(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVII/199/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.

  UCHWAŁA NR XXVII/199/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 marca 2013 r.
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.
  1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) uchwala się, co
  następuje:
  § 1. Zatwierdza się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”, stanowiący załącznik do
  niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXVII/199/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 marca 2013 r.
  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne
  § 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich,
  w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych
  Gminy Łączna.
  § 2. Celami programu jest:
  1) Zapobieganie bezdomności zwierząt,
  2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt,
  3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
  oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
  4) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
  5) Opieka nad wolno żyjącymi kotami,
  6) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
  § 3. Realizatorami Programu są:
  1) Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej,
  2) Policja, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości
  i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych
  w odrębnych przepisach,
  3) Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
  4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
  przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
  5) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
  zwierzętom.
  Rozdział 2.
  Zapobieganie bezdomności zwierząt
  Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odpowiadają ich dotychczasowi
  właściciele.
  W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Gminy Łączna przewiduje
  realizację następujących zadań:
  1) Przyjmowanie przez Wydział Techniczny zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,
  Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 1
  2) Umieszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie
  internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń tut. Organu i sołectw.
  3) Przekazywanie bezdomnych zwierząt, przebywających tymczasowo pod opieką Gminy,
  do adopcji.
  4) Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji lub kastracji
  posiadanych zwierząt,
  5) Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi
  zwierzętami w zakresie:
  prowadzenia wspólnych akcji, zmierzających do znalezienia bezdomnym
  zwierzętom nowych właścicieli,
  wymiany informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt, w celu
  dochodzenia od ich właścicieli należytej opieki.
  Rozdział 3.
  Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt
  W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację
  następujących zadań:
  1) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
  pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym
  właścicielom,
  2) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom zwierząt,
  3) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których nie ma możliwości
  znalezienia właścicieli,
  4) Prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację zwierząt domowych jako
  najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych.
  Rozdział 4.
  Edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
  właścicieli zwierząt domowych
  W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących
  zadań:
  1) Rozprowadzanie przez Urząd Gminy materiałów edukacyjnych w formie ulotek,
  plakatów itp.,
  2) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie internetowej
  Urzędu Gminy kącika adopcyjnego,
  3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu
  zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt,
  4) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ,
  5) Zachęcanie nauczycieli w placówkach oświatowych z terenu Gminy
  do włączania w treści programowe z dziedziny ochrony środowiska zagadnień
  związanych z humanitarnych traktowaniem zwierząt domowych
  Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 2
  i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania
  populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastracji.
  Rozdział 5.
  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
  W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację
  następujących zadań:
  1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które prowadzone będzie w zależności od potrzeb,
  na zgłoszenie mieszkańców, Policji, organizacji społecznych bądź zarządców
  nieruchomości (zgodnie z zasadami i warunkami wyłapywania zwierząt określonymi
  uchwałą Nr 27/VI/2002 Rady Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2002 r.),
  2) Zapewnienie wyłapanym zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia
  i wyżywienia poprzez podpisywanie stosownych umów
  z podmiotami zajmującymi się prowadzeniem schronisk dla zwierząt, które będą
  odpłatnie przyjmować i utrzymywać ww. zwierzęta,
  3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych poprzez podpisywanie
  stosownych umów z podmiotami świadczącymi takie usługi,
  4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających
  tymczasowo pod opieką Gminy,
  5) Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym, które zapewni właściwą opiekę
  zwierzętom gospodarskim, odebranym czasowo właścicielowi, bądź porzuconym na
  terenie gminy Łączna,
  6) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
  z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
  Rozdział 6.
  Opieka nad wolno żyjącymi kotami
  Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
  granicami gminy Łączna realizuje się przy współpracy Gminy
  z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
  1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
  2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
  3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
  4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
  5) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.
  Rozdział 7.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
  planuje się realizację następujących zadań:
  Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 3
  1) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie
  obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach oraz innych obowiązków ustalonych
  w odrębnych przepisach,
  2) Egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku corocznego
  szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
  3) Sukcesywne wyłapywanie z terenu gminy zwierząt chorych, kontuzjowanych,
  agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
  a także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
  Rozdział 8.
  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
  1) Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łączna.
  2) W 2013 roku Gmina Łączna zapewniła w budżecie kwotę 10 000 zł (słownie: 10 tysięcy
  złotych) na zadania określone niniejszym Programem tj.:
  wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
  zapewnienie całodobowej opieki lekarsko- weterynaryjnej,
  wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
  dokarmianie kotów wolno żyjących,
  zapewnienie schronienia i wyżywienia poprzez podpisywanie stosownych umów
  z podmiotami zajmującymi się prowadzeniem schronisk dla zwierząt.
  Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 4
  Uzasadnienie
  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r.
  o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373). Celem nowelizacji jest zapewnienie
  pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie katalogu
  czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz doprecyzowanie regulacji
  dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Zgodnie z art. 11a ust
  1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
  poz.1002 z późn. zm.) Rada Gminy corocznie do 31 marca, ustala program opieki nad
  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym „Programie…” działań ma
  na celu zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Łączna,
  a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.
  Na podstawie art. 11a ust 7 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
  zwierząt projekt „Program…” został przekazany do konsultacji z Powiatowym Lekarzem
  Weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
  a także z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze
  gminy.
  Id: 6773714D-456B-4A53-AD54-2AF40F9E1E8B. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1140
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 2478 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-05-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna