(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”.

  UCHWAŁA Nr XXXI/226/2013
  Rady Gminy Łączna

  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Łączna” nadaje się Panu Adamowi Jarubasowi
  za aktywną współpracę i zaangażowanie w rozwój Gminy Łączna.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
  Urzędu Gminy Łączna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Uzasadnienie

  Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r.


  Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne - historia na Akademii Świętokrzyskiej. Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002 - 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 - 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – aktualnie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

  Kierując bieżącymi sprawami województwa zawsze wspierał nasze inicjatywy.
  Już w 2008 roku w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć na podstawie trójstronnej umowy zawartej między Samorządem Województwa, Gminą i Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna” otrzymano dotację w kwocie:
  1) 15 049,65 zł na zakup 11 strojów ludowych i 11 par butów dla KGW z Łącznej oraz 9 par butów dla KGW z Klonowa
  2) 15 363,82 zł na zakup sprzętu technicznego niezbędnego przygotowania zaplecza technicznego do organizowania imprez kulturalnych i szkoleń w miejscowości Kamionki. Zakupiono nagłośnienie, rzutnik multimedialny, ekran na statywie.
  W 2009 roku w ramach tego programu uzyskano dofinansowanie Samorządu Województwa w kwocie 19 982,93 zł na remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej
  z aneksem kuchennym w Łącznej.
  W 2010 roku w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010” Gminie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 19 872,00 zł na zakup butów ludowych dla KGW z Osełkowa oraz strojów i butów ludowych dla dziecięcego zespołu pieśni i tańca.

  Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Marszałka, w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach”. Dotacja wynosiła 6 099 400,00 PLN.

  W dniu 10 listopada 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Łączna została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” na kwotę dotacji 2 010 000,00 PLN.
  Również dzięki dofinansowaniu z RPO WŚ, Działania 3.2 na terenie Gminy została zrealizowana przez Powiat Skarżyski inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna – Jęgrzna – Gózd na terenie gminy Łączna”.

  W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn.: „Ochrona Naturalnych Walorów Przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Etap 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łączna, Etap 7 - Budowa wodociągu w Gminie Łagów”, Gmina Łączna prowadziła inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna i Osełków. Powyższy projekt dla Gmin Łączna i Łagów jest dofinansowany w kwocie 5 944 779,09 PLN, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
  Pan Adam Jarubas jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, która dzięki swojej działalności zdobyła duże uznanie jako gospodarz województwa i samorządowiec.
  W każdej trudnej sprawie jest otwarty na pomoc, zawsze wesprze lub doradzi.
  Powyższe przykłady współpracy i wsparcia ukazują niezaprzeczalny wkład Pana Marszałka w rozwój naszej Gminy.

  Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam więc za celowe i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1130
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 2116 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna