(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022

  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Uchwała nr XXVIII/207/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Łączna na lata 2013-2022
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
  art. 226, art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  §1
  Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata
  2013-2022.
  1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Stanisław Starz
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr XXVIII/207/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2013 r
  Wyszczególnienie Dochody ogółem
  z tego:
  Dochody bieżące
  w tym:
  Dochody
  majątkowe
  w tym:
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób fizycznych
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób prawnych
  podatki i opłaty
  w tym:
  z podatku od
  nieruchomości
  z subwencji
  ogólnej
  z tytułu dotacji i
  środków
  przeznaczonych
  na cele bieżące
  ze sprzedaży
  majątku
  z tytułu dotacji
  oraz środków
  przeznaczonych
  na inwestycje
  Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1 2 1.2 1 1.2.2
  Formuła [1.11+11.2]
  Wykonanie 2010 14 658 978.00 12436 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 668,00 4 180,33 0,00
  Wykonanie 2011 15 156 101,75 13010830,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 271,64 0,00 0,00
  Plan3kw 2012 15 565 645,00 13 078 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 652,00 433 000,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 14 846 811,30 13 194 755,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 055,98 433 969,00 0,00
  2013 15 495 386,00 13 947 556,00 1 934 043,00 5 897,00 2 553 900,00 1 080 000,00 6 395 467,00 2 872 949,00 1 547 830,00 100 000,00 1 447 830,00
  2014 15 700 000,00 14 500 000,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
  2015 15 200 000,00 14 500 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 000,00 700 000,00 0,00 0.00
  2016 14 800 000,00 14 800 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00
  2017 15 100 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00
  2018 15 400 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 » 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00
  2019 15 700 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120.001 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
  2020 16 000 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00
  2021 16 400 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00
  2022 16 800 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280.00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 1
  Wyszczególnienie W y d a t k i o g ó ł em
  z tego:
  Wy e m Wynik budżetu
  Wydatki bieżące
  w tym:
  Wydatki majątkowe
  z tytułu poręczeń i
  gwarancji
  w tym:
  na spłatę przejętych
  zobowiązań samodzielnego
  publicznego zakładu opieki
  zdrowotnej
  przekształconego na
  zasadach określonych w
  przepisach o działalności
  leczniczej, w wysokości w
  jakiej nie podlegają
  sfinansowaniu dotacją z
  budżetu państwa)
  wydatki na obsługę
  długu
  w tym:
  gwarancje i poręczenia
  podlegające wyłączeniu z
  limitów spłaty zobowiązań
  określonych w art. 243 ust. 3
  pkt 2 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U Nr 157,
  poz. 1240, z późn. zm.) lub
  art. 169 ust 3 pkt 2 ustawy z
  dnia 30 czerwca 2005 r. o
  finansach publicznych (Dz
  U. Nr 249. poz. 2104, z
  późn. zm.)
  odsetki i dyskonto
  określone w art. 243
  ust. 1 ustawy lub
  art. 169 ust. 1 ufp z
  2005 r.
  Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
  Formuła [ 2 . 1 ] + [ 2 . 2 ] [1]-[2]
  Wykonanie 2010 1 5 6 8 4 556.28 11 344 224,51 0,00 0,00 0,00 143 342,87 143 342,87 4 340 331,77 -1 025 578,28
  Wykonanie 2011 1 7 1 6 1 334,25 11 413 553,71 0,00 0,00 0,00 219 927,93 219 927,93 5 747 780,54 -2 005 232,50
  Plan 3 kw 2012 1 6 1 0 C 645,00 12 590 404,00 0,00 0,00 0,00 304 768,00 304 768,00 3 510 241,00 -535 000,00
  Wykonanie 2012 1) 1 4 6 0 C 402,35 12 360 983,30 0,00 0,00 0,00 333 150,46 333 150,46 2 239 419,05 246 408,95
  2013 1 6 9 5 0 386,00 13 192 629,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 3 757 757,00 -1 455 000,00
  2014 1 4 75 0 000,00 13 233 000,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 950 000,00
  2015 1 4 5 0 O 000,00 13 207 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 700 000,00
  2016 1 3 9 5 2 500,00 13 350 381,00 0,00 0,00 0.00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 847 500,00
  2017 1 4 2 4 S 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0.00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00
  2018 1 A 4 0 2 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00
  2019 1 -4 7 4 S 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00
  2020 1 5 4 3 3 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00
  2021 1 £ 874- 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00
  2022 1 6 061 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00
  Strona 2
  z tego:
  w tym: w tym: w tym: w tym:
  Wyszczególnienie
  Przychody
  budżetu
  Nadwyżka
  budżetowa z lat
  ubiegłych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Wolne środki, o
  których mowa w
  art, 217 ust.2 pkt
  6 ustawy
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Kredyty,
  pożyczki, emisja
  papierów
  wartościowych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Inne przychody
  niezwiązane z
  zaciągnięciem
  długu
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
  Formuła [4.1]+ [4.2]+[4.3]
  + [4.4]
  Wykonanie 2010 2 023 353,00 0,00 0,00 102 968,00 102 968,00 1 920 385,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 3 247 704,36 0,00 0,00 207 704,36 207 704,36 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw. 2012 1 322 200,00 0,00 0,00 156 600,00 156 000,00 1 165 600,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 756 686,86 0,00 0,00 156 686,86 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
  2013 2 338 200,00 0,00 0,00 138 200,00 135 000,00 2 200 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00
  2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  z tego: w tym: K w o ta
  zobowiązań
  wynikających z
  przejęcia przez
  w tym: w tym:
  Wskaźnik
  zadłużenia do
  W s k a ź n i k
  zadłużę n i a do
  łączna kwota przypadających
  na dany rok kwot wyłączeń
  określonych w: art. 243 ust. 3
  pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3
  pkt 1 ufpz2005 r.), art. 121a
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
  r. - Przepisy wprowadzające
  ustawę o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157.
  poz. 1241. z późn. zm) oraz
  art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia
  2012 r. o zmianie niektórych
  ustaw w związku z realizacją
  ustawy budżetowej (Dz.U. poz
  1456)
  w tym: Łączna kwota
  wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w art.
  170 ust. 3 ufp z
  2005 r. oraz w art
  36 ustawy o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej
  Wyszczególnienie Rozchody
  budżetu
  Spłaty rat
  kapitałowych
  kredytów i
  pożyczek oraz
  wykup papierów
  wartościowych
  kwota
  przypadających na
  dany rok kwot
  wyłączeń
  określonych w art
  243 ust. 3 pkt 1
  ustawy lub a r t 169
  ust 3 pkt 1 ufp z
  2005 r
  Inne rozchody
  niezwiązane ze
  spłatą długu
  Kwota długu
  kwota wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w art.
  170 ust. 3 ufp z
  2005 r.
  dochodów
  ogółem
  określony w art.
  170 ufp z 2005
  r., bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  określonych w
  pkt 6.1.
  d o c h o d ów
  o g ó ł e m , o
  którym m o w a w
  art. 179 ufp z
  2005 r_, po
  u w z g l ę d n i e n iu
  w y ł ą c z e ń
  określon y c h w
  p k t 6 _ 1
  j e d n o s t kę
  samorządu
  terytoriaf nego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  jednostKach
  zaliczanych do
  sektora finansów
  publicznych
  LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7
  Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1 J/[1]
  Wykonanie 2010 790 070,00 790 070,00 0,00 0,00 0,00 4 042 585,00 0,00 0,00 27,58% 2 7 , 5 8% 0,00
  Wykonanie 2011 1 085 758,00 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 5 996 800,00 0,00 0,00 39,57% 3 9 , 5 7% 0,00
  P l a n 3 k w 2012 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 6 375 200,00 0,00 0,00 40,96% 4-0,96% 0,00
  Wykonanie 2012 1) 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 5 809 600,00 0,00 0,00 39,13% 3-9,13% 0,00
  2013 883 200,00 883 200,00 0,00 0,00 0,00 7 126 400,00 0,00 0,00 45,99% 4 5 , 9 9% 0,00
  2014 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 6 176 400,00 0,00 0,00 39,34% 3 9 , 3 4% 0,00
  2015 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 5 476 400,00 0,00 0,00 36,03% 3 6 , 0 3% 0,00
  2016 847 500,00 847 500,00 0,00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,28% 3 -1,28% 0,00
  2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 2 5 , 0 1 % 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 1 8 , 0 5% 0,00
  2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 1 1 ,63% 0,00
  2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7 , 9 0% 0,00
  2021 525 600,00 525 600,00 0,00 0,00 0,00 738 836,00 0,00 0,00 4,51% 4 , 5 1 % 0,00
  2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0 , 0 0% 0,00
  Strona 4
  Wyszczególnienie
  Rela cja zrówno^vażenia wydatków bieżących, o
  której m o w a w art. 242 ustawy
  Wskaźnik spłaty zobowiązań
  Wskaźnik
  planowanej łącznej
  kwoty spłaty
  zobowiązań, o
  której mowa w art.
  169 ust. 1 ufp z
  2005 r. do
  dochodów ogółem,
  bez uwzględnienia
  wyłączeń
  określonych w pkt
  5.1.1
  Wskaźnik
  planowanej łącznej
  kwoty spłaty
  zobowiązań, o
  której mowa w art
  169 ust. 1 ufp z
  2005 r. do
  dochodów ogółem,
  po uwzględnieniu
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok
  określonych w pkt
  5.1.1
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której
  mowa w art. 243 ust 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, bez
  uwzględnienia
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego i bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok określonych w
  pkt 5.1.1.
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której mowa
  w art. 243 ust 1 ustawy do
  dochodów ogółem, bez
  uwzględnienia zobowiązań
  związku współtworzonego
  przez jednostkę samorządu
  terytorialnego, po
  uwzględnieniu wyłączeń
  przypadających na dany rok
  określonych w pkt 5.1.1.
  Kwoia zobowiązań
  związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego
  przypadających do
  spłaty w danym roku
  budżetowym,
  podlegająca doliczeniu
  zgodnie z art. 244
  ustawy
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której
  mowa w art. 243 ust 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń
  Dopuszczalny wskaźnik
  spłaty zobowiązań
  określony w ad 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r. o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o plan 3
  kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Dopuszczalny
  wskaźnik spłaty
  zobowiązań określony
  w art. 243 ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r. o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego
  rok budżetowy
  Informacja o spełnieniu
  wskaźnika spłaty
  zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  wpkt 5.1.1.,
  obliczonego w oparciu
  o plan 3 kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Informacja o
  spełnieniu wskaźnika
  spłaty zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  wpkt 5.1.1.,
  obliczonego w oparciu
  0 wykonanie roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Różnica mięcjzy
  dochodami bieżącymi a
  wydatkami bieżącymi
  Różnica między
  dochodami bieżącymi,
  powiększonymi o
  nadwyżkę budżetową
  określoną w pkt 4.1. i
  wolne środki określone
  w pkt 4.2. a wydatkami
  bieżącymi,
  pomniejszonymi[6]) o
  wydatki określone w pkt
  2 1.2
  Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1
  Formuła [1.1] - [ 2 . 1 ] [1.1] +[4.1)+ [4.2]-
  [2.1]-[2.1 2]
  ([2.1 1 ] ł [2.1.3.1] ł
  [5.1])/[1[
  ([2 1 1] +[2.1.3.1] +
  [5.1]-[5.1.1])/[11
  02.1.1.] • [2.1.3.11 *
  15.1]) / tli
  (12.1.11 + [2.1.3.1] » 15.11 -
  [5 L i n ' ni
  ([2.1.1]+[2.1.3.11*[5.1]
  +19.5H5.1.1] )/[1]
  średnia z trzech
  poprzednich lat [9,6,1]
  średnia z trzech
  poprzednich lat [9,6,1] [9.6]-[9,7] [9.6]-[9.7.1]
  Wykonanie 2010 1 092 08 5 , 49 1 195 053,49 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 0,00 6,37% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Wykonanie 2011 1 597 2 7 6 , 40 1 804 980,76 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,00 8,61% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Plan3kw 2012 488 5 8 © , 00 645 189,00 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Wykonanie 2012 1) 833 7 7 2 , 02 990 458,88 7,55% 7,55% 7,55% 7,55% 0,00 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
  2013 754 9 2 7 , 00 893 127,00 7,76% 7,76% 7,76% 7,76% 0,00 7,76% 7,98% 8,85% TAK TAK
  2014 1 267 0 0 0 , 00 1 267 000,00 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 0,00 7,09% 7,33% 8,20% TAK TAK
  2015 1 292 5 6 3 , 00 1 292 569,00 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 0,00 5,39% 6,50% 7,38% TAK TAK
  2016 1 449 6 1 3 , 00 1 449 619,00 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 0,00 6,16% 7,36% 7,36% TAK TAK
  2017 1 564 9 0 3 , 00 1 564 908,00 6,01% 6,01% 6 , 0 1% 6,01% 0,00 6,01% 8,79% 8,79% TAK TAK
  2018 1 441 5 0 0 , 00 1 441 500,00 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,55% 9,55% TAK TAK
  2019 1 740 3 0 0 , 00 1 740 300,00 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,84% 9,84% TAK TAK
  2020 1 644 00O , 00 1 644 000,00 3,86% 3,86% 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK
  2021 1 500 00O , 00 1 500 000,00 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 10,24% 10,24% TAK TAK
  2022 1 570 00O , 00 1 570 000,00 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK
  Strona 5
  w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
  z tego:
  Wyszczególnienie
  Prz eznaczenie
  prognozowanej
  n a d w y ż k i
  b u d ż e t o w e j
  Spłaty kredytów,
  pożyczek i wykup
  papierów
  wartościowych
  Wydatki bieżące na
  wynagrodzenia i
  składki od nich
  naliczane
  Wydatki związane z
  funkcjonowaniem
  organów jednostki
  samorządu
  terytorialnego)
  Wydatki objęte
  limitem art. 226 ust.
  3 ustawy bieżące majątkowe
  Wydatki
  inwestycyjne
  kontynuowane
  Nowe wydatki
  inwestycyjne
  Wydatki majątkowe
  w formie dotacji
  Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11,5 11.6
  Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
  Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 5 668 211,45 1 434 947,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2013 0,00 0,00 6 454 591,00 1 631 000,00 3 532 058,00 574 301,00 2 957 757,00 2 244 318,00 1 513 439,00 0,00
  2014 950 000,00 950 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 060 010,00 346 590,00 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00
  2015 700 000,00 700 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 680 000,00 0,00 680 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00
  2016 847 500,00 847 500.00 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00
  2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000.00 1 655 000,00 520 000.00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0.00
  2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00
  2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00
  2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00
  2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 164,00 0,00
  Strona 6
  Wyszczególnienie
  Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy
  Dochody bieżące
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym:
  Dochody
  majątkowe na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym:
  Wydatki bieżące na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym:
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  w tym: środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  w tym:
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Wydatki bieżące na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych umów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o których
  mowa w art. 5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
  Formuła
  Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw 2012 578 742,96 0,00 0,00 1 778 652,00 0,00 0,00 736 786,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 603 033,80 0,00 0,00 941 601,00 0,00 0,00 702 624,08 0,00 0,00
  2013 487 575,00 0,00 0,00 1 447 830,00 0,00 0,00 589 062,00 0,00 0,00
  2014 290 110,00 0,00 0,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  V
  ( (
  Strona
  Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
  w tym: Kwota zobowiązań
  Dochody
  budżetowe z tytułu
  dotacji celowej z
  budżetu państwa, o
  której mowa w art.
  196 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r.
  o działalności
  leczniczej (Dz.U. Nr
  112, poz. 654, z
  późn. zm.)
  Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę
  Wydatki na spłatę
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przejętych do końca
  2011 r. na
  podstawie
  przepisów o
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Wyszczególnienie
  Wydatki majątkowe
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Wydatki liajątkowe
  na reafcację
  programulprojektu
  lub zalania
  wynikającaln/yłącznie
  z zawartycl umów z
  podmłtem
  dysponlącym
  środkami, l których
  mowa w alf. 5 ust. 1
  pkt 2 u|tawy
  wynikających z
  przejęcia przez
  jednostkę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  samodzielnych
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Wysokość
  zobowiązań
  podlegających
  umorzeniu, o którym
  mowa w art. 190
  ustawy o
  działalności
  leczniczej
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przekształconego
  na zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  likwidowanego na
  zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki bieżące na
  pokrycie ujemnego
  wyniku finansowego
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13,4 13.5 13.6 13.7
  Formuła
  Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw. 2012 2 823 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 1 617 598,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2013 2 797 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  (
  Strona 8
  Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
  w tym:
  Wyszczególnienie
  Spłaty rat
  k a p i t a ł o w y c h oraz
  w y k u p papierów
  w a r t o ś c i o w y c h , o
  k t ó r y ch rnowa w pkt.
  5 . 1 ., wynikające
  w y ł ą c z n i e z tytułu
  z o bowiązań już
  z a c i ą g n i ę t y ch
  Kwota długu,
  którego planowana
  spłata dokona się z
  wydatków budżetu
  Wydatki
  zmniejszające dług
  spłata zobowiązań
  wymagalnych z lat
  poprzednich, innych
  niż w pkt 14.3.3
  związane z
  umowami
  zaliczanymi do
  tytułów dłużnych
  wliczanych w
  państwowy dług
  publiczny
  wypłaty z tytułu
  wymagalnych
  poręczeń i
  gwarancji
  Wynik operacji
  niekasowych
  wpływających na
  kwotę długu (m.in.
  umorzenia, różnice
  kursowe)
  Lp 14,1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
  Formuła
  Wykonanie 2010 790 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2012 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2013 883 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 1 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stani^^crz
  Strona C
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Załącznik Nr 2
  do Uchwały Nr XXVIII/207/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29.04. 2013r
  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 134.772 zł z dotacji celowej
  przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na
  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)
  - kwota 61 922 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - kwota 27.730 zł, z dotacji
  celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
  uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - kwota 32.960 zł, oraz na dotacja z tytułu zerotu
  podatku akcyzowego kwota 12 160 zł.
  W załączniku nrl :
  1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 134.772 z ł , co wpłynęło na wzrost
  wydatków bieżących jednostki.
  W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie
  przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające
  z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .
  PRZEWODh IC&CY
  Stani&eno Sturz


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0947
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 2031 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna