(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN dla Gminy Łączna”.

  W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie
  z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
  z wyjaśnieniami:

  Pytanie 1

  I. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów przyszłej umowy kredytowej poprzez wprowadzenie zapisów w następującym brzmieniu:
  1) . Rozdział XVI pkt 15 SIWZ:
  „ 1. Z tytułu wykorzystania kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki.
  2. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalonej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
  2) Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
  3) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  3. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi…% plus marża Banku wynosi….p.p; oprocentowanie kredytu wynosi …..% w skali roku.
  4. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i spłacane co kwartał w terminach określonych w harmonogramie spłaty.
  5. Zmiana oprocentowania , wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
  6. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym, Bank zawiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu.
  7. Zleceniodawca oświadcza , że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i zrozumiała, a informacje o wysokości stawek WIBOR 3 dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania go o zmianie oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3M, jednocześnie Zleceniodawca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania go o zmianie oprocentowania”.

  Odpowiedź:
  Tak, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do przyszłej umowy kredytowej w treściach zaproponowanych powyżej.

  Pytanie 2
  Rozdział XVI pkt. 18 w powiązaniu z pkt 21 ppkt 4) SIWZ:
  Prosimy o doprecyzowanie zapisów w/w punktu mówiącego o możliwości spłaty kredytu w innych terminach , np. przesunięciu spłaty raty z danego roku na rok następny. Czy chodzi tylko o przesunięcie terminu spłaty raty kredytu nie powodujące wydłużenia okresu kredytowania? W jakich sytuacjach, kwotach i terminach może nastąpić przesunięcie spłaty raty kredytu?. Czy zmiana następować będzie wyłącznie po dochowaniu wszystkich warunków, tj. uzyskaniu aprobaty obu stron umowy, wyrażenie zgody przez Bank i zawarciu aneksu do umowy oraz podjęcie uchwały przez Radę Gminy, itp.
  Odpowiedź:
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu w przypadku niespełnienia w danym roku kalendarzowym warunków zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych ( np. przesunięcie spłaty jednej lub dwóch rat danego roku na rok następny)
  z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie zgodnie z zapisami rozdziału XVI
  pkt 21,ppkt 4 SIWZ.
  Przesunięcie spłat rat kredytu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania.


  Data wprowadzenia: 2019-11-25 1140
  Data upublicznienia: 2019-11-25
  Art. czytany: 1617 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna