(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
A» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
A» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • UCHWAŁA NR XL/25/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok

  UCHWAŁA NR XL/25/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5,
  art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
  Nr 157,poz.1240z późn. zm.), RadaGminy uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150 204,03 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
  dochodów po zmianie wynosi 14 647 132,53 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150 204,03 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
  wydatków po zmianie wynosi 16.195 407,53 zł.
  § 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr
  5 do niniejszej uchwały
  § 4. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 i 5 aktualizuje się załączniki
  nr 3, 4, 4a, 7, 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 4a, 6, 7 do
  niniejszej uchwały
  § 5. Do § 11 uchwały Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia
  2010 r. „Upoważnia się wójta do „ dodaje się pkt 8 o treści „ Udzielania w roku
  budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 850 000 zł.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 400,00
  60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -2 600,00
  0690 Wpływy z różnych opłat -2 600,00
  60095 Pozostała działalność 88 000,00
  6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
  wygasają z upływem roku budżetowego
  88 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 53 004,03
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 004,03
  2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
  wygasają z upływem roku budżetowego
  53 004,03
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 200,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4 200,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 200,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
  2 600,00
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 1 / 10
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 400,00
  60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -2 600,00
  0690 Wpływy z różnych opłat -2 600,00
  60095 Pozostała działalność 88 000,00
  6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
  wygasają z upływem roku budżetowego
  88 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 53 004,03
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 004,03
  2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie
  wygasają z upływem roku budżetowego
  53 004,03
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 200,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4 200,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 200,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
  JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
  ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  2 600,00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 2 600,00
  0490 Wpływy z innychlokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 600,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  5 000,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin -15 512,00
  2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 15 512,00
  Ogółem dochody 150 204,03
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00
  60095 Pozostała działalność 4 500,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
  5 000,00
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 2 / 10
  Ogółem dochody 150 204,03
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00
  60095 Pozostała działalność 4 500,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -15 512,00
  Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
  3
  15 512,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 91 704,03
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 91 704,03
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 704,03
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWQISKA 5 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 000,00
  92695 Pozostała działalność 7 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
  Razem wydatki 150 204,03
  Załącznik do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
  Załącznik nr 4
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 3 / 10
  Razem wydatki 150 204,03
  Załącznik do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
  TYTUŁ
  Załącznik nr 4
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  w zł
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  I Ogółem wydatki bieżące 147 730
  - środki z budżetu j.s.t. 15 512
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  125 567
  II Ogółem wydatki majątkowe 4151425 3394718 1336450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1629700 1505800 717 204 2223004
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2521 725 1888918 619 246 2508164
  Ogółem wydatki 4299155 3394718 133 450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1 645212 1505800 717 204 222 004
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2647 292 1888918 619 246 2508164
  Załącznik nr 4a
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik4a.pdf
  Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
  zwrotowi na 2010 rok
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 4 / 10
  TYTUŁ
  Załącznik nr 4
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  w zł
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku
  budżetowym 2010
  Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
  programu w latach 2011 - 2012
  2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
  I Ogółem wydatki bieżące 147 730
  - środki z budżetu j.s.t. 15 512
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  125 567
  II Ogółem wydatki majątkowe 4151425 3394718 1336450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1629700 1505800 717 204 2223004
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2521 725 1888918 619 246 2508164
  Ogółem wydatki 4299155 3394718 133 450 4731168
  - środki z budżetu j.s.t. 1 645212 1505800 717 204 222 004
  - środki z budżetu krajowego 6 651
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2647 292 1888918 619 246 2508164
  Załącznik nr 4a
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik4a.pdf
  Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
  zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik nr 4b
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik4b.pdf
  Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 5 / 10
  zagranicznych
  Załącznik nr 4a
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik4a.pdf
  Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
  zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik nr 4b
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik4b.pdf
  Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Przeniesienia
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne -280000,00
  Dotacje na zadania bieżące 280000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00
  Dotacje na zadania bieżące -30 000,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostała działalność 0,00
  Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
  2 i 3
  132217,50
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -149,14
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -53 764,90
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -78 303,46
  Razem 0,00
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 6 / 10
  zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik nr 4b
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik4b.pdf
  Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Przeniesienia
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne -280000,00
  Dotacje na zadania bieżące 280000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00
  Dotacje na zadania bieżące -30 000,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostała działalność 0,00
  Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
  2 i 3
  132217,50
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -149,14
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -53 764,90
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -78 303,46
  Razem 0,00
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 7
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 7 / 10
  niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Przeniesienia
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne -280000,00
  Dotacje na zadania bieżące 280000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00
  Dotacje na zadania bieżące -30 000,00
  Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostała działalność 0,00
  Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
  2 i 3
  132217,50
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -149,14
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -53 764,90
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -78 303,46
  Razem 0,00
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 7
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik7.pdf
  Dotacje docelowe w 2010 r.
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 8 / 10
  Razem 0,00
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 7
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik7.pdf
  Dotacje docelowe w 2010 r.
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 9 / 10
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 7
  do uchwały Nr
  XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik7.pdf
  Dotacje docelowe w 2010 r.
  ID: BKLSB-QTRAX-ESJNO-SHOYQ-SKTHW. Podpisany. Strona 10 / 10


  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1320
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 3074 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna