(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXX/31/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 16 września 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXX/31/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 16 września 2009 r.
  w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna
  Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą
  „ MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
  WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
  Na podstawie art. 15 ust 1 i art. 18. ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 późn. zmianami), oraz art. 15 ust 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 marca
  2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
  Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Przyjmuje się dodatkową składkę członkowską gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
  Działania Wokół Łysej Góry” na realizację projektu w latach 2009 – 2010 współfinansowanego przez EFRR pod
  nazwą „MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
  WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA” w wysokości określonej w Uchwale Nr V/2/2008 Zarządu Stowarzyszenia z 7
  maja 2009 r. w przedmiocie ustalenia wysokości dodatkowych składek członkowskich niektórych członków
  Stowarzyszenia w związku z realizacją projektu pn. „Moc Świętego Krzyża – kampania promocyjna produktów
  turystycznych wokół Świętego Krzyża” w roku 2009 i 2010, tj. łącznie 26 613,33 zł (słownie: Dwadzieścia sześć
  tysięcy sześćset trzynaście złotych trzydzieści trzy grosze), w tym w roku 2009 – 14 477,65 zł (słownie: czternaście
  tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięćgroszy groszy), a w 2010 zł –12 135,68 zł
  (słownie: dwanaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).
  § 2. Składka określona w § 1 może być przekazana w 2 ratach z tym, że pierwsza rata w wysokości nie
  mniejszej niż 14 477,65 zł musi być przekazana w 2009 roku.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E
  do UCHWAŁY Nr XXX/31/2009 RADY GMINY w ŁĄCZNEJ z dnia 16 września 2009r w sprawie
  przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
  Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „
  MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
  WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
  W lipcu 2008 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” , którego członkiem jest
  Gmina Łączna złożyło projekt do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
  z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i Turystyczna Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Świętokrzyskiego pn. „Moc Świętego Krzyża – Kampania Promocyjna Produktów Turystycznych
  Wokół Świętego Krzyża”, którego całkowita wartość wynosi 1 344 800 PLN. Na mocy uchwały Zarządu
  Województwa Nr 1565/09 z dnia 4 marca 2009 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
  zostało Beneficjentem wnioskowanych środków w pełnej wysokości tj. 1 075 840,00 PLN . Pozostałe 20%
  wartości projektu - czyli 268 960,00 PLN - stanowi wkład własny Beneficjenta w postaci dodatkowej składki
  członkowskiej gwarantowanej przez Gminy Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Miasta i Gminy Bodzentyn,
  Suchedniów i Wąchock, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na danego członka Stowarzyszenia - gminę
  wkładowi własnemu określonemu w Uchwale nr V/2/2008 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E
  do UCHWAŁY Nr XXX/31/2009 RADY GMINY w ŁĄCZNEJ z dnia 16 września 2009r w sprawie
  przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Łączna na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
  Działania – Wokół Łysej Góry” na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „
  MOC ŚWIĘTEGO KRZYŻA - KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
  WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”
  W lipcu 2008 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” , którego członkiem jest
  Gmina Łączna złożyło projekt do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
  z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i Turystyczna Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Świętokrzyskiego pn. „Moc Świętego Krzyża – Kampania Promocyjna Produktów Turystycznych
  Wokół Świętego Krzyża”, którego całkowita wartość wynosi 1 344 800 PLN. Na mocy uchwały Zarządu
  Województwa Nr 1565/09 z dnia 4 marca 2009 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
  zostało Beneficjentem wnioskowanych środków w pełnej wysokości tj. 1 075 840,00 PLN . Pozostałe 20%
  wartości projektu - czyli 268 960,00 PLN - stanowi wkład własny Beneficjenta w postaci dodatkowej składki
  członkowskiej gwarantowanej przez Gminy Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Miasta i Gminy Bodzentyn,
  Suchedniów i Wąchock, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na danego członka Stowarzyszenia - gminę
  wkładowi własnemu określonemu w Uchwale nr V/2/2008 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna
  Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, a także w postaci wkładu partnerów cyklu Jarmarków Świętokrzyskich, tj.
  Powiat Kielecki, Miasto Kielce, Gminy Bieliny i Nowa Słupia. 7 kwietnia 2009 roku została podpisana pre-umowa
  pomiędzy Zarządem Województwa i Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
  dotycząca realizacji ww. projektu. Przyjęcie niniejszej uchwały intencyjnej jest warunkiem koniecznym dla
  podpisania umowy docelowej na realizację niniejszego projektu. Projekt zakłada szereg działań, dzięki którym
  obszar nim objęty zaistnieje w świadomości turystów, a w szczególności: 1.Imprezy kulturalno – turystyczne: -
  „Podając Dłoń Tradycji” – cykl wystaw sztuki nowoczesnej bazującej na folklorze świętokrzyskich połączone
  z happeningami turystyczno-kulturalnymi w BWA w sąsiednich regionach - Imprezy promocyjne „Świetogodki” –
  cykl 15 imprez prezentujących folklor świętokrzyski i gwarę świętokrzyską - Jarmark Świętokrzyski – 2 edycje -
  Festiwal Wędrowania – 2 edycje - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej w Cedzynie – 2 edycje - Piknik
  Średniowieczny – inauguracja działalności osady średniowiecznej we wrześniu 2010 2. Udział w targach
  zagranicznych oraz krajowych (4 polskich i 2 zagranicznych) 3. Opracowanie i produkcja wydawnictw i gadżetów
  promocyjnych ( mapy, przewodniki, gadżety) 4.Pprzygotowanie i dwukrotna emisja programów reklamowych
  w TV regionalnej 5. 2 study tour ; dziennikarzy, operatorów turystycznych 6. Badanie ruchu turystycznego i plan
  promocji produktu turystycznego „Osada Średniowieczna” 7. Budowa portalu turystycznego wraz z mapą GPS
  Mając na względzie powyższe, podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1358
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 2603 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-12-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna