(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Przetargi
 • 2022r.
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

  Czerwona Górka, dnia 11.08.2022.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa zamówienia:

  „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

  Zamawiający:

  Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

  M BUD Zbigniew Odrzywolski, Występa 45A, 26-140

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).
  Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SWZ.

  Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
  i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

  Oferta najkorzystniejsza:

  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów uzyskanych łącznie

  1 M BUD Zbigniew Odrzywolski
  Występa 45A, 26-140 60 40 100


  Oferty odrzucone:
  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów uzyskanych łącznie

  2 Europrofil Grzegorz Zimnicki Ofertę odrzucono
  3 Zakład Remontowo-Budowlany IZOL-BUD Dariusz Domasko Ofertę odrzucono

  W prowadzonym postępowaniu złożone zostało trzy oferty w tym jedna prawidłowo, dwie na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) podlegały odrzuceniu. Ww. oferty nie zostały złożone w sposób właściwy z zapisami SWZ opisanymi w rozdziale XV pkt.2. Przedmiotowe oferty zostały wysłane poprzez miniPortal na niewłaściwy adres skrzynki ePUAP. W związku z powyższym oferty firm Europrofil oraz Zakład Remontowo-Budowlany IZOL-BUD w myśl przytoczonego przepisu Ustawy Pzp. zostały odrzucone.


  Data wprowadzenia: 2022-08-11 1340
  Data upublicznienia: 2022-08-11
  Art. czytany: 334 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2022-08-11
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna