(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
A» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Pytania i odpowiedzi: Przetarg nieograniczony: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  tj z 2013 roku ( Dz.U. tj z 2013 roku, poz 907 ze zm.), informuję że:
  - w dniu 16 i 17 grudnia 2013 roku wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Zakup energii”, następującej treści:
  Pytania z dnia 16.12.2013r:
  Pytanie 1.
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 01,01.2014 r. nie będzie możliwy do spełnienia przez żadnego Sprzedawcę? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z § 9 ust. 1 Wzorów Umów na 01.02.2014r.
  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw zgodnie z § 9 ust. 1 Wzorów Umów
  Pytanie 2.
  Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
  a) do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
  b) okres wypowiedzenia,
  c) czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej,
  Odpowiedź:
  a) Dla punktów z załącznika 1 do SIWZ od 1 do 32 do 31.12.2013r, pkt. 1,3,4,5,6 z załącznika 2 do SIWZ – 31.01.2014r., dla punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ – czas nieokreślony, dla punktu 2 z załącznika 2 do SIWZ – czas nieokreślony
  b) Zgodnie z regulaminem PGE
  c) Punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ podpisane w ramach akcji promocyjnej, pozostałe punkty bez promocji.

  Pytanie 3.
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?
  Odpowiedź:
  Dla punktów z załącznika 1 do SIWZ od 1 do 32 oraz pkt. 1,3,4,5,6 z załącznika 2 do SIWZ – nie.
  Dla punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ i dla punktu 2 z załącznika 2 do SIWZ po raz pierwszy.
  Pytanie 4.
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
  Odpowiedź:
  Dla punktów z załącznika 1 do SIWZ od 1 do 32 oraz pkt. 1,3,4,5,6 z załącznika 2 do SIWZ – zamawiający posiada rozdzielone umowy.
  Dla punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ i dla punktu 2 z załącznika 2 do SIWZ zamawiający posiada umowę kompleksową.
  Pytanie 5.
  Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
  - nazwa i adres firmy;
  - opis punktu poboru;
  - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
  - grupa taryfowa (obecna i nowa);
  - moc umowna;
  - planowane roczne zużycie energii;
  - numer licznika;
  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy:
  - numer aktualnie obowiązującej umowy;
  - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
  - numer ewidencyjny PPE
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie posiada powyższych danych w wersji elektronicznej.
  Pytanie 6.
  Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 5 Wzorów Umów na zapis o treści „5 Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę VAT. z terminem płatności 21 dni od jej wystawienia.' W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury,
  Odpowiedź;
  Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy
  Pytanie 7.
  Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust 1 pkt 2 Wzorów Umów na zapis o treści: „2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności,'
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy
  Pytania z dnia 17.12.2013r o zmianę treści siwz poprzez:
  I. wykreślenie z formularza oferty (załącznik nr 3.1.) tabeli E i F i z formularza oferty (załącznik nr 3.2.) tabeli D dotyczącej wyceny energii biernej a także z formularza cenowego (załącznik nr 4.1.) pkt I wiersz 5, 6 oraz pkt. 2 wiersz 5, 6 - w zakresie wyceny energii biernej.
  Odpowiedź:
  Zamawiający dokonał powyższych zmian.
  II. zmianę zapisu § 11 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
  Odpowiedź:
  Zamawiający dokonał powyższą zmianę.
  III. rozszerzenie zakresu pełnomocnictw (załączniki nr 7.1.2, i 7.2.2.) poprzez dodanie zmodyfikowanego zapisu siwz zgodnie z którym Wykonawca ma dokonać zmian grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego nie częściej niż raz na 12 miesięcy, co wynika z § 11 ust. 3 wzoru umowy.
  Wskazujemy, iż w treści pełnomocnictw, stanowiących załączniki nr 7.1.2. i 7.2.2. nie ma zapisów upoważniających Wykonawcę do dokonania zmian grup taryfowych dla obiektów Zamawiającego.
  Odpowiedź:
  Zamawiający dokonał powyższych zmian.


  Data wprowadzenia: 2013-12-18 1007
  Data upublicznienia: 2013-12-18
  Art. czytany: 4572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-12-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna