(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXIV/233/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2013 r.

  w sprawie opłaty targowej

  UCHWAŁA NR XXXIV/233/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 listopada 2013 r.
  w sprawie opłaty targowej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia
  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr
  95, poz. 613z późn. zm.) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
  podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749z późn. zm.)uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
  1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 10 zł;
  2) innych samochodów, przyczep, naczep - 10 zł;
  3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10 zł;
  4) inne niż wyżej wymienione - 10 zł.
  § 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
  § 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:
  a) Jadwiga Kołsut –Pawłowicz
  b) Marcin Moćko
  § 4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w ciągu 5 dni po upływie
  okresu poboru, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub do kasy Urzędu Gminy.
  § 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 53/X/2005 Rady
  Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
  oraz wyznaczenia jej inkasentów oraz Uchwała Nr 6/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  27 stycznia 2006 w sprawie zmian dot. ustalenia wysokości opłaty targowej oraz
  wyznaczenia jej inkasentów.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
  2014 r.
  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów
  prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
  członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym. Unii Europejskiej –
  wydanie specjalne
  Id: A3634237-6599-47A9-9B1A-876DF5A7DDA7. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art.19 pkt 1 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U .z 2010.r Nr 95,
  poz. 613-tekst jednolity z późn. zm.)Rada gminy w Łącznej została upoważniona przez
  ustawodawcę do określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości
  opłaty targowej. Jednocześnie w ramach przepisów w/w ustawy w oparciu o art.19 ust.1
  rada Gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określić inkasentów
  .proponowane stawki opłaty targowej kształtuje się poniżej górnej stawki ogłoszonej przez
  Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych
  podatków i opłat lokalnych w 2014.
  Id: A3634237-6599-47A9-9B1A-876DF5A7DDA7. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0955
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 2112 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna