(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
A» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Konkursy na dyrektorów szkół
 • Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
  Zespołu Szkół w Łącznej, Kamionki 63. 26-140 Łączna


  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
  stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
  publicznych placówek (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436) posiadające stopień nauczyciela
  mianowanego lub dyplomowanego, które:
  a. ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
  b. ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
  kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  c. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora
  uzyskały co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub
  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku
  nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
  pracy w szkole wyższej,
  e. spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
  kierowniczym,
  f. nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674z późn. zm.)
  a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
  140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr
  164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie
  dyscyplinarne,
  g. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
  h. nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
  i. nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.
  nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
  1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

  2. Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani,
  zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie
  organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz
  nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku
  świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
  zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania
  określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny
  pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

  3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436)

  4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
  następujące wymagania:
  a. posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim
  Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  b. ukończyła studia magisterskie,
  c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
  stanowisku kierowniczym,
  d. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  e. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
  o ubezwłasnowolnienie,
  f. spełnia wymagania określone w pkt 1, lit. 'b' 'e' 'g' 'i' ogłoszenia.

  5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
  szkoły;
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
  kandydata,
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
  o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
  - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na
  stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
  w pkt 3,
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
  dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
  postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4
  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15,
  poz. 148, z późn. zm.),
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
  z 2007 r. nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
  publicznej szkoły,
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
  nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
  nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
  oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
  akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
  76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97,
  poz. 674, z późn. zm.6) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
  szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku
  nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
  stanowisko dyrektora.

  6. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
  własnoręcznie podpisane.

  7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem 'Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
  w Łącznej NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM', po ogłoszeniu na stronie
  internetowej Urzędu Gminy w Łącznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  Łączna, w terminie do dnia 10 października 2011r. (do godz. 15.00) na adres:
  Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna, tel. (41) 2548 961.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
  zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.


  Data wprowadzenia: 2011-09-23 1041
  Data upublicznienia: 2011-09-23
  Art. czytany: 7788 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2011-09-23
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna