(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 maja 2013 r.

  dotycząca zmiany Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 20 maja 2013 r.

  dotycząca zmiany Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Łączna


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.

  W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna dokonuje się następujących zmian:

  1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:
  1) odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha) z podziałem na podgrupy:
  a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe,
  c) tworzywa sztuczne i plastik
  d) opakowania wielomateriałowe
  e) metal, każdy rodzaj w/w odpadu w osobnym worku”
  2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
  biodegradacji, (frakcja mokra),
  3) odpady trwale zanieczyszczone,
  4) przeterminowane leki,
  5) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
  6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki
  7) meble i odpady wielkogabarytowe,
  8) zużyte opony i inne odpady niebezpieczne
  9) popiół”
  10) odpady budowlane - gospodarka odpadami budowlanymi odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru tych odpadów przedsiębiorcami

  2) §3 ust. 3 pkt. 3otrzymuje brzmienie:
  „Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki lub specjalnie oznakowanych dla poszczególnych frakcji ( oznakowaniem może być napis na pojemniku )

  1) odpady surowcowe/opakowaniowe, o których mowa w pkt. 2 ust. 1) – umieszcza się w osobnych workach o kolorze żółtym, z opisem: „papier i tektura”, „ szkło bezbarwne i kolorowe”, „tworzywa sztuczne i plastik,
  2) odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości – umieszcza się w worku o kolorze brązowym,
  3) odpady trwale zanieczyszczone – umieszcza się w worku o kolorze niebieskim,
  4) popiół – umieszcza się w worku o kolorze czarnym,
  5) odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach koloru czarnego lub workach koloru białego specjalnie oznakowanych”.
  Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie uznaniem odpadów za zmieszane
  3) §3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  „Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu odbiór i zagospodarowanie odpadów jest zobowiązany wyposażyć każdą zamieszkałą przez mieszkańca nieruchomości w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów”.
  4) W §3 po ust. 6 dodaje się punkt 7 o następującej treści:
  „Właściciele nieruchomości przed oddaniem odpadów obowiązani są do przyklejenia na workach lub pojemnikach nalepki z indywidualnym kodem kreskowym rozprowadzanych przez Urząd Gminy w Łącznej”.

  5) Usuwa się z regulaminu zapis §4.
  6) Usuwa się z regulaminu zapis §5 ust. 1 pkt e)
  7) Usuwa się z regulaminu zapis §5 ust. 2.
  8) Usuwa się z regulaminu zapis §15 ust. 8
  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

  Uzasadnienie


  Zgodnie z Pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.62.2013 z dnia 6 maja 2013r. nakazującego usunięcie zapisów regulaminu wykraczających poza zakres wskazany w art. 4 ust. 2 ustaw z dnia 23 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.,poz 391 ze zm.) – usuwa się cztery punkty z regulaminu.
  Ustawa z dnia 25 stycznia o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 228), dająca możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, jako obowiązek gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, celem dokonania zmian zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.  Data wprowadzenia: 2013-05-22 1522
  Data upublicznienia: 2013-05-22
  Art. czytany: 2288 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna