(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2005r.
 • Ogłoszenie o przetargu

  Pożytek publiczny

  Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  na terenie Gminy Łączna

  na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza

  OTWARTY KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  NA TERENIE GMINY ŁĄCZNA
  W ROKU 2005

  I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1. organizacje pozarządowe;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  II. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku.

  III. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
  1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży
  z terenu Gminy Łączna;
  2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych
  o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
  3. Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy.

  IV. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy).
  W roku 2004 udzielono wsparcia na realizację niniejszych zadań w kwocie 25.000 zł.

  V. Terminy składania ofert:
  Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. Nr 193,poz. 1891/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej (pok. 1) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 15 maja 2005r.
  Do oferty należy dołączyć:
   aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia)
   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004r.
   statut podmiotu

  W przypadku ULKS należy dołączyć odpis zawiadomienia właściwego Starosty o wpisaniu do rejestru.
  Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
   zgodność oferty z warunkami konkursowymi
   merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposoby promocji zadania i popularyzacji sportu)
   możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska)
   ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych)
   dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta
   ilość uczestników i beneficjentów zadania
   zasięg przedsięwzięcia.

  O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie.
  Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

  Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łącznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej (pod adresem: www.uglaczna.bip.doc.pl), na łamach „Echa Dnia” oraz przesłane pocztą do zainteresowanych.


  Szczegółowych informacji udziela pani Marianna Ślusarczyk – inspektor ds. rolnictwa, sportu i kultury Urzędu Gminy w Łącznej, pok.6, tel. 25 - 48 - 964

  Wójt Gminy
  Andrzej Ślusarczyk
  Łączna dn. 12.04.2005r.  Data wprowadzenia: 2005-04-12 1148
  Data upublicznienia: 2005-04-12
  Art. czytany: 4840 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2005-04-12
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna