(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
A» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
A» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
A» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
A» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLVI/295/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 14 listopada 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XLVI/295/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 14 listopada 2014 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,
  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Aktualizuje się załącznik Nr 4, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Stanisław Starz
  Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/295/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 14 listopada 2014 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00
  Wydatki majątkowe 50 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -50 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne -50 000,00
  Wydatki majątkowe -50 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00
  80101 Szkoły podstawowe 49 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 100,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 600,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -9 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9 000,00
  80104 Przedszkola -19 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -19 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 000,00
  80110 Gimnazja -21 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -8 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
  Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/295/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 14 listopada 2014 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  kredyty
  i pożyczki
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
  Srok
  budżetowy
  2014 (7+8+9
  +10)
  dochody
  własne jst kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki wymienione
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr
  0593 T w miejscowości Występa
  330 000 330 000 Starostwo
  powiatowe
  zgodnie z umową
  2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości
  Klonów ( Budy)
  50 000 50 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016 Wykonanie czterech wiat
  przystankowych
  20 000 20 000 Urząd Gminy
  Łączna
  4. 010 01010 Budowa odcinka sieci
  wodociągowej w miejscowości
  Zajamnie
  16 000 16 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
  5. 853 85395 Zagospodarowanie terenu
  i budowa placu zabaw w centrum
  Gminy Łączna
  112 590 39 257 73 333 Urząd Gminy
  Łączna
  6. 801 80101 Zakup kotła CO 13 000 13 000 Zespół Szkół
  w Goździe
  7. 921 92109 Remont pomieszczeń w obiekcie
  pełniącym rolę świetlicy wiejskiej
  w Zagórzu
  42 178 42 178 Urząd Gminy
  Łączna
  8. 010 01010 Budowa kanalizacji
  w miejscowości Podzagnańszcze (
  mapy, projekt)
  72 000 72 000 Urząd Gminy
  Łączna
  9. 600 60016 Budowa drogi nr
  1516017 w miejscowości
  Czerwona Górka ( projekt)
  14 000 14 000 Urząd Gminy
  Łączna
  10. 010 01010 Zakup aparatu prądotwórczego dla
  ujęcia wody Czerwona Górka
  (dotacja dla ZGK)
  50 000 50 000 Zakład Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  Ogółem 719 768 646 435 0 0 0 73 333 x
  Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/295/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 14 listopada 2014 r.
  Dotacje celowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi powiatowej
  w miejscowości Występa 330 000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na
  realizację projektu pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urzadzeń'.
  150 000
  3. 010 01010 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  samorządowych zakładów budżetowych- zakup aparatu
  prądotwórczego dla ujęcia wody Czerwona Górka
  50 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 wyłoniona w drodze
  konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
  występuje problem alkoholowy 10 000
  Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
  2. 926 92605 wyłoniona w drodze
  konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  3. 754 75412
  Ochotnicza Straż Pożarna
  w Łącznej wkład własny na realizację programu 'Organizacja imprezy
  plenerowej w Gminie Łączna pn.Święto plonów 2014 r.' 9 514,40
  Ogółem 584 514,40
  Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona


  Data wprowadzenia: 2014-12-10 1357
  Data upublicznienia: 2014-12-10
  Art. czytany: 2970 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna