nie odbiegają od zaprojektowanych i docelowo spełniają funkcję użytkową”.
  Należy również mieć na uwadze, że sformułowanie „lub równoważny” – przy czym „równoważny” nie oznacza „identyczny” czy „tożsamy”, ale bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych.
  Dodatkowo wskazać należy, że dany produkt nie musi być wprost nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić, wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt.


  W trakcie wykonywania rzeczonej inwestycji jeden z mieszkańców wycofał swoją uprzednią zgodę na lokalizację przepompowni w obrębie własnej nieruchomości. W celu zrealizowania zadania w całości, inwestor zmuszony został do przeprojektowania fragmentu kanału sanitarnego, co wykonał i o fakcie poinformował Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako organ współfinansujący zadanie. Zmiana ta została wykonana zgodnie z obowiązującym prawem.
  W świetle obowiązujących przepisów ww. inwestycja została wykonana prawidłowo, co zostało potwierdzone m.in. odpowiednimi wpisami przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy, w Protokole odbioru końcowego, jak również Raporcie z czynności kontrolnych Instytucji finansującej zadanie.

  W związku z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.  Data wprowadzenia: 2018-01-15 1115
  Data upublicznienia: 2018-01-15
  Art. czytany: 2245 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna