(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVII/196/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXVII/196/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 marca 2013 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na
  terenie gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
  zm.), w związku z art. 6 j ust. 1, 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13
  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
  z 2012 r., poz. 391, z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.,
  Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez
  osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem, osób
  spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby,
  które mają inne prawo prawa do zamieszkania w lokalu.
  2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) małym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe
  składające się z nie więcej niż 3 osób.
  2) pozostałym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe
  składające się z nie mniej niż 4 osób i więcej
  § 2. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  dla małych gospodarstw domowych , w których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
  gminy Łączna poprzez przyjęcie, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
  opłaty ustalonej w § 4.
  § 3. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  dla pozostałych gospodarstw domowych , w których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
  gminy Łączna poprzez przyjęcie, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  stanowi ryczałt miesięczny opłaty ustalonej w § 5.
  § 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1) w wysokości 9,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli
  odpady zbierane są w sposób zmieszany;
  2) w wysokości 6,50 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli
  odpady zbierane są w sposób selektywny bez kompostowania frakcji ulegającej
  biodegradacji na własne potrzeby;
  3) w wysokości 4,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli
  odpady zbierane są w sposób selektywny z kompostowaniem frakcji ulegającej
  biodegradacji na własne potrzeby.
  Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 1
  § 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1) w wysokości 30,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są
  w sposób zmieszany ;
  2) w wysokości 20,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są
  w sposób selektywny bez kompostowania frakcji ulegającej biodegradacji na własne
  potrzeby;
  3) w wysokości 13,00 zł miesięcznie od 1 gospodarstwa, jeśli odpady zbierane są
  w sposób selektywny z kompostowaniem frakcji ulegającej biodegradacji na własne
  potrzeby.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013
  r.
  Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 2
  Uzasadnienie
  do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia wysokości
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na
  terenie gminy Łączna
  Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391, z późn. zm.) obliguje gminy do podjęcia uchwał
  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  określenia wysokości tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi
  od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6c ust.1 ww. ustawy, gminy obowiązane są
  objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na
  których zamieszkują mieszkańcy.
  Zgodnie z treścią art. 6 j ust.1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi może stanowić iloczyn:
  1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
  2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
  3) powierzchni lokalu mieszkalnego
  - oraz ustalonej stawki opłaty,
  Ustawa zgodnie z treścią art. 6 j ust.2 ww. ustawy dopuszcza również przyjęcie
  jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
  domowego.
  Najbardziej zasadną propozycją po konsultacji z mieszkańcami sołectw, na
  podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 dopuszczającym stosowanie więcej niż jednej metody
  ustalenia opłaty na obszarze gminy, uznano metody:
  w małych gospodarstwach (do 3 osób) stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców
  zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, oraz w pozostałych
  gospodarstwach (4 i więcej osób) stawki ryczałtowej.
  Przyjęte w projekcie uchwały metody naliczenia opłaty w zależności od
  zamieszkałych osób wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną dla
  realiów Gminy Łączna.
  Art.71. Polskiej konstytucji zapewnia rodzinom wielodzietnym szczególną
  opiekę:'Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.
  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i
  niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych
  Istotną kwestią jest oprócz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi również definicja osoby zamieszkującej, gdyż Rada nie jest
  uprawniona do określenia definicji legalnej tego pojęcia.
  Najbardziej słuszną wydaje się definicja zgodna z art. 2d rozporządzenia WE nr
  763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
  (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14). Według tej definicji miejscem zamieszkania
  jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek,
  niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
  Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 1
  odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
  pielgrzymkami religijnymi.
  Definicja powyższa jest zbieżna z definicją miejsca zamieszkania w rozumieniu
  artykułów 25-28 Kodeksu Cywilnego.
  Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt. 2 cytowane wyżej ustawy Gminy obowiązane są określić
  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
  Określając stawki Rada Gminy wzięła pod uwagę:
  1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Łączna;
  2) ilość wytwarzanych na terenie Gminy Łączna odpadów komunalnych;
  3) zaangażowanie mieszkańców w przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji
  w miejscu ich wytwarzania z wykorzystaniem przydomowych kompostowników;
  4) koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty:
  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi
  administracyjnej tego systemu.
  W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
  Id: E7AF06F9-7C53-46A6-B76A-898A9C45E08E. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1137
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 2191 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-05-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna