(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXIII/46/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 grudnia 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXIII/46/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści.
  Na podstawie: art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
  w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753), art. 30
  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
  z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
  z 2005 r., Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) oraz § 2, §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
  2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.33) uchwala się, co następuje:
  § 1. Rada Gminy Łączna określa „Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi
  zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
  zwierzęcych i ich czę ści” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  U Z A S A D N I E N I E
  W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
  r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) na Radę Gminy został nałożony obowiązek określenia, w drodze uchwały,
  wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie wydawało się
  zasadnym.
  „Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści”.
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXIII/46/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  - I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
  ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 1 / 6
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  U Z A S A D N I E N I E
  W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
  r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) na Radę Gminy został nałożony obowiązek określenia, w drodze uchwały,
  wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie wydawało się
  zasadnym.
  „Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści”.
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXIII/46/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  - I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna powinien spełniać następujące wymagania:
  1) W zakresie wyposażenia technicznego:
  a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy (z wymaganymi atestami) oraz inne wymagane
  urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów
  komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  b) posiadać środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru
  odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego
  odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do zbiórki
  odpadów stałych w workach, pojemnikach czy kontenerach,
  c) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących
  warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców
  ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne
  spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
  d) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego
  niezbędnego do wykonywania usługi,
  e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
  świadczącego usługi,
  f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową umożliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości
  odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa
  sztuczne), tekstylia, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów, zużyty sprzęt
  elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne i biodegradowalne,
  ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 2 / 6
  zasadnym.
  „Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści”.
  Załącznik do Uchwały Nr
  XXXIII/46/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  - I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna powinien spełniać następujące wymagania:
  1) W zakresie wyposażenia technicznego:
  a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy (z wymaganymi atestami) oraz inne wymagane
  urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów
  komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  b) posiadać środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru
  odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego
  odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do zbiórki
  odpadów stałych w workach, pojemnikach czy kontenerach,
  c) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących
  warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców
  ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne
  spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
  d) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego
  niezbędnego do wykonywania usługi,
  e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
  świadczącego usługi,
  f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową umożliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości
  odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa
  sztuczne), tekstylia, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów, zużyty sprzęt
  elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne i biodegradowalne,
  g) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
  h) posiadać warunki techniczne pozwalające na prowadzenie ewidencji ilości odpadów zebranych
  selektywnie od indywidualnych odbiorców i umożliwiające naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach,
  a także posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych
  przepisami w formie uzgodnionej z Urzędem Gminy (np. drogą elektroniczną),
  i) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraźnie oznakowanymi
  pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz opis na
  jakie odpady są przeznaczone.
  ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 3 / 6
  a także posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych
  przepisami w formie uzgodnionej z Urzędem Gminy (np. drogą elektroniczną),
  i) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraźnie oznakowanymi
  pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz opis na
  jakie odpady są przeznaczone.
  2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
  a) należy poddawać regularnemu myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdy służące do odbioru odpadów
  komunalnych i nieczystości ciekłych. Pojazdy do odbioru odpadów stałych powinny być umyte nie rzadziej
  niż raz w tygodniu, a pojazdy asenizacyjne każdorazowo po zakończeniu pracy,
  b) mycie pojazdów musi odbywać się poza myjniami w miejscach dozwolonych pod warunkiem, że
  powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób
  umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  c) mycie, transport i postój pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych nie może
  stanowić zagrożenia dla środowiska i powodować uciążliwości dla otoczenia,
  d) należy zapewnić mycie i dezynfekcję urządzeń do gromadzenia odpadów oraz zbiorników
  bezodpływowych,
  e) pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu
  powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub
  plandeki,
  f) w przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu przez środki transportu przewożące odebrane odpady od
  właścicieli nieruchomości oraz przez pojazdy asenizacyjne należy w trybie natychmiastowym usunąć
  powstałe zanieczyszczenia. Utrzymanie czystości dotyczy zarówno miejsca załadunku odpadów i poboru
  nieczystości ciekłych.
  3) W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania:
  Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych:
  a) zobowiązani są wskazać podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania
  odpadów, którym będą przekazywane zebrane odpady, a także przedłożyć w Urzędzie Gminy Łączna
  umowy potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów przez ww. podmioty. Dotyczy to niesegregowanych
  odpadów komunalnych, wszystkich selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych, odpadów
  niebezpiecznych, szmat, odpadów zielonych, wielkogabarytowych i odpadów pochodzących z remontów,
  b) zobowiązani są do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów
  komunalnych kierując się „zasadą bliskości” zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr
  39, poz. 251 z późn. zm.),
  c) odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą prowadzić sortowanie lub
  kompostowanie odebranych odpadów, przed ich przekazaniem do miejsc odzysku i unieszkodliwienia
  (wskazanych w zezwoleniu) w instalacjach, do których posiadają tytuł prawny, pod warunkiem posiadania
  odrębnych decyzji i odpowiedniego zaplecza technicznego,
  d) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych muszą przedstawić umowę na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  - II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna jest obowiązany:
  1) Dostarczyć do Urzędu Gminy Łączna w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli
  ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 4 / 6
  nieczystości ciekłych muszą przedstawić umowę na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  - II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna jest obowiązany:
  1) Dostarczyć do Urzędu Gminy Łączna w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli
  nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych i /lub
  umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz właścicieli
  nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu bądź wygasły. Wykaz powinien
  zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
  2) Sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy Łączna informacje dotyczące:
  a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości
  ciekłych z poszczególnych nieruchomości w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok
  kalendarzowy,
  b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
  c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
  d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów
  i sposobu lub sposobów ich zagospodarowania.
  - III. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
  bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
  1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,
  w tym:
  a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, bez
  stwarzania zagrożenia dla ich życia czy zdrowia,
  b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
  - odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości
  równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób
  uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
  - zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
  - dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
  - podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą
  utrzymanie higieny,
  2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
  3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi
  zwierzętami,
  4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
  5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do
  schroniska.
  Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
  - zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
  - umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w pkt. 1,
  - umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
  - umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed
  złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
  ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 5 / 6
  schroniska.
  Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
  - zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
  - umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w pkt. 1,
  - umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
  - umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed
  złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
  schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
  - świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób, o których mowa w pkt. 4,
  - umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w pkt. 5.
  - IV. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
  schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
  1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
  zwierząt,
  2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
  3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla
  bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
  budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
  4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
  5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą
  przebywać.
  Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
  stosuje się odpowiednio jak w pkt. III.
  - V. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
  1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
  zwierzęcych i ich części,
  2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
  3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca
  1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
  4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
  5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
  6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
  7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
  Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
  stosuje się odpowiednio jak w pkt. III.
  ID: TEKNC-ULRZF-MRCBE-AWCSD-LUGGE. Podpisany. Strona 6 / 6


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1453
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 3524 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna