(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
A» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
A» Petycja z dnia 18.11.22r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka, gmina Łączna.

  Zamawiający: Gmina Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna, Polska
  NIP: 663 18 67 303
  REGON: 291010180
  Tel: +48 41 25 48 960
  Fax: +48 41 25 48 977
  http://www.uglaczna.bip.doc.pl/
  [email protected]


  Gmina Łączna zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka.
  Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach:
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. Modernizacja Infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” .

  Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-9
  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45.11.27.23-9
  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

  I. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
  Projekt zakłada budowę placu zabaw o kształcie wieloboku. W obrębie placu zlokalizowane zostaną urządzenia do zabawy, a także ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Nawierzchnia będzie zróżnicowana w zależności od strefy funkcjonalnej. W miejscu lokalizacji urządzeń wymagających
  bezpiecznej strefy amortyzującej upadki będzie to piasek, przy pozostałych urządzeniach trawa.

  Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia:
  1. Balans
  2. Przeplotnia
  3. Równoważnia
  4. Zestaw rekreacyjno-gimnastyczny
  5. Przeplotnia podwójna
  6. Ławki pochylnie
  7. Słupy linowe + liany
  8. Karuzela
  9. Bal pochyły
  10. Huśtawka podwójna
  11. Kamienny stół do tenisa stołowego
  12. Zestaw pociąg
  13. Ścianka wspinaczkowa
  14. Drążek gimnastyczny potrójny
  15. Bujak 2 kpl
  16. Piaskownica
  17. Zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć, np. altana
  18. Ławka z oparciem 2 kpl
  19. Ławka bez oparcia 3 kpl
  20. Stolik z drewna
  21. Kosz na śmieci 2 kpl
  22. Regulamin zielonej Sali gimnastycznej


  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego zapytania.
  Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchnię należy fundamentować i instalować zgodnie z normami PN-EN 1176/2009, PN-EN 1177/2009 oraz zaleceniami producenta i kartami technicznymi. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw wraz z
  nawierzchnią muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

  UWAGA! W załączniku do zapytania ” Dokumentacja projektowa Zamawiający przedstawił przykładowy wygląd oraz parametry w jakich należy utrzymać elementy wyposażenia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach jak również zmianę w wyglądzie, kolorystyce elementów wyposażenia.
  Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych', gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma równe lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe oraz atest.

  Wszystkie zestawy powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany zestaw nie może być wcześniej używana. Wszystkie zestawy powinny zawierać atesty, certyfikaty itp..

  Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych zestawów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem i montażem na koszt własny.

  II. Podwykonawstwo
  Zamówienie może być realizowane przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom mogą być powierzone wszystkie elementy wyszczególnione w ofercie.

  III. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2019 r.

  IV. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe

  V. Okres gwarancji: 36 miesięcy  VI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
  Krzysztof Pastuszka 41 25 48 973
  Sylwia Jaworska 41 25 48 964
  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:30 w siedzibie Zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz.

  VII. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium: cena – 100%
  Cenę za przedmiot Zamówienia Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie z wyodrębnianiem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia.

  VIII. KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia) ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
  1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia
  2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  IX. Miejsce sposób i termin składania ofert
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do zapytania i złożyć do dnia 05 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (sekretariat), bądź przesłać w formie
  zeskanowanego dokumentu na w/w adres e-mail bądź pocztą na w/w adres.

  Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji.
  Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres Zamawiającego. Zmiany zostaną dołączone do oferty.
  X. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
  XI. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
  a) Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania.
  b) Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
  c) Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
  d) Są niezgodne z przepisami prawa.
  e) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
  O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.


  Data wprowadzenia: 2019-07-19 1319
  Data upublicznienia: 2019-07-19
  Art. czytany: 1546 razy

  » Załączniki - rozmiar: 2565388 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna