(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
A» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
A» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • Uchwała Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2010 rok  Uchwała Nr XXXIV/4/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 stycznia 2010 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2010 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1,2, art.222 ust.1,ust.2 pkt 1,2,3, art.235, art.236, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240)

  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 14.121.725 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 11.600.000 zł
  b) dochody majątkowe 2.521.725 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.670.000 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 10.172.975zł
  b) wydatki majątkowe 5.497.025 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
  3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.521.725 zł,
  a) wydatki majątkowe 2.521.725 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.
  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.548.275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) zaciąganych kredytów w kwocie - 905.000 zł,
  2) pożyczek w kwocie - 604.000 zł,
  3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 39. 275 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 2.339.275.zł, rozchody w wysokości 791.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 80.000 zł,
  2) celową w wysokości - 2.000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

  § 5
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  § 6
  Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7
  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
  1) zakładów budżetowych: przychody – 1.067.050 zł, wydatki – 1.066.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
  § 8
  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznik nr 10 .
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  3. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 12.


  § 9
  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 7.000 zł,
  2) wydatki - 10.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 13.
  § 10
  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.509.000 zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 791.000 zł;

  § 11

  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek na :
  a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
  b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.509.000 zł,
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 791.000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
  4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
  4a) do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
  5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
  6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011),
  7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 12
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 13
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Przewodniczący Rady Gminy

  ………………………………………………..


  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1309
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 3141 razy

  » załącznik do uchwały - rozmiar: 152064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna