(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
A» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Przetarg: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. zamieszkałych w Gm. Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selek. zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

  Łączna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
  Numer ogłoszenia: 192210 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1) odbieraniu odpadów komunalnych, wymienionych w tabeli nr 2 bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 2) organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Łączna punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 6. W tabeli przedstawiono minimum, które jest wymagane do spełnienia kryteriów z zakresu funkcjonowania PSZOK. Wykonawca może rozszerzyć zakres selektywnie zbieranych frakcji odpadów w PSZOK. 3) odbieranie przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach zdrowia, wyszczególnionych w tabeli nr 3znajdujących się na terenie Gminy Łączna wraz z wyposażeniem ich w oznakowane pojemniki przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków. Zamawiający przewiduje, że maksymalna liczba punktów zbiórki przeterminowanych leków może wynieść 3 szt. Zmiany liczby bądź adresów tych punktów będą odbywały się po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego drogą pisemną i nie będą wymagały zmiany zapisów zawartej umowy; 4) odbieraniu odpadów wielkogabarytowych, popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości (wystawki), na których zamieszkują mieszkańcy. 5) dostarczenie worków i pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych, w odpowiedniej kolorystyce; 6) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków w sposób, zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 roku poz. 391, ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 7) gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art 3c ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) 8) odpady budowlane. Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. II. Postanowienia ogólne. 1) Powierzchnia gminy Łączna wynosi 6 178 [ha]. Na terenie gminy Łączna znajduje się 13 sołectw: Czerwona Górka, Gózd, Jęgrzna, Kamionki, Klonów, Łączna, Osełków, Podłazie, Podzagnańszcze, Występa, Zagórze, Zalezianka, Zaskale. Liczba ludności gminy Łączna wynosi 5 377 mieszkańców, z czego w zabudowie jednorodzinnej 5315 mieszkańców, w zabudowie wielorodzinnej 62 mieszkańców 2) Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje około 1472 lokali jednorodzinnych i 2 lokali wielorodzinnych Wykaz z ilością lokali w danym sołectwie przygotowano wg stanu z ewidencji meldunkowej na dzień 31.12.2012 r. Wykaz adresów zostanie przekazany wybranemu wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje odrębnym wykazem nieruchomości, na których faktycznie zamieszkują mieszkańcy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy sporządzeniu oferty szacunkowy wzrost liczby nieruchomości o około 2% w stosunku rocznym. Wykaz nieruchomości, stanowi tabela 5. 3) Szacunkowa ilość odpadów komunalnych zmieszanych przewidziana do odebrania na terenie Gminy Łączna , wyniesie około 1 070 Mg (535 Mg na rok ). Szacunkowa ilość wszystkich odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu Gminy Łączna w terminie realizacji zamówienia, wyniesie około 1246 Mg(623 Mg na rok) Szacunkową ilość przewidzianych do odebrania odpadów komunalnych niesegregowanych określono na podstawie ilości odpadów odebranych w 2012 r., przy założeniu objęcia systemem 100 % mieszkańców. Na dzień 31.12.2012 r. ilość umów podpisanych z przedsiębiorcami szacuje się na ok. 80 %. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Łączna z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia poniższa tabela. 1. Usługa odbierania odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie obejmuje: - odbiór odpadów komunalnych wymienionych w poniższej tabeli bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, t.j.: Tabela nr 2 L.P. Rodzaje odpadów 1 Zmieszane odpady komunalne, w tym także pozostałości z sortowania (trwale zanieczyszczone) 2 Odpady biodegradowalne 3 Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 4 Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 5 Opakowania wielomateriałowe 6 Szkło, opakowania ze szkła 7 Metal, opakowania z metalu 8 Meble i inne odpady wielkogabarytowe 9 Zużyte opony 10 Popioły 11 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych odebranych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK, przeterminowanych leków poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, w formie raportów miesięcznych. - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, w formie raportów miesięcznych. 2. Na terenie Gminy Łączna obowiązywać będzie mieszany system zbiórki odpadów komunalnych tj. pojemnikowo-workowy: a) na terenie zabudowy wielorodzinnej: - do zbierania odpadów zmieszanych służą pojemniki o minimalnej pojemności 1,1m³, - do selektywnego zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki przeznaczone na: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe; b) na terenie zabudowy jednorodzinnej: - do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów lub worki o minimalnej pojemności 30 litrów, - do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - worki o minimalnej pojemności 30 litrów, o następującej kolorystyce : - odpady surowcowe/opakowaniowe, tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.);szkło bezbarwne i kolorowe; tworzywa sztuczne i plastik; opakowania wielomateriałowe; metal, - umieszcza się w worku w kolorze żółtym, z opisem: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i plastik, opakowania wielomateriałowe, metal każdy rodzaj ww. odpadu w osobnym worku; - odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości - umieszcza się w worku o kolorze brązowym; - odpady trwale zanieczyszczone - umieszcza się w worku o kolorze niebieskim; - popiół - umieszcza się w worku o kolorze czarnym; - odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach koloru czarnego lub workach koloru białego specjalnie oznakowanych; 3. Wykonawca jest zobowiązany odebrać wszystkie odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne odpady, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję lub przy altanach śmietnikowych zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. 4. Wykonawca jest zobowiązany odebrać przeterminowane leki zbieranych przez mieszkańców w punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach zdrowia, znajdujących się na terenie Gminy Łączna, których wykaz przedstawia tabela nr 3, na indywidualne zgłoszenie zamawiającego. Tabela nr 3 L.P. Nazwa punktu Adres 1 Punkt apteczny 26 - 140 Łączna, Kamionki 1C 2 Ośrodek Zdrowia 26 - 140 Łączna, Kamionki 59 5. Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zabezpieczenie przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem w trakcie transportu, w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów komunalnych oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.)., c) zabezpieczenie przed osobami trzecimi możliwości pobrania odbieranych i transportowanych przeterminowanych leków z punktu zbiórki przeterminowanych leków, 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. IV. Częstotliwość odbierania. Harmonogram 1) Wykonawca zapewnia odbieranie odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w SIWZ - Tabela nr 4 2) Jeżeli odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych następuje w tym samym dniu, Wykonawca obowiązany jest wykonać usługę różnymi pojazdami odpowiednio oznakowanymi, w tym napisy odpady segregowane i odpady niesegregowane. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia celem akceptacji harmonogramu odbioru odpadów z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni wolne od pracy. Pierwszy harmonogram obejmujący okres od dnia 01 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 15 dni od dnia podpisania Umowy. Kolejne harmonogramy powinny obejmować rok kalendarzowy 2014 i do 30 czerwca 2015 roku. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie co najmniej 30 dni przed początkiem roku kalendarzowego, którego dotyczy. 4) W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów komunalnych przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 5) Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania harmonogramu mieszkańcom nieruchomości w następujących formach: - dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną - 1 egzemplarz w formie papierowej, obowiązek zostanie spełniony poprzez dostarczenie do skrzynki na listy, drogą pocztową, bezpośrednio do rąk mieszkańca danej nieruchomości; - dla nieruchomości z zabudową wielorodzinną - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządzającego nieruchomością; w terminach: - do 30 czerwca 2013r. harmonogramu na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. - w ciągu miesiąca od zaakceptowania harmonogramu na rok 2014 i harmonogramu na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. 7) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje harmonogram Zamawiającemu w formie elektronicznej. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 7 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. Zaakceptowany harmonogram Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy. V. Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do gromadzenia odpadów. 1. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć każdą zamieszkałą przez mieszkańca nieruchomości w worki lub pojemniki. Zamawiający dostarczy właścicielom nieruchomości indywidualne kody kreskowe z przypisanym adresem. Naklejki z kodami kreskowymi mieszkańcy będą otrzymywali od zamawiającego i znakowali swoje worki. 2. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości (nieruchomość, która do tej pory nie była objęta systemem odbierania odpadów komunalnych), Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości worki do gromadzenia odpadów w ciągu siedmiu dni po dniu, w którym Zamawiający umieścił informacje o tej nieruchomości w wykazie a Zamawiający dostarczy kody kreskowe nowemu mieszkańcowi. V. Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do gromadzenia odpadów. 1. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć każdą zamieszkałą przez mieszkańca nieruchomości w worki lub pojemniki. Zamawiający dostarczy właścicielom nieruchomości indywidualne kody kreskowe z przypisanym adresem. Naklejki z kodami kreskowymi mieszkańcy będą otrzymywali od zamawiającego i znakowali swoje worki. 2. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości (nieruchomość, która do tej pory nie była objęta systemem odbierania odpadów komunalnych), Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości worki do gromadzenia odpadów w ciągu siedmiu dni po dniu, w którym Zamawiający umieścił informacje o tej nieruchomości w wykazie a Zamawiający dostarczy kody kreskowe nowemu mieszkańcowi. VI. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania, obejmujące: a) zezwolenie na transport odpadów; b) zezwolenie na zbieranie odpadów; c) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łączna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny e) umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, której będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przewidzianą w PGO dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018 dla Regionu 6. f) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, Wykonawca obowiązany jest do spełniania powyższych wymagań przez cały okres realizacji zamówienia. VII. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia jest zobowiązany: 1. Posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Łączna lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Łączna na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 2. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: - teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; - teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm., oraz ustawa o odpadach z 2013 r. poz. 21); - baza magazynowo-transportowa była wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. 3. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. 4. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: - w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; - pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy; - na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się miejsca wyznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. - po zakończonej pracy pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej; 5. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby: a) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; b) pojazdy były wyposażone w system: - monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz - czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych; c) zapewnienie Zamawiającemu, w całym okresie realizacji zamówienia, uzgodnionego z nim systemu monitorowania pracy sprzętu, obejmujące: - bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nim w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych, - pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 60 dni, przy czym odczytania danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, - odczytanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Łączna, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonania prac, - odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy w celu weryfikacji wykonania przedmiotu umowy, - eksport danych z monitoringu w formacie uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie na żądanie, wyeksportowanych danych Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych; d) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. e) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 6. Wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego umożliwiające: bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, z odwzorowaniem na monitorze na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Łączna miejsca prowadzenia prac, w zakresie obejmującym co najmniej informacje o których mowa w pkt 5 podpunkt c, przez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera); 7. przeszkolenie osób wybranych przez Zamawiającego w ilości wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie większej niż 2 osoby, w zakresie obsługi oprogramowania, o którym mowa w punkcie 6; Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. VIII. 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi (WPGO). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych wyszczególnionych w ww. planie c) bieżącego prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. IX. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest: 1) zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odbiorze odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu, 2) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 3) prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń - którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie. X. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. 1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji wymaganej obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, odzwierciedleniem której będą kwartalne sprawozdania spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych odpadach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 poz. 630). 2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku w formie elektronicznej na adres [email protected] i papierowej na adres Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna w ustawowym terminie. 3) Sprawozdanie winno być opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby go sporządzającej w imieniu Wykonawcy oraz uzyskać akceptację osoby reprezentującej Wykonawcę. 4) Na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, Wykonawca przedstawi niezwłocznie poświadczone kopie kart ewidencji odpadów i dowody dostarczenia odpadów do RIPOK lub do instalacji odzysku i unieszkodliwienia, tj. karty przekazania odpadów. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], b) ilości odebranych odpadów szkła[Mg], c) ilości odebranych odpadów papieru [Mg], d) ilości odebranych odpadów metali [Mg], e) ilości odebranych odpadów opakowań wielomateriałowych [Mg], f) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg], g) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg], h) ilości odebranych odpadów biodegradowalnych [Mg], i) wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, j) ilość odebranych przeterminowanych leków [kg], k) sposobach zagospodarowania odpadów, określonych pod literami od a) do j), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, l) z PSZOK zawierające: wykaz posesji, z których mieszkańcy dostarczyli odpady zebrane selektywnie, ich rodzaj i ilość oraz sposób zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane. 6) Raporty o których mowa muszą być przekazane w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 7) Przekazania danych z urządzenia skanującego kody kreskowe zamieszczone na workach w terminie 3 dni od zbiórki odpadów, 8) Natychmiastowego informowaniu zamawiającego o nie zgodnym z zadeklarowanym sposobie oddawania odpadów przez właścicieli nieruchomości XI. Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych . Do obowiązków Wykonawcy w zakresie organizacji i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy: 1) posiadanie prawa dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK, usytuowany na terenie Gminy Łączna; 2) utworzony PSZOK ma spełniać wymagania wynikające z przepisów m.in. o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż.; 3) zapewnienie lokalizacji PSZOK, która umożliwia dojazd dla mieszkańców, z możliwością zaparkowania samochodu zapewnienie lokalizacji na terenie PSZOK; 4) zapewnienie lokalizacji PSZOK na terenie utwardzonym, ogrodzonym, oświetlonym oraz dozorowanym; 5) wyposażenie terenu, na którym zlokalizowany jest PSZOK, w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu ww. punktu, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145); 6) zapewnienie na terenie PSZOK pomieszczenia socjalnego dla pracowników, odpowiadającego liczbie zatrudnionych osób; 7) przyjmowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u wymienionych w tabeli nr 6; 8) zapewnienie minimalnego wyposażenia punktu w: kontenery-pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego zbierania wymienionych w tabeli nr 6 wyselekcjonowanych frakcji odpadów; 9) prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wymienionych w tabeli nr 6 dostarczonych przez mieszkańców Gminy Łączna zgodnie z katalogiem odpadów; 10) zapewnienie następującego czasu działania punktu: a) PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, b) PSZOK powinien być czynny: - środa w godzinach od 11:00 do 19:00 - sobota w godzinach od 8:00 do 14:00.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.14.00-6, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.31.00-7, 90.51.33.00-9, 90.51.40.00-3, 90.52.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Łączna jako organu właściwego

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 zamówienie polegające na odbiorze odpadów komunalnych przez co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie minimum 500 Mg, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: - dysponuje co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności minimum 10 Mg, oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności minimum 3,5 Mg, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łączna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych. - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na odbiorze odpadów komunalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie minimum 500 Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. UWAGA: Dowodami, o których mowa są dokumenty wymienione w §1 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. W przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. UWAGA: Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiających od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w §1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w §1 ust.2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania - co najmniej: - 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności minimum 10 Mg, - 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności minimum 3,5 Mg, - 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  3. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą robót na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: - Zmiana obowiązującej stawki VAT

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2013-05-16 1444
  Data upublicznienia: 2013-05-16
  Art. czytany: 3562 razy

  » SIWZ + załączniki - rozmiar: 455680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-05-16
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna