(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • U C H W A Ł A Nr XXXIV/205/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 7 marca 2022r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2022 rok

  U C H W A Ł A Nr XXXIV/205/2022
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 7 marca 2022r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2022 rok

  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) i § 16 ust. 1 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2018r. poz. 3382) uchwala się, co następuje:

  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy Łączna Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  W związku z powyższym i rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  Załącznik do uchwały Nr XXXIV/205/2022
  Rady Gminy Łączna z dnia 7 marca 2022r.

  Plan Pracy Rady Gminy Łączna

  1. Zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
  2. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie za 2021 rok.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia, zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gminnych.
  5. Promocja gminy, uroczystości gminne, dożynki itp.
  6. Gospodarka wodno-ściekowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków.
  7. Działania w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
  8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy.
  10. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
  11. Inne sprawy wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.
  Data wprowadzenia: 2022-03-15 0817
  Data upublicznienia: 2022-03-15
  Art. czytany: 803 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna