(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r.

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna

  UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia
  udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.), Rada Gminy
  Łączna uchwala, co następuje :
  § 1. W uchwale Nr VII/42/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011 roku
  w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
  organem prowadzącym jest Gmina Łączna, wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 2 dodaje się ust. 1a, któremu naddaje się brzmienie :
  „Postanowienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą przedszkoli prowadzonych
  w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych.”;
  2) zmienia się § 3 ust 1, nadając mu brzmienie :
  „Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 , nie może być wyższa niż 1 zł
  za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.,
  z tym że postanowienia § 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 października 2013r.
  Id: D29CA9E4-865D-4A5D-B9F6-EB1151E51DF2. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r.
  W obliczu zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
  systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) zmieniającej nin. ustawę
  z dniem 1 września 2013 r. - zmienia się sposób i zasady pobierania opłat za pobyt dziecka w
  przedszkolu - za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe i zasadne.
  Id: D29CA9E4-865D-4A5D-B9F6-EB1151E51DF2. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0946
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 2027 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna