(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała nr 37/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 r

  Uchwała nr 37/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 r


  Uchwała nr 37/VI/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2006 r.
  w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty


  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


  § 1
  Utworzyć z dniem 1 lipca 2006r. w jednostkach organizacyjnych oświaty wydzielony rachunek dochodów własnych, na którym jednostka będzie mogła gromadzić dochody pochodzące z następujących źródeł:

  1. Odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych,
  2. Wpłat fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań,
  3. Opłat za zorganizowanie narad, kursów i sympozjów,
  4. Opłat za zorganizowanie zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
  5. wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych (w czasie wolnym od zajęć programowych) oraz innych pomieszczeń.

  § 2
  1. Korzystanie ze stołówki ma charakter odpłatny. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły, przedszkola, w której funkcjonuje stołówka,
  2. Opłata za wyżywienie uczniów jest równa kosztom surowców użytych do przygotowania posiłków,
  3. Opłata za wyżywienie pracowników jednostek organizacyjnych oświaty uwzględnia pełne koszty osobowe i rzeczowe związane z przygotowaniem posiłków
  4. Podstawą wyliczenia kosztów przygotowania posiłków są koszty wymienione w ust 3 zł za ostatnie 3 miesiące funkcjonowania stołówki.
  §3
  Dochody własne jednostki będą przeznaczane, odpowiednio do jej działalności, na następujące cele:

  1. Wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów, środków czystości, wyposażenia, książek, usług remontowych,
  2. Wydatki dotyczące zakupu usług pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywozu śmieci, usług pralniczych, usług mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,
  3. Opłaty za wynajem sal,
  4. Wydatki dotyczące zakupu energii i usług internetowych,
  5. Wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników Zespołu w związku z zadaniami wykonywanymi przez jednostkę,
  6. Opłaty za usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku,
  7. Opłaty i prowizje bankowe,
  8. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych.

  § 4
  W przypadku braku środków na pokrycie prowizji bankowej, opłata za prowadzenie rachunku bankowego będzie refundowana z budżetu jednostki przy której utworzono rachunek dochodów własnych.

  § 5
  Jednostki organizacyjne, które będą mogły utworzyć rachunek dochodów własnych w myśl niniejszej uchwały są:
  1. Gimnazjum w Zaleziance
  2. Szkoła Podstawowa w Łącznej
  3. Szkoła Podstawowa w Klonowie
  4. Szkoła Podstawowa w Zaleziance
  5. Zespół Szkół w Goździe.

  § 6
  Nadwyżka środków obrotowych na dzień 31 grudnia podlegać będzie odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Gminy .

  § 7
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych oświaty.


  § 8
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 lipca 2006 r.


  U Z A S A D N I E N I E

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) i postanowieniami art. 241 ust.1 ww. ustawy z dniem wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych utraciły moc prawną akty normatywne o charakterze wewnętrznym i akty prawa miejscowego, gdyż do dnia 30 czerwca 2006 r. przedłużono jedynie moc obowiązującą przepisów wykonawczych. Uchwały organów stanowiących i decyzje dysponentów podjęte w 2005 r. w sprawie dochodów własnych straciły moc z dniem 1 stycznia 2006 r.
  W związku z powyższym celowym i zasadnym było podjęcie niniejszej uchwały.  Data wprowadzenia: 2006-10-16 1306
  Data upublicznienia: 2006-10-16
  Art. czytany: 2760 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna