(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
A» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
A» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
A» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
A» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Przetargi
 • 2021
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

  Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Dostawy
  Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Łącznej
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
  1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Łącznej
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d270710-1458-11ec-b885-f28f91688073
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295691/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 10:21
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295691/01 z dnia 2021-12-02
  2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
  2.12.) Nazwa projektu lub programu:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
  zamiarze zawarcia umowy: Tak
  2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177982/01
  SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
  3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
  podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.) Numer referencyjny: T.271.1.2021
  4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.3.) Wartość zamówienia: 670000,00 PLN
  4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem
  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
  Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
  a) ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z zm.) wraz z przepisami
  wykonawczymi do ustawy,
  b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
  sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
  zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
  użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),
  c) rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
  Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i
  używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
  Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
  Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji
  Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019, poz. 594)
  d) norm: PN-EN 1846-1 „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”.
  4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie
  4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
  34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych
  35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
  SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295691/01 z dnia 2021-12-02
  2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
  5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
  Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
  SEKCJA VI OFERTY
  6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
  6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
  6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
  zamawiającego: 0
  6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
  6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
  0
  6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
  6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 797040,00 PLN
  6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 836400,00 PLN
  6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 797040,00 PLN
  6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
  6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
  SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
  zamówienia: Nie
  7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
  7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOTO-TRUCK Sp. z o.o
  7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657 294 22 26
  7.3.3) Ulica: ul. Ściegiennego 270
  7.3.4) Miejscowość: Kielce
  7.3.5) Kod pocztowy: 25-116
  7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
  7.3.7.) Kraj: Polska
  7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
  Nie
  SEKCJA VIII UMOWA
  8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-28
  8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 797040,00 PLN
  8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295691/01 z dnia 2021-12-02
  2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy


  Data wprowadzenia: 2021-12-02 1025
  Data upublicznienia: 2021-12-02
  Art. czytany: 278 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna